Integraal toezicht en handhaving

Integraal toezicht en handhaving

Voor de gemeenten Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland voeren wij de taken uit op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast voeren we voor de gemeenten, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland ook de toezichthoudende taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Voor zeven gemeenten, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland voeren wij, bij veelal horecagelegenheden, toezicht en handhaving uit op de Drank- en Horecawetgeving. Daarbij ligt de nadruk op terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en het (zoveel mogelijk) voorkomen van overlast als gevolg van alcohol.

Inspelen op veranderingen
Door controles integraal uit te voeren, kunnen we snel inspelen op veranderingen bij bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer we tijdens de bouw al signaleren dat er een vloeistofdichte vloer nodig is, kunnen we de ondernemer op tijd informeren over zaken als de keuring. Het scheelt de ondernemer tijd en geld als hij in het voortraject hierop al actie onderneemt, in plaats van het moment van handhaving. Bijvoorbeeld voor de opslag van gevaarlijke stoffen: Tijdens het bouwproces kun je al in de gaten houden of de aanleg van de opslagvoorziening voldoet aan de geldende eisen.

Voordelen voor alle partijen
Integrale handhaving biedt alle partijen daarmee voordelen. Het belangrijkste voordeel voor de ondernemer is dat tijdens één controlemoment allerlei facetten worden beoordeeld door een vast aanspreekpunt. Dit bespaart tijd en vermindert de administratieve lasten. Als de ondernemer alles op orde heeft, is het traject klaar. Zijn er aanpassingen gewenst, dan weet de ondernemer bij wie hij terecht kan.

Aandacht voor bedrijven
De gemeenten waarvoor wij de integrale controles uitvoeren profiteren omdat wij in de breedste zin zicht krijgen op wat er speelt bij bedrijven. In de praktijk zie je dat bij ‘aandachtbedrijven’ vaak op meerdere terreinen iets niet in orde is. Integraal toezicht en handhaving zorgt ervoor dat deze bedrijven adequaat, maar vooral eenduidig, kunnen worden aangepakt.

Samenwerking met handhavende instanties
Bij onze integrale handhaving, zoeken we ook altijd de samenwerking op met andere handhavende instanties. Een goede samenwerking zorgt voor verbreding van de kennis van de inspecteurs. Bij gesignaleerde knelpunten is het makkelijker om gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk naar een oplossing toe te werken.

Integrale handhaving Uitgeest
Voor de gemeente Uitgeest houden wij integraal toezicht op bouwactiviteiten, de Drank- en Horecawet, Bag, de brandveiligheid en de openbare ruimte (APV). Wij verrichten de technische bouwplan toetsing, adviseren op bouwplannen, brandveiligheid, de Drank- en Horecawet en evenementen. De uitvoering is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht.
De verantwoording wordt vastgelegd in een managementrapportage en een jaarverslag.

Signaaltoezicht Haarlem
Sinds 2008 werkt gemeente Haarlem aan de integrale benadering bij het uitvoeren van toezicht (bouwen, milieu, brandveiligheid, drank en horeca, bestemmingsplan). Omdat tijdens bedrijfsbezoeken op diverse aspecten moet worden gecontroleerd, is het belangrijk dat toezichthouders gebruik maken van signalen die hij krijgt via andere toezichthouders of instanties, ook buiten zijn eigen vakgebied. Het gaat hier uiteraard om een wisselwerking. Voor deze andere beleidsvelden is in Haarlem een apart actieprogramma opgesteld door het college. De integrale benadering sluit aan bij onze werkwijze.

Tijdens het milieutoezicht bij bedrijven nemen wij een aantal brandveiligheidsaspecten standaard mee. Uit al deze controles komt naar voren dat er op het aspect brandveiligheid (met name op het gebied van de verplichte keuring van de blusmiddelen) relatief veel overtredingen worden begaan. In 2016 zullen wij onze aanpak evalueren en waar nodig deze herzien om eraan bij te dragen dat het naleefgedrag op dit vlak verbetert.

Aantal controles bouw

 geplandgerealiseerd
Haarlem*uitgevoerd
Oostzaan250200
Uitgeest**68117
Wormerland350350

* Bij het milieutoezicht bij bedrijven wordt standaard een controle bestaande bouw gedaan.
** We hebben voor Uitgeest meer eenvoudige omgevingsvergunningen verleend, waardoor het gerealiseerde aantal verschilt van het geplande aantal.

Aantal controles brandveiligheid

 geplandgerealiseerd
Haarlem*uitgevoerd
Heemstede**uitgevoerd
Landsmeer4339
Oostzaan4032
Uitgeest2427
Wormerland7573

* Bij het milieutoezicht bij bedrijven wordt een aantal brandveiligheidsaspecten standaard meegenomen.
** Bij het milieu- en drank- en horecatoezicht worden brandveiligheidsaspecten meegenomen.

Aantal controles Drank- en Horecawet

 geplandgerealiseerd
Bloemendaal1822
Haarlemmerliede en Spaarnwoude511
Heemstede1818
Landsmeer3131
Oostzaan2218
Uitgeest89
Wormerland4545