Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Het verbeteren van de luchtkwaliteit staat al een aantal jaar hoog op de politieke agenda in de IJmond. Gezondheid van mensen is gebaat bij een goede luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, ontvingen wij subsidie vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid. Het NSL is sinds 1 augustus 2009 van kracht en bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Omdat mobiliteit en luchtkwaliteit nauw verbonden zijn met elkaar, hebben wij diverse middelen, die waren gereserveerd voor de verbetering van de luchtkwaliteit, ook zijn ingezet voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de IJmond.
Meer hierover in het hoofdstuk IJmond Bereikbaar.

Platform Milieu & Gezondheid
De luchtkwaliteitsprojecten in de IJmond worden uitgevoerd namens het platform Milieu & Gezondheid, dat wordt gevormd door de wethouders milieu en de wethouders gezondheid.
De leden van het platform Milieu & Gezondheid komen periodiek bijeen. Wij ondersteunen het platform op het gebied van milieu en de gemeente Velsen en GGD Kennemerland op het gebied van gezondheid. Daarnaast overlegt het platform met de gedeputeerde van Provincie Noord-Holland, Tjeerd Talsma. Dit heeft geleid tot een constructieve en gezamenlijke aanpak van een belangrijk aspect uit de regionale visie luchtkwaliteit; de gebiedsgerichte aanpak. Ondertussen bekend geworden als de milieudialoog IJmond.

Evaluatie meetnet
De provincie meet continu de luchtkwaliteit in de IJmond. Daarvoor heeft de provincie- naast de meetlocaties van het Rijk – een eigen meetnet. Dit meetnet wordt beheerd door GGD Amsterdam.
In 2011 is het meetnet uitgebreid met twee meetpunten aan de Reyndersweg en de Staalstraat. Daarbij was afgesproken om het meetnet na drie jaar te evalueren. Deze evaluatie is in 2015 uitgevoerd.

In het evaluatierapport zijn de metingen van PM10, PM2,5, zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) van 2011 tot en met 2013 van 4 meetstations rondom het industriegebied IJmond nader geanalyseerd. De evaluatiecriteria zijn voornamelijk gericht op de volgende twee aspecten:

  1. de gemeten niveaus ten opzichte van de grens- en richtwaarden
  2. de mogelijkheid tot het herkennen van emissiebronnen.

Uit de resultaten van de trendanalyse blijkt een significante afname van de jaargemiddelde PM10 concentratie op de meetstations (De Rijp, IJmuiden, Wijk aan Zee en Beverwijk). De gemiddelde daling ligt tussen de 0,26 tot 1,17 µg/m3 per jaar. In heel Nederland is overigens sprake van een dalende trend.

Naar aanleiding van dit evaluatierapport werken partijen, waaronder Provincie Noord Holland en GGD-Kennemerland, aan een advies over het vervolg van meetnet en de inrichting daarvan.
Daarbij wordt in ieder geval meegenomen dat:

  • de concentraties fijn stof (PM10 en PM2,5 ) in de IJmond blijvend moeten worden gevolgd, met name op meetstations relevant voor blootstelling in bewoonde gebieden.
  • ook om te weten of de zware metalen in een concentratie onder de gezondheidskundige norm worden gevonden.
  • de PAK concentraties blijvend moeten worden gevolgd. De gemeten BaP en PAK concentraties bevinden zich in de buurt van de gezondheidskundige grenswaarde.

Omdat er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt, blijft het meetnet in 2016 ongewijzigd.

Milieudialoog
In het najaar van 2012 is gestart met de milieudialoog. IJmondgemeenten en Provincie Noord-Holland hebben het initiatief genomen om met diverse regionale partijen om tafel te gaan en te onderzoeken op welke manier, gezamenlijk, de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond kan worden verbeterd. De partijen vinden het belangrijk om de balans te vinden tussen enerzijds economische ontwikkeling en anderzijds een gezonde leefomgeving. Om invulling te geven aan deze doelstelling zitten, naast de IJmondgemeenten en de provincie, ook Tata Steel, gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland, Zeehaven IJmuiden N.V., de Haven- en Ondernemersvereniging IJmond en Havenbedrijf Amsterdam aan tafel.

Tijdens de bijeenkomsten van de Milieudialoog IJmond zijn diverse onderwerpen behandeld, waaronder resterende overschrijdingen, het meetnet IJmond en regionale klachtenafhandeling.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt de Rijksoverheid samen met gemeenten en provincie om overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen op te lossen. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat Nederland op de afgesproken tijdstippen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof voldoet. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit loopt tot en met 31 december 2016. Vanuit verschillende tranches ontvingen wij subsidie voor projecten die de luchtkwaliteit verbeteren. Ook de gemeente Oostzaan heeft vanuit het NSL subsidie ontvangen. Alle maatregelen waarvoor wij subsidie ontvingen komen terug in dit hoofdstuk. Het gaat om:

Monitoringstool
Sinds 2010 wordt het programma jaarlijks gemonitord. Op deze wijze volgen de overheden de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarnaast registreren zij de uitvoering van de maatregelen en projecten binnen het programma. Het instrument waarmee de overheden deze monitoring uitvoeren heet de NSL-Monitoringstool. De monitoring wordt uitgevoerd door het RIVM. Als uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen de overheden besluiten om extra maatregelen te treffen.

Wij hebben vorig jaar bij de actualisatieronde van de monitoringstool een aantal formele toetspunten aan de tool toegevoegd, waaronder het Fort eiland, de horecagelegenheden op het strand van Velsen Noord en bij woonboten aan de Noordersluisweg.