Externe veiligheid

Externe veiligheid

In ons werkgebied zijn veel bedrijven die gevaarlijke stoffen verwerken en opslaan. Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) houden wij intensief toezicht op deze Inrichtingen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder jaar een controle plaatsvindt. We controleren met dezelfde interval ook bedrijven die werkzaam zijn in de afvalketen.

Beeld Omgevingsveiligheid
Een aantal van deze taken voerden wij uit in het kader van de nieuwe subsidieregeling ‘De impuls omgevingsveiligheid’ 2015-2018. Wij verzorgen de regiocoördinatie voor deze subsidie.
Zo is er aanzienlijke inzet gepleegd in het verhogen van kwaliteitsniveau voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, de actualiteitswaarde van het RRGS en de digitalisering van processen rondom externe veiligheid. Om het kwaliteitsniveau voor vergunningverlening, toezicht en handhaving te verhogen, brachten wij alle bedrijven in kaart waar externe veiligheid een nadrukkelijke rol speelt. Voor ons is nu, via dit Beeld Omgevingsveiligheid, op elk moment inzichtelijk waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat de stand van zaken is op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het Beeld Omgevingsveiligheid zullen wij jaarlijks actualiseren.

Structuurvisie
De ambitie van de subsidieregeling ‘De impuls omgevingsveiligheid’ is dat alle bevoegde gezagen een structuurvisie omgevingsveiligheid maken. Deze opgave komt voort uit de conclusies van het Verbeterprogramma Groepsrisico. Dit programma stelt dat een goede visie op externe veiligheid voordelen biedt voor de verantwoording van het groepsrisico. In 2015 zijn wij voor 14 gemeenten in ons werkgebied gestart met het invullen van het Inventarisatie Kader Externe Veiligheid. Deze inventarisatie geldt als input voor de structuurvisie omgevingsveiligheid.

Tankstations
Afgelopen jaren zijn steeds meer tankstations overgegaan op onbemande aflevering. Deze tankstation zijn hiermee vergunningsplichtig geworden. Tijdens handhavingscontroles bleek dat tankstations in een aantal gevallen niet voldoen aan de veiligheidsafstand van 20 meter, in verband met brandoverslag. Voldoet een tankstation niet aan deze afstand, dan dient de ondernemer een warmtestralingsberekening uit te laten voeren. Op grond van deze berekening kunnen wij bepalen of er maatregelen noodzakelijk waren om tot een vergunbare situatie te komen. Kijk voor meer informatie bij de gemeente overschrijdende projecten in hoofdstuk 2.

Omdat bij planvorming een goede afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu van belang is, voerden we afgelopen jaar intensief contact met de gemeente Beverwijk en een projectontwikkelaar. Dit om een goede en veilige invulling te geven aan de locatie naast het LPG tankstation aan de Parallelweg.

Vervoer gevaarlijke stoffen
We verleenden vergunningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen en voor het overbrengen van explosieven. Daarnaast vormt externe veiligheid een onderdeel in de advisering bij ruimtelijke ordening. Om deze gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven te kunnen transporteren, wordt gebruik gemaakt van aangewezen routes. Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen houden wij deze routes jaarlijks in de gaten en actualiseren die waar en wanneer nodig.
Mocht een bedrijf willen afwijken van de vastgestelde route, dan dient daarvoor een ontheffing te worden aangevraagd. Afgelopen jaar ontvingen en verleenden wij zes ontheffingen. Het ging hier veelal om het vervoer van LPG, propaan en vuurwerk. In aanvulling op de routering mandateerden de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest ook het verlenen van toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, op voor publiek toegankelijke plaatsen, aan ons.

Kwantitatieve risico analyses
Een Kwantitatieve Risico Analyses (QRA) is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. Daarbij wordt gekeken naar zowel de kansen op, als de effecten van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Wij hebben opdracht gegeven een QRA op te stellen. Het betreft een risicoanalyse voor een bedrijf in Haarlem, namelijk een fabrikant voor tandheelkundige producten. Middels de QRA is het risico van de bedrijfsactiviteiten in kaart gebracht. Dit is onderdeel van het traject om te komen tot een nieuwe vergunning voor het bedrijf.