Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In ons totale werkgebied zijn circa 10.000 bedrijven gevestigd die onder ons bevoegd gezag vallen. Wij zijn belast met de vergunningverlening voor, toezicht op en handhaving bij deze bedrijven op allerlei beleidsterreinen zoals (brand)veiligheid, bouwen en natuurlijk milieu. Omdat de omgeving en de bedrijvigheid niet stilstaan zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) een constante factor in ons dagelijks werk. In dit hoofdstuk leest u over deze taken en op welke wijze wij hieraan uitvoering geven.

Herbert Dekkers, Michel van der Vlugt en Michel van Tunen

teamleider Omgevingsrecht en teamleider Vergunningverlening

"Herbert Dekkers (teamleider Omgevingsrecht), Michel van der Vlugt (idem) en Michel van Tunen (teamleider Vergunningverlening) zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)."

Lees meer

Kwaliteitsborging
Bij de uitvoering van onze VTH-milieutaken staat kwaliteit centraal. Om te zorgen dat de kwaliteit ook naar de toekomst toe is geborgd, hebben we onze prioriteiten en doelstellingen opgenomen in een uitvoeringskader. Met dit uitvoeringskader – voor de periode 2015-2018 – dragen we ook bij aan een gelijk speelveld (level playing field) binnen ons gehele werkgebied. Waar dat mogelijk is, streven we naar een gelijk speelveld op bovenregionaal niveau, door samen te werken met diverse handhavings- en ketenpartners. Om dit level playing field te versterken, gebruiken we tijdens bedrijfscontroles, op brancheniveau, digitale checklists. Branches waar we afgelopen jaar deze checklists hebben ingezet zijn onder meer tankstations, vuurwerkverkooppunten en autoherstelbedrijven. Bekijk voor meer informatie ook de gemeenteoverschrijdende projecten.

Om de kwaliteit verder te borgen, maken wij bij onze VTH-milieutaken gebruik van het INK-model. Afgelopen jaar is dit model intern gelanceerd. Het model helpt ons beter te monitoren en op kwaliteit en tijd te bewaken. Via dit INK-model werken we toe naar kwaliteitschecks op procesniveau, in plaats van op stuks niveau, met steekproeven op o.a. tijdigheid, volledigheid en uniformiteit.