Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is nauw verbonden aan het milieu. Een goede doorstroming van het verkeer in onze regio is van economisch belangrijk, maar draagt ook bij een verbetering van de luchtkwaliteit. De vier IJmondgemeenten werken hierin samen via de Regionale Mobiliteitsvisie. Daarnaast adviseren en stimuleren wij vanuit het programma IJmond Bereikbaar bedrijven om invulling te geven aan mobiliteitsmanagement voor het woon-werkverkeer en goederenvervoer. In 2015 waren wij ook actief betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden rondom de renovatie van de Velsertunnel. In dit hoofdstuk komen deze projecten aan bod.

Regionale Mobiliteitsvisie
De IJmondgemeenten stelden in 2014 de Regionale Mobiliteitsvisie vast. Wij coördineerden het opstellen van deze visie. In de visie staan naast huidige knelpunten ook ambities en maatregelen benoemd die de IJmond bereikbaar moeten houden. Via een convenant hebben de gemeenten afgesproken de mogelijkheden voor een gezamenlijk mobiliteitsfonds te onderzoeken, zodat de gekozen maatregelen gefinancierd kunnen worden. 2015 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het verkennen van de mogelijkheden van het opstellen van een gezamenlijk mobiliteitsfonds. Naar verwachting wordt begin van 2016 hiervoor een voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd. Daarnaast is aan een aantal maatregelen uit de visie reeds invulling gegeven. Zoals de Regionale Verkeers Milieukaart en Gebiedsgericht Benutten. Met behulp van cofinanciering uit de subsidie van Beter Benutten 1 zijn ook een aantal infrastructurele maatregelen genomen, zoals verbetering van een tweetal kruispunten in Heemskerk.


IJmond bereikbaar
Binnen het programma IJmond Bereikbaar werken de IJmondgemeenten en het regionale bedrijfsleven samen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Via diverse projecten en maatregelen wil IJmond Bereikbaarheid de doorstroming verbeteren. Belangrijk, want daarmee verbetert ook de luchtkwaliteit. In 2015 lag nadruk op de samenwerking met Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van de maatregelen uit het Bereikbaarheidsplan voor de renovatie Velsertunnel. Daarnaast is het merendeel van de projecten uit het maatregelenpakket Beter Benutten 1 afgerond en is met succes een aanvraag ingediend voor subsidie van Beter Benutten 2. Verder is de Campagne ‘IJmond Bereikbaar, Goed op Weg’ opengesteld voor alle bedrijven in de IJmond. Voor een aantal projecten is gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Renovatie Velsertunnel
Vanaf 15 april 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden lang dicht voor een grondige renovatie. De renovatie van de Velsertunnel zorgt voor een forse impact op de bereikbaarheid van onze regio. Daarom zijn wij, vanuit het programma IJmond Bereikbaar, aangehaakt bij diverse werk- en projectgroepen. Hierdoor zaten wij om tafel met gemeenten, het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat. Via deze overleggen hebben wij actief meegedacht op welke wijze en via welke mobiliteitsmaatregelen wij de bereikbaarheid in onze regio tijdens de renovatie kunnen verbeteren. De fietsstimuleringscampagne ‘Goed op weg’ van IJmond Bereikbaar, met daarin ook aandacht voor stimulering van het openbaar vervoersgebruik, heeft een plek gekregen in het Bereikbaarheidsplan Renovatie Velsertunnel. Rijkswaterstaat stelt een deel van haar budget beschikbaar voor uitvoering van deze campagne.

We hebben ook deelgenomen aan het BLVC overleg. In dit overleg worden de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en de Communicatie besproken. Ook participeerden we in de ambtelijke voorbereidingsgroep. Tenslotte hebben we namens de IJmondgemeenten een voorstel gemaakt voor de regelscenario’s. In de regelscenario’s is bepaald hoe het verkeer wordt omgeleid bij een incident. Het voorstel is vrijwel geheel overgenomen door Rijkswaterstaat.

Pont
Met behulp van subsidie uit het NSL hebben we samen met de gemeente Velsen op 23 maart een extra pont in gebruik gesteld. De pont is een aanvulling op de bestaande pontverbinding tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Deze extra pont vaart in de ochtend- en avondspits en is speciaal bedoeld voor fietsers. Uit onderzoek in 2011 is gebleken dat de oversteek over het Noordzeekanaal als een van de grote barrières wordt gezien in het fietsnetwerk in de regio. Vooral de vertrektijden van de pont – elk kwartier in de spits, en elke twintig minuten daarbuiten – werd als onbetrouwbaar ervaren. Met de inzet van de tweede pont, is er elke tien minuten een afvaart tijdens de spits. Hiermee zijn de wachttijden voor fietsers zeer acceptabel geworden. Met inzet van de subsidie Beter Benutten 2 en een bijdrage van Rijkswaterstaat, kan de pont tot in 2017 blijven varen.

Beter Benutten
In navolging op het programma Beter Benutten 1, heeft het ministerie van I&M in 2015 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld, voor Beter Benutten 2. Voor deze subsidie heeft IJmond Bereikbaar namens de vier IJmondgemeenten een aanvraag ingediend. Met dit programma zet het ministerie – net als bij Beter Benutten 1 – in op het verbeteren van bestaande infrastructurele voorzieningen, waardoor de doorstroming verbetert. Echter, de nadruk ligt dit keer voornamelijk op maatregelen die een duurzame gedragsverandering beogen op het gebied van spitsreductie. Maatregelen die gedragsverandering teweegbrengen in de keuze van de reiziger (van auto naar fiets of OV), worden met name gehonoreerd. De Campagne ‘IJmond Bereikbaar, Goed op Weg’ voldoet in hoge mate aan de genoemde voorwaarden, waardoor onze aanvraag is gehonoreerd. Onze aanvraag bevat een divers pakket aan maatregelen waarmee we bijvoorbeeld werknemers in de IJmond willen verleiden vaker de auto te laten staan op weg naar het werk en te kiezen voor fiets of OV. We zetten hierbij in op een duurzame gedragsverandering. Deze stimulerende maatregelen worden ondersteund met een aantal verbeteringen van de fietsinfrastructuur. Daarnaast bevat het maatregelenpakket een haalbaarheidsonderzoek naar de inpasbaarheid van een regionale fietssnelweg en zal de fietspont over het Noordzeekanaal tijdelijk uit de subsidie worden gefinancierd.

Campagne IJmond Bereikbaar, Goed op weg
In 2014 is IJmond Bereikbaar gestart met de campagne Goed op weg. De campagne is in 2014 uitgerold als pilot waaraan tien bedrijven hebben deelgenomen. Na een succesvolle evaluatie van deze pilot is in maart 2015 de campagne opengesteld voor alle bedrijven in de IJmond. De Campagne wordt financieel gedekt door middel van de subsidie Beter Benutten 2 en financiering middels de overeenkomst met Rijkswaterstaat. Hierdoor kan de Campagne in elk geval tot 31 maart 2017 blijven lopen.

Werknemers van de bedrijven die meedoen ontvangen een vergoeding voor gefietste woon-werkkilometers. In de zomer is dat tien cent per kilometer en in de winter vijftien cent. Er wordt vooral geworven onder automobilisten die minder dan tien kilometer van hun werkplek wonen. Doorgaans krijgen deze werknemers geen kilometervergoeding van hun werkgever. Medewerkers die wel al fietsen kunnen zich aanmelden als ambassadeur. Wanneer zij maximaal drie nieuwe fietsers aanmelden, ontvangen ze ook een vergoeding van vijftien cent per kilometer. Voor de medewerkers die verder van het werk wonen, is de IJmond Shuttle een alternatief: een busverbinding tussen Station Beverwijk en het bedrijf. Gebruik van de shuttle is gratis, het OV moet men zelf betalen. In 2015 is de tweede shuttleverbinding een feit geworden; deze rijdt van station Beverwijk naar bedrijven in Velsen Noord en Tata. Er reed al een shuttle tussen station Beverwijk en bedrijventerrein Wijckermeer.

Per 31 december doen er 1334 deelnemers mee aan het programma, van 60 bedrijven. Zo’n 50 andere bedrijven hebben te kennen gegeven ook interesse te hebben in het programma. Al deze bedrijven worden in het begin van 2016 bezocht.

Gebieds Gericht Benutten IJmond
In 2012 zijn we gestart met Gebieds Gericht Benutten IJmond (GGB). Volgens een landelijke methodiek hebben we onderzocht hoe we de bestaande infrastructuur beter kunnen benutten. Eén van de maatregelen die we in 2015 hebben gerealiseerd is het koppelen van diverse verkeerslichten in Beverwijk aan de verkeerscentrale van de gemeente Heemskerk. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van diverse regelscenario’s. Op basis van actuele verkeersinformatie worden zo de groentijden van de verkeerslichten automatisch aangepast.

Daarnaast zijn er in het kader van GGB IJmond twee Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) geplaatst. Eén DRIP is geplaatst op de Wenckebachstaat in Velsen, een tweede is geplaatst op de Zeestraat in Beverwijk. Op deze DRIP’s komt reistijdinformatie te staan en worden de weggebruikers geïnformeerd bij calamiteiten.

Regionale Verkeers Milieukaart 2016-2030
In 2015 zijn we gestart met het actualiseren van de Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK). Iedere vijf jaar actualiseren we in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen deze RVMK. In verband met de werkzaamheden op Verkeersplein Noord houden we niet in het najaar, maar in het voorjaar van 2016, de verkeerstellingen, waarna we de kaart kunnen actualiseren. De kaart moet in de zomer 2016 klaar zijn. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt als input voor het opstellen van de EU-geluidskaarten. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt als input voor de NSL-Monitoringstool.

Transitie van diesel naar LNG voor transport over weg en water
Diverse partijen, gelegen aan het Noordzeekanaalgebied, hebben de ambitie om het Noordzeekanaalgebied zo te ontwikkelen dat wonen, werken en recreëren op een gezonde manier samen (blijven) gaan en dat de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam wordt versterkt. Een duurzame groei is dan ook gewenst. Het stimuleren en faciliteren voor schonere scheepvaart is daarbij belangrijk. De overstap van diesel naar LNG zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Om LNG meer aandacht te geven en de overstap van diesel naar LNG te stimuleren, zijn wij afgelopen jaar lid geworden van het Nationaal LNG Platform. Samen met dit platform organiseerden wij een LNG-bijeenkomst. Deze kennismakingsdag vond plaats op 2 oktober 2015 op het circuit van Zandvoort. Deelnemende bedrijven, waaronder verladers en vervoerders, kregen naast informatie ook de mogelijkheid om een testrit te maken in een vrachtwagen op LNG.

Het LNG-platform is voor ons een belangrijke plek om kennis en informatie te delen binnen het netwerk LNG. Informatie die wij weer gebruiken om bedrijven te informeren over eisen die ze kunnen stellen aan transporteurs ten aanzien van het brandstofgebruik.

Vergroenen wagenparken
Via GreenBiz Beverwijk konden ondernemers in 2015 subsidie aanvragen voor de aanschaf van een bedrijfsvoertuig op groengas of elektriciteit. Veertien bedrijven maakten gebruik van deze regeling voor de aanschaf van in totaal vijftien voertuigen. Er was in 2015 ook subsidie beschikbaar voor de vergroening van de gemeentelijke wagenparken. Belangrijk, om op deze manier de voorbeeldfunctie van de gemeente in te kleuren. Gemeenten Beverwijk en Uitgeest hebben ieder twee voertuigen vervangen, wij hebben acht voertuigen aangeschaft en de gemeente Velsen zeven. De aangeschafte voertuigen rijden op aardgas en elektriciteit.

Walstroom
Scheepsvaart heeft een duidelijke invloed op de luchtkwaliteit. Om de scheepsvaart schoner te maken, kan er worden gekozen voor Walstroom. In 2014 zijn zes aansluitpunten gerealiseerd op de Kotterkade voor maximaal drie hektrailers gelijktijdig. Eerder onderzoek wees uit dat walstroom voor cruiseschepen nog niet haalbaar is. Walstroom kan nog wel interessant zijn voor binnenvaartschepen. Daarom houdt walstroom continu onze aandacht. Over het afgelopen jaar zijn er geen ontwikkelingen te benoemen.