Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Op basis hiervan voert de provincie het interbestuurlijk toezicht uit op de meest risicovolle medebewindstaken van gemeenten, namelijk de taken die te maken hebben met de volksgezondheid en het welzijn van burgers. Voor Omgevingsdienst IJmond zijn Omgevingswet/Wabo, externe veiligheid, financieel beheer en archiefbeheer relevante taakvelden waarop het interbestuurlijk toezicht wordt uitgevoerd. In het kader daarvan rapporteren wij het volgende.

Met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht melden wij systematische toezichtinformatie over de naleving van regels in het belang van een doelmatige vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de Wabo. Het betreffen de gegevens zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht en hoofdstuk 10 van de Regeling omgevingsrecht. Wij maken de informatie inzichtelijk voor de aan ons gemandateerde en gedelegeerde bevoegdheden. Dit doen wij onder andere middels het uitvoeringsprogramma en dit jaarverslag.

Op het gebied van externe veiligheid rapporteren wij over de aanwezige zogenaamde saneringsgevallen. Hierover kunnen wij melden dat binnen ons werkgebied geen gevallen van sanering aanwezig zijn als bedoeld in paragraaf 7 Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Het financieel beheer (begroting en jaarrekening) kent een eigen cyclus. Deze stukken worden conform de daarvoor geldende eisen op- en vastgesteld.