Geluid

Geluid

Ons werkgebied kent rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Er is lichte en zware industrie aanwezig, een spoorlijn en het gebied ligt onder aanvliegroutes van Schiphol. Al deze factoren dragen bij aan de geluidbelasting op de leefomgeving. Op diverse manieren controleren wij of deze geluidbelasting past binnen de regels uit de Wet geluidhinder, Wet
Milieubeheer en het Bouwbesluit.

De Wet geluidhinder moet ertoe bijdragen dat de burger zo min mogelijk geluidoverlast ervaart. Daarom zijn er in de wet geluidnormen opgenomen waaraan woningen mogen worden blootgesteld. Wanneer deze normen worden overschreden dan moeten (geluidsisolerende) maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting omlaag te brengen. Wij toetsen nieuwe plannen van de gemeente voor woning- of wegenbouw en nieuwe plannen van bedrijven aan de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit en begeleiden eventuele geluidsaneringen.

Zonebeheer industrieterreinen
Elk industrieterrein, waar zogenaamde grote lawaaimakers in het kader van de Wet geluidhinder zijn gevestigd of zich kunnen vestigen, moet beschikken over een geluidzone. De bedrijven op een gezoneerd industrieterrein mogen samen op de zonegrens en de woningen bepaalde geluidbelastingen niet overschrijden. Een geluidzone zorgt ervoor dat, voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen deze zone, de geluidbelasting moet worden bepaald en getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Hiermee wordt een goede ruimtelijke ordening geborgd. Wij voeren voor gemeente Beverwijk het zonebeheer uit van het Gascompressorstation. Namens de gemeente Wormerland voeren wij het zonebeheer uit voor industrieterrein Nieuweweg, Zuidwest en Croklaan. Dit industrieterrein, deels gelegen op grondgebied van gemeente Zaanstad, veroorzaakt overschrijdingen op een aantal vastgestelde maximaal toegestane geluidsbelastingen. In 2015 zijn voor twee grote bedrijven vergunningen in procedure gegaan of afgerond waardoor overschrijdingen op twee locaties zijn opgeheven. Verder is het huidige bedrijvenbestand geïnventariseerd. Met behulp van deze lijst zullen de laagste categorie bedrijven uit het zonemodel worden verwijderd en de overige bedrijven geactualiseerd. In de aankomende procedure voor het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zal de grens van het industrieterrein weer passend worden gemaakt voor de onderliggende bestemmingen. Een groot aantal woningen zal dan in de zone komen te liggen. Voor een aantal van deze woningen zullen, gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure hogere waarden voor de geluidbelasting moeten worden vastgesteld. Afronding van de actualisatie van het zonebeheersmodel en afstemming met gemeenten vind in 2016 plaats.

Door een bestemmingsplanwijziging is industrieterrein De Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder geluidtechnisch op slot komen te liggen. Gemeente Beverwijk is, samen met de zonebeheerder van Provincie Noord-Holland en ons, nagegaan of de grens van dit industrieterrein kan worden aangepast om weer de juiste ligging te krijgen ten opzichte van de onderliggende bedrijfsbestemmingen. In 2015 zijn, middels een raadsbesluit, fort Velsen en de daarbij behorende wateren, alsmede een specifiek bedrijf bij het geluidgezoneerde industrieterrein getrokken. Hierdoor staat het industrieterrein niet langer op slot en kunnen weer vergunning worden verleend. Tegen het besluit is beroep aangetekend. De beroepszaak vindt plaats in 2016.

Geluidkaarten en Actieplan omgevingsgeluid
Voor de regio IJmond zijn in 2012 geluidbelastingkaarten vastgesteld. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart is bepaald in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. Naar aanleiding van deze geluidbelastingkaarten, maken wij namens gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Actieplannen Geluid. In deze plannen staat het geluidsbeleid voor de periode 2013-2018 en staan maatregelen om blootstelling aan geluidbelasting te beperken. Eén van de maatregelen is het toepassen van geluidarm asfalt als wegverharding. Stimuleren van maatregelen opgenomen in de actieplannen is onderdeel van onze advisering. Deze maatregel is inmiddels toegepast op de Mozartlaan in Heemskerk en de J. Wagenaarlaan in Heemstede.

Geluidsanering
Binnen ons werkgebied kennen diverse gemeenten woningen die in aanmerking komen voor geluidsanering. De saneringen worden gefinancierd via subsidie, aangevraagd bij Bureau Sanering Verkeerslawaai of in een enkel geval vanuit het ISV-budget. Wanneer wij de subsidie ontvangen, starten we de aanbesteding van de geluidsanering. In 2015 zijn woningen aan de Alkmaarseweg in Beverwijk en aan Zuideinde in Oostzaan gesaneerd. Voor onder andere De Noostraat en omgeving in IJmuiden, Hagelingerweg in Santpoort-Noord en de Rijksstraatweg in Heemskerk vroegen we subsidie aan. Met deze subsidie zijn in 2015 saneringsprogramma’s opgesteld en ingediend bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. Wanneer wij de uitvoeringssubsidie ontvangen, starten ook voor deze locaties de werkzaamheden. Voor de Noostraat bestaat sanering uit het aanbrengen van geluidarm asfalt, dat gepland staat voor 2017.

Geluidsanering Zuideinde Oostzaan
Twaalf woningeigenaren die in aanmerking komen voor geluidsanering zijn benaderd om isolerende maatregelen aan hun woning uit te laten voeren. Zes woningeigenaren hebben interesse getoond om hun woning middels geluidreducerende voorzieningen te isoleren. Zij zijn in september een overeenkomst aangegaan met de gemeente, om hun woning op gebied van geluid te saneren. De bewoners die niet wilden meewerken aan de geldsanering kunnen in de toekomst geen aanspraak meer maken om hun woning met overheidsmiddelen op gebied van geluid te saneren. Eind oktober is aan een aannemer opdracht gegeven om de geluidsanering uit te voeren. De oplevering staat gepland voor maart 2016.

Geluidsanering Alkmaarseweg Beverwijk
Langs de Alkmaarseweg liggen ongeveer 250 woningen die in aanmerking komen voor geluidwerende voorzieningen aan de gevels. Dit project maakt onderdeel uit van het vastgestelde Actieplan geluid en wordt gefinancierd via het ISV-programma van de gemeente Beverwijk. In 2014 is voor de eerste groep woningen onderzoek gedaan naar de binnenniveaus voor geluid in de woningen. Vervolgens is het maatregelenpakket bepaald en de sanering opgestart. In 2015 is de sanering van de eerste fase afgerond. Hierna is met de tweede groep woningen gestart.

Bijzonder aan dit traject is dat we tijdens woningopnames voor de geluidmaatregelen ook direct hebben gekeken naar mogelijkheden voor warmteisolatiemaatregelen. Voor deze combinatie hebben we gebruik gemaakt van de, binnen Beverwijk beschikbare, subsidieregeling ‘Wij wonen wijzer’ voor woningisolatie. De mogelijkheden zijn besproken met de bewoners. Een aantal koos er daarna voor gebruik te maken van de subsidie, waardoor het niet alleen stiller is geworden in de woning, maar de bewoners ook gaan besparen op de energierekening.

Spoorwegemplacementen
Prorail heeft de wens om een nieuwe opstelplaats voor sprinters te realiseren in de omgeving van station Uitgeest. Zij hebben een aantal potentiële locaties in Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk onderzocht. Wij adviseerden afgelopen jaar de gemeenten met betrekking tot de milieukundige gevolgen (waaronder geluidsaspecten) van de diverse locaties. Aan Prorail is een veranderingsvergunning verleend voor een nieuw kopspoor op emplacement Beverwijk. Tegen het hiervoor ook benodigde bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het beroep betreft de door een omwonenden verwachte geluidsoverlast. De zitting wordt begin 2016 verwacht. Wij ondersteunen de gemeente hierin.
Lees meer ►►