Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2015. Voor een uitgebreid inzicht in de balans en de staat van baten en lasten verwijzen wij u naar “De Jaarstukken”. De realisatie van de doelstellingen lichten wij elders in dit jaarverslag toe.

Begrotingsrechtmatigheid
De overschrijding van de totale baten in combinatie met de overschrijding van de begrote lasten ten opzichte van de begroting, leidt per saldo tot een positief saldo van baten en lasten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na begrote dotaties en vrijvallen van bestemmingsreserves resteert een saldo, waarvan voorgesteld wordt de algemene reserve aan te vullen tot het bedrag van € 260.000 en het restant te retourneren aan de GR-deelnemers. In haar vergadering van 27 mei 2015 heeft het algemeen bestuur de 1e herziening begroting 2015 vastgesteld. Het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen iedere vier maanden een rapportage en zijn daarmee geïnformeerd over onder- en overschrijdingen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn instemming met de overschrijdingen. Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden.

Te bestemmen resultaat
In 2015 hebben wij een te bestemmen resultaat van € 107.309 positief gerealiseerd.
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond is bevoegd om te besluiten over de bestemming van dit resultaat.
Het dagelijks bestuur heeft de volgende mutaties in haar voorstel resultaatbestemming opgenomen:

Voorstel resultaatbestemming 
Gerealiseerde resultaat
€ 107.309
Dotatie Algemene Reserve
€ 64.222
Te retourneren aan GR-deelnemers
€ 43.087

Wij verwachten dat het algemeen bestuur 8 juli 2016 een besluit zal nemen over de bestemming van het resultaat 2015.

Overzicht van baten en lasten en de balans downloaden

Toelichting op de staat van baten en lasten

Resultaat projecten
Op de dienstverlening aan externe gemeenten wordt een positief resultaat gerealiseerd. Het resultaat projecten van € 448.457 is hoger dan begroot en 2014. Vooral de baten en de resultaten op de externe gemeenten zijn bepalend voor de overschrijding. De dienstverlening is uitgebreid ten opzichte van de begroting en eveneens efficiënter uitgevoerd.

Overige opbrengsten
De rentebaten zijn lager dan de begroting door de lage rentestand. De overige baten bestaan voor
€ 18.483 uit ontvangen bijdragen transitiekosten in het kader van de RUD-vorming. Ditzelfde bedrag wordt via de mutaties reserves toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve. Zowel de bate als de dotatie aan de reserve was niet opgenomen in de begroting.

Salarissen en sociale lasten
De post salarissen en sociale lasten valt hoger uit dan begroot. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de vorming van de voorziening Personeel.
Hierin zijn de verplichtingen voor vastgestelde perioden voorzien, die per ultimo 2015 gelden in verband met uit dienst getreden medewerkers. Daarnaast bedroeg de formatie over 2015 gemiddeld 0,8 formatieplek meer dan begroot. Tevens zijn medewerkers doorgegroeid en een aantal arbeidsovereenkomsten, al dan niet tijdelijk, uitgebreid. Dit in verband met de toename van de dienstverlening. Daar tegenover zijn de werkgeverslasten lager uitgevallen. Aangezien de dekking door projecten hoger is dan begroot, vallen de kosten van de lonen voor de deelnemende gemeenten per saldo lager uit dan begroot.

Inhuur derden
De post inhuur derden is hoger dan begroot. Hierin is opgenomen het onderzoek “IJkmoment 2015” van Bureau Twijnstra Gudde, waarin onder meer ons weerstandsvermogen is onderzocht. Voor dit onderdeel wordt € 25.000 van de kosten gedekt door onttrekking aan de betreffende bestemmingsreserve. Andere posten betreffen de kosten van een ICT-hackonderzoek, onderzoek van de VPB-plicht, inzet ten behoeve van het Warmtenet, inhuur ter vervanging bij zwangerschapsverlof, inhuur op het Schipholdossier en juridische ondersteuning ten behoeve van een Europese Aanbesteding. De overschrijding op inhuur wordt volledig gedekt door de onderschrijding op salarissen en de overschrijding op de projectbaten.

Afschrijving op materiële vaste activa
De afschrijvingslast is lager dan de begroting. Specifiek betreffen dit vooral de afschrijvingslasten van de verbouwing en inventaris. De begrote (vervanging)investeringen hebben inmiddels, doch later, plaatsgevonden.

Rentelasten
Ten behoeve van de financiering van onze huisvesting hebben wij, naast de bestaande renteswap, per 2 januari 2014 bij de BNG een lening afgesloten met wederom een looptijd van 2 jaar. De rentelast vaste schulden blijft door deze combinatie jaarlijks nagenoeg gelijk.

Overige bedrijfslasten
Het totaal van de overige bedrijfslasten is zowel voor als na aftrek van de doorbelastingen aan projecten, hoger dan begroot. De overschrijding na dekking van de projecten wordt grotendeels gecompenseerd door de overschrijding van het projectresultaat. De kosten voor personeelszaken zijn gemaakt in het kader van de verbeterde toepassingen van ons personeelsinformatiesysteem.
De kosten voor organisatieontwikkeling zijn gemaakt in het kader van de wijzigingen in de structuur en de teams, ten gevolge van de vele ontwikkelingen en toenemende eisen aan onze dienst. De toename van de automatiseringskosten wordt veroorzaakt door een toename in de licentiekosten. De toename van de algemene kosten betreffen kosten die zijn gemaakt ten gevolge van onze naamswijziging en het nieuwe logo.

Nagekomen baten en lasten
De nagekomen lasten betreffen voornamelijk de kosten voor 2014 van een gedetacheerde medewerker van een externe gemeente, een credit op een bate uit 2014 en correcties op een UWV-uitkering. De nagekomen baten betreffen servicekosten die lager zijn uitgevallen, en een aantal vrijvallen van posten met betrekking tot de huisvesting, die inmiddels zijn afgerekend.