Advisering milieuparagraaf ruimtelijke plannen

Advisering milieuparagraaf ruimtelijke plannen

Milieu speelt een grote rol bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen, of te verbeteren is het belangrijk om bij planvorming een goede balans te vinden tussen ruimtelijke ordening en milieu. Voor een deel is deze balans geborgd via wet- en regelgeving, maar ook gemeentelijke ambities op milieugebied hebben invloed op ontwikkelingen. Voor het nemen van een ruimtelijk besluit (binnenplanse ontheffing, bestemmingsplan, projectbesluit, enz.) moet ook een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Wij adviseren gemeenten hierin en toetsen op verschillende aspecten, zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodem, geluid, milieuzonering, ecologie en duurzaamheid.

In principe stelt de initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing op en toetst het bevoegd gezag deze op volledigheid en juistheid. Op verzoek van de gemeenten toetsen wij de milieuparagraaf. In gevallen waarbij de gemeente initiatiefnemer is, stellen wij de milieuparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing op. Waar dat nodig is, zetten wij namens de gemeenten onderzoeken uit, zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, enz.

Milieueffectrapportages
Afgelopen jaar schreven wij de milieuparagrafen van bestemmingsplannen en projectbesluiten en toetsen wij milieuparagrafen op juistheid en volledigheid. Wanneer een project grote, nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, schrijft de wetgeving voor dat er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Afgelopen jaar boden wij ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van milieueffectrapportages. Het ging hier onder meer over de MER buitengebied Heemskerk, MER bestemmingsplan Wijk aan Zee en de actualisatie van de MER Averijhaven.

Advisering bestemmingsplannen
Een bestemmingsplan is een resultaat van een integrale ruimtelijke afweging, waarbij – belangrijk – ook alle milieuonderwerpen worden meegewogen. Over deze milieuonderwerpen adviseren wij onze gemeenten. Dat betekende in 2015 dat wij de milieutoets voor bestemmingsplannen (nieuw of actualisatie) uitvoerden. We adviseerden per bestemmingsplan gemiddeld drie keer (voorontwerp, ontwerp en definitief plan). Voor de gemeente Velsen stelden we de milieuparagraaf van bestemmingsplannen op.

Belangrijkste projecten

Bestemmingsplan Averijhaven
In 2015 is het bestemmingsplan Averijhaven gepubliceerd. Wij hebben de gemeente Velsen ondersteund bij de toetsing van de geactualiseerde milieueffectrapportage en het actualiseren en aanpassen van de milieuparagraaf in het bestemmingsplan.
PIP Zeetoegang IJmond
Afgelopen jaar is ook het PIP Zeetoegang IJmond onherroepelijk geworden. Eind 2015 is door RWS de bouw van de nieuwe zeesluis gegund aan “open IJ”. Wij ondersteunden de gemeente bij haar rol als wettelijk adviseur voor de benodigde vergunningen voor de realisatie van de zeesluis. Deze ondersteuning behelst milieukundige toetsing van wabo-vergunningen en de ontheffingen bouwlawaai. Deze ondersteuning is eind 20125 begonnen en zal doorlopen tot 2018.
Bestemmingsplan spoortracé
Beverwijk heeft in 2015 bestemmingsplan spoortracé vastgesteld. Wij hebben de milieuparagraaf getoetst en van commentaar voorzien. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Als het gaat om de milieuaspecten zullen wij, namens de gemeenteraad van Beverwijk, als woordvoerder optreden tijdens de zitting die in 2016 gehouden zal worden.
Bestemmingsplan Spaarnwoude
Voor bestemmingsplan Spaarnwoude is er een inventarisatie gemaakt van evenementen regelingen in bestemmingsplannen van andere gemeente.
Advies spooremplacementen
Prorail heeft de opgave om in de IJmond een spooremplacementen te ontwikkelen. Wij hebben de onderzoeken m.b.t. de locatiekeuze beoordeeld en de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest geadviseerd over de voor- en nadelen van de diverse varianten. Uiteindelijk is door de drie gemeenten, gemeente Castricum en diverse belangengroepering een alternatief locatievoorstel gedaan. In 2016 zal duidelijk worden of dit locatie voorstel daadwerkelijk wordt aangenomen.
HOV raad van State zaak
Voor de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen station Haarlem en IJmuiden is in 2015 het bestemmingsplan HOV tracé vastgesteld. Een groep omwonenden heeft bereoep ingesteld bij de Raad van State tegen dit bestemmingsplan. Gezien de complexiteit van de materie heeft de Raad van State de stichting advisering bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)verzocht een advies uit te brengen. In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen hebben wij het verweerschrift opgesteld en de zitting voorbereid. Uiteindelijk leidde de beroepszaak ertoe dat de rechtsgevolgen van het bestemmingsplan in stand zijn gebleven. Het is hierdoor planologisch mogelijk om de HOV busbaan aan te leggen.
Evaluatie Waterland Akkoord
In 2006 is een intentieverklaring opgesteld (ook bekend als het Waterland akkoord) waarin afspraken zijn gemaakt tussen diverse partijen om in enkele benoemde gebieden binnen de geldende milieurandvoorwaarden zowel woningbouw- als bedrijfsontwikkelingen mogelijk te maken. Met name de milieuaspecten geluid en fijn stof vormden in de IJmond een knelpunt voor de realisatie van destijds gestelde ambities. Uitganspunt is dat het aantal gehinderden niet mocht toenemen. In de 2e helft 2015 is het waterlandakkoord geëvalueerd. In deze evaluatie is bezien welke woningbouw plannen er zijn uitgevoerd en is informatie opgevraagd bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of de gemaakte afspraken met betrekking tot geluid reducerende maatregel zijn uitgevoerd. Informatie hierover laat nog op zich wachten Daarnaast is beoordeeld of de destijds geconstateerde milieuknelpunten nog steeds bestaan. In 2016 zal de evaluatie worden afgerond en met de betrokken bestuurders besproken worden welke gevolgen de uitkomsten van de evaluatie en de veranderde (milieu)situatie voor de toekomst van het Waterland akkoord hebben.


Advisering over hinder Schiphol
Binnen het dossier Schiphol werken acht gemeenten samen; Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen. Alkmaar is in 2015 aangesloten. Bergen is aangesloten sinds 1 januari 2016. Deze acht gemeenten gaven gezamenlijk uitvoering aan de Strategische nota. In de Strategische nota wordt ingegaan op onder meer wettelijke kaders, standpunten en gewenste maatregelen met als doel ‘de hinder kan en moet minder’. Wij geven uitvoering aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de Strategische nota, en faciliteren het bestuurlijke overleg. Tijdens deze overleggen bespraken de portefeuillehouders Schiphol de stand van zaken en bepaalden zij bestuurlijke standpunten. De focus lag bij de ontwikkelingen aan de Alderstafel, de Bestuurlijk Regie Schiphol en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol.

Bestuurlijke agenda
In 2015 hebben we de evaluatie van de strategische Nota Schiphol afgerond, waarbij ook de nieuwe gemeenten hebben deelgenomen. Naar aanleiding van de evaluatie, besloten bestuurders om een nieuwe bestuurlijke agenda op te stellen. Deze Bestuurlijke Agenda hebben wij afgelopen jaar opgesteld en is begin 2016 door de acht gemeenten vastgesteld. In 2016 starten wij met de uitvoering van de actiepunten uit de Agenda.

GPR Gebouw
Al een aantal jaren stellen wij het instrument GPR ter beschikking aan initiatiefnemers, architecten en projectontwikkelaars. Met dit instrument krijgen zij op eenvoudige wijze inzicht in de mate van duurzaamheid van een op te richten gebouw. De initiatiefnemer kan zelf keuzes maken waar hij het zwaartepunt wenst aan te brengen (materiaalkeuze, energieverbruik, toekomstwaarde, watergebruik etc.). Ook in 2015 is het instrument GPR Gebouw en zo veel als mogelijk aan initiatiefnemers van nieuwbouw beschikbaar gesteld. Wanneer iemand gebruik maakt van een GPR-licentie, bieden wij ook informatie over duurzame technieken.

Met ingang van 1 januari 2015 is de EPC-eis voor woningen aangescherpt naar 0,4. De EPC-eis zegt iets over de energieprestatie van een woning. Het gaat hier om een verscherping met een forse impact voor de bouw in Nederland. De uiteindelijke ambitie is om in 2020 te komen tot energie neutrale woningen.

Afgelopen jaar stelden wij voor 19 bouwplannen een GPR-licentie beschikbaar.