Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Binnen ons werkgebied kennen we waardevolle natuur, waaronder bijvoorbeeld de duinen. Grote delen van deze natuur valt onder de Ecologische Hoofdstructuur en grote delen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Tevens leven er binnen ons werkgebied beschermde plant- en diersoorten. Deze soorten zijn beschermd door de Flora- en faunawet.

In 2016 zal de Wet natuurbescherming van kracht worden. De nieuwe wet kent een aantal ingrijpende wijzigingen. Bijvoorbeeld waar het gaat om verantwoordelijkheden. De rol van de provincie zal hier aanzienlijk versterken. De nieuwe wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De gemeenten blijven de spin in het web bij gemeentelijke vergunningen en ruimtelijke ontwikkeling via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In 2015 is een eerste inventarisatie verricht naar de gevolgen van deze wet. Uit deze inventarisatie komt naar voren dat we met name op gebied van toezichthoudende taken uitbreiding verwachten.

Onze taak was er vorig jaar op gericht om gemeenten over deze wet te adviseren bij bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming (inclusief milieuefectrapportages), bouwprojecten en milieuvergunningen, maar ook bij de uitvoering van onderhoud aan landschapselementen en (water)wegen. Voor een aantal gemeenten toetsen wij verder de ecologische uitvoerbaarheid (o.a. seizoensgebondenheid) van bijvoorbeeld een kapvergunningsaanvraag voor werken in opdracht van de gemeenten.

Natura 2000-gebieden
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur en belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. De landelijke stikstofaanpak, de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 2015 – 2021 is per juli 2015 in werking getreden. Helaas is deze programmatische aanpak vooral gericht op bedrijfsmatige activiteiten en niet op woningbouwplannen. Gemeenten kunnen hier dus bij bestemmingsplan met nieuwe woningen geen gebruik van maken. Wij hebben de consequenties van de Programmatische Aanpak Stikstof in beeld gebracht en zienswijzen ingediend tegen het gepubliceerde ontwerp.

Gedragscode
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vinden het belangrijk om beschermde soorten binnen de gemeentegrenzen te behouden en te versterken. De gemeenten werken daarom met een gedragscode. Hierin staan voorzorgsmaatregelen die er, gedurende werkzaamheden, voor moeten zorgen dat beschermde soorten niet in het geding komen. De gedragscode kent twee onderdelen. Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer & onderhoud en de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. Gemeente Heemskerk heeft beide onderdelen opgenomen in haar gedragscode. Velsen beperkt zich tot enkel het onderdeel bestendig beheer. Gemeente Uitgeest en gemeenten in de regio Waterland hebben we geïnformeerd over het opstellen van een gedragscode. In 2016 zullen we met deze gemeenten de behoefte afstemmen om te komen tot gedragscodes.

Vleermuizen in Heemskerk
Voor het project Slotherenbuurt in Heemskerk is ecologisch onderzoek gedaan naar verblijfsplaatsen van vleermuizen in de te slopen portiekflats. Uit het onderzoek bleek dat er een grote (zogeheten) kraamkolonie van meer dan 150 dwergvleermuizen aanwezig was in de flats. Dit betekent dat een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig was en er gezocht moest worden voor vervangende woonruimte voor de vleermuizen. In het plangebied zullen daarom acht vleermuiskasten worden geplaatst. De kasten kunnen dienst doen als vervangend winterverblijf en vervolgens als kraamverblijf. Na de kraamperiode 2016 zouden de flats kunnen worden gesloopt. In de kasten zou ook een infra roodcamera kunnen worden geplaatst, zodat de bewegingen van de vleermuizen kan worden gevolgd. Hiermee krijgt het plan ook nog een educatief tintje!