Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Wij zien er bij de circa 10.000 bedrijven in ons werkgebied op toe dat ondernemers de milieuregels naleven. Belangrijk want zo voorkomen wij, samen met de ondernemers, schade aan het milieu. Het toezicht bestaat veelal uit bedrijfsbezoeken. De frequentie van deze bezoeken verschilt per type bedrijf. Alle bedrijven, die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, verdelen wij onder in branches. Daarnaast delen wij de bedrijven in als Type A, B of C, analoog aan de indelingssystematiek zoals die is omschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Type A bedrijven, bedrijven met weinig tot geen milieubelasting, controleren wij veelal alleen als daar aanleiding toe is. Type B en C bedrijven controleren wij veelal projectmatig en per branche. B-bedrijven, bedrijven met een geringe tot matige milieubelasting, bezoeken wij met een frequentie van circa eenmaal per vier jaar, of eerder als daar aanleiding voor is. Type C bedrijven, bedrijven met een matige tot grote milieubelasting, controleren wij jaarlijks tot eenmaal per 4 jaar.

Speerpunten
Afgelopen jaar kenden wij binnen toezicht en handhaving twee speerpunten; externe veiligheid en ketentoezicht op asbest. Twee taken die wij al een aantal jaar uitvoeren, maar tegelijkertijd ook taken die altijd hoog op de agenda blijven staan.

 • Ketentoezicht asbest
  Om de risico’s van asbest te verminderen, werken wij al een aantal jaar intensief samen met diverse handhavingsinstanties. Door actief informatie met elkaar uit te wisselen, verbetert het toezicht binnen de gehele keten van toezicht en handhaving. In de praktijk zien we dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. In de meeste gevallen worden werkzaamheden nu conform de regelgeving uitgevoerd. Wel blijft er een constante zorg waar het gaat om calamiteiten met asbest, zoals een brand waar asbest vrijkomt. Naast deze zorg, die ook in 2016 onze aandacht krijgt, verschuift, gezien de positieve ontwikkelingen in 2015, aankomend jaar onze inzet naar het tegengaan van illegale asbestsaneringen.
  Lees meer ►►
 • Externe veiligheid
  Om het kwaliteitsniveau voor vergunningverlening, toezicht en handhaving te verhogen, brachten wij alle bedrijven in kaart waar externe veiligheid een nadrukkelijke rol speelt. Voor ons is nu, via dit Beeld Omgevingsveiligheid, op elk moment inzichtelijk waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat de stand van zaken is op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het Beeld Omgevingsveiligheid zullen wij jaarlijks actualiseren.
  Lees meer ►►

Informatiegestuurde handhaving
Informatie is bij handhaving en toezicht belangrijk. Informatie komt op allerlei plaatsen terug: (h)erkennen, verzamelen, analyseren, veredelen en communiceren van informatie. Het is dan ook niet gek dat al deze vormen van informatie al onze processen en organisatieonderdelen doorkruizen. Om te zorgen dat deze informatie onze handhaving en toezicht versterkt, zetten wij in op informatiegestuurde handhaving (IGH).

IGH houdt in dat inzet daar gepleegd wordt, waar de grootste risico’s op niet-naleving zich voordoen. Er wordt dus niet meer uitgegaan van het afwerken van een bedrijvenlijst. Dit vereist dat voorafgaand daadwerkelijke inspectie een goede analyse wordt gemaakt van de resultaten uit het verleden, doelgroep, naleefgedrag en risico’s. Dit gebeurt in samenwerking met andere partners in handhaving, maar bijvoorbeeld ook met brancheverenigingen.

Via deze analyses en daarop gebaseerde heldere keuzes kunnen wij betere resultaten bereiken. Zo zijn wij beter in staat om proactief te reageren in plaats van reactief en kunnen wij richting bestuur en maatschappij beter verantwoorden wat het resultaat is van onze handhavingsinspanningen.

In 2015 is het “Informatiehuis IGH” vastgesteld in het Bestuurlijk Platform. Hiermee is de bestuurlijke basis gegeven voor het verzamelen van relevante gegevens op basis waarvan wij informatiegestuurde handhaving kunnen vormgeven.

Inrichtinggebonden toezicht en handhaving
Elk jaar controleren wij bedrijven binnen ons werkgebied of zij voldoen aan de geldende milieuregelgeving. Om efficiënt uitvoering te geven aan deze bedrijfsbezoeken maken wij enerzijds gebruik van programmatisch en informatiegestuurd handhaven, maar zetten wij ook in op integrale handhaving, waarbij wij tijdens bedrijfsbezoeken aandacht besteden aan diverse aspecten, zoals milieu, brandveiligheid en BWT. Daarbinnen gaat handhaving altijd hand in hand met het informeren over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en de ondernemer ook te stimuleren hiermee aan de slag te gaan.

Inrichtinggebonden toezicht en handhaving

GemeentegeplandgerealiseerdToelichting verschil
Beemster121119
Beverwijk159193
Bloemendaal6972
Edam-Volendam150137
Haarlem435463
Haarlemmerliede en Spaarnwoude1019
Heemskerk9079
Heemstede6069
Landsmeer102103
Noordwijkerhout38115
Oostzaan8789
Purmerend2741
Uitgeest4339
Velsen285275
Waterland137112
Wormerland144112
Zandvoort6667
Zeevang1611
Provincie Noord-Holland53
Toelichting tabel
Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2015 was nog niet bekend dat wij het basistakenpakket voor de gemeente Noordwijkerhout zouden gaan uitvoeren. Uiteindelijk is de planning bijgesteld naar 115 controles, gelijk aan het aantal van voorgaande jaren.
Het verschil in aantallen voor Purmerend ontstaat omdat we een aantal, nog openstaande controles uit 2014, hebben afgerond.

Van de provinciale inrichtingen (5) die na de Wabo-decentralisatie onder provinciaal bevoegd gezag zijn gebleven is in 2015 duidelijk geworden dat 1 inrichting niet meer bestaat, te weten Main aan de Loggerstraat 2. Daarnaast is bij inspectie van Bek en Verburg duidelijk geworden dat hier feitelijk sprake is van twee inrichtingen. Eén deel blijkt onder Zeehaven IJmuiden te vallen alszijnde type B (bevoegd gezag Velsen).

Overige bijzonderheden
In 2015 hebben we bij een aantal bedrijven extra inzet gepleegd, waaronder twee bedrijven, omdat deze afgelopen jaar failliet zijn gegaan, bij een bedrijf naar aanleiding van een klacht en bij een bedrijf waar teveel paarden werden gehouden. Bij een van de bedrijven die failliet is gegaan, waren nog gevaarlijke stoffen aanwezig. We hebben daar via controles en aanschrijvingen aandacht voor gevraagd. In 2016 wordt de handhaving hier voortgezet. Bij een bedrijf in Heemskerk is in het verleden al een last onder dwangsom opgelegd voor het houden van meer dan vier paarden. In 2015 constateerden we dezelfde overtreding, waarvoor wederom een last onder dwangsom benodigd is. Er is door het bedrijf een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. De klacht bij een boerenbedrijf in Uitgeest ging over geurhinder, geluidhinder en overlast van plaagdieren (vogels). Om een goede afweging te maken richting klager en bedrijf zijn hier meerdere controles verricht.

Vertaling naar 2016
Naar aanleiding van de constateringen tijdens onze bedrijfscontroles, stelden we een aantal doelen die in 2016 onze aandacht verdienen. Deze doelen, vertaald naar projecten, staan opgenomen in ons uitvoeringsprogramma 2016. Een aantal projecten bestaat uit de inventarisatie van ons bedrijvenbestand. Zo blijven wij op de hoogte van bedrijven die stoppen met de activiteiten, of van nieuwe bedrijven die zich niet hebben gemeld.

Gemeente overschrijdende projecten

Tankstations
In 2015 namen wij deel aan het landelijke project Tankstations. Binnen dit project zijn benzine- en LPG-tankstations gecontroleerd via een, door ons opgestelde, digitale checklist. Via deze checklisten kunnen wij alle controlegegevens op uniforme wijze verzamelen en vastleggen, zodat locatie en installatiegegevens betrouwbaar zijn en geschikt zijn om de komende jaren goed te kunnen monitoren.

Groot aantal overtredingen
Gedurende 2015 controleerden wij 84 tankstations. Bij 28 tankstations wordt ook LPG afgeleverd. Bij 66 tankstations constateerden we in totaal 330 overtredingen. Bij tankstations waar ook LPG wordt afgeleverd, constateerden we 92 overtredingen. Van de LPG tankstations was 86% in overtreding, van de tankstations zonder LPG is 75% in overtreding. Bij drie tankstations constateerden we meer dan 15 overtredingen, bij de grootste groep tankstations constateerden we tussen de 1 en 5 overtredingen.

Overtredingen verdeeld over categorieën
De overtredingen zijn grofweg te verdelen in een aantal categorieën. De meeste overtredingen hebben betrekking op het afleveren van brandstof, de ondergrondse tanks en bodembescherming.

Project tankstation

Top 5 categorieënAantalAantal tankstations
het afleveren van brandstoffen8637, waarvan 10 met de aflevering van LPG
Ondergrondse tank, waaronder veelal ontbreken van het noodplan en Onvolledige controle op aarding van de vul- en dampretourleidingen5727, waarvan 7 met de aflevering van LPG
Bodembescherming, waaronder veelal niet uitvoeren van interne controle vloeistofdichte vloer4327, waarvan 9 met de aflevering van LPG
Incompleet installatieboek1414
geen aanrijdbeveiliging aanwezig1414
Eénderde van de overtredingen bij LPG tankstations gaat over het LPG gedeelte van het tankstation. De overtreding die het meest voorkomt is het ontbreken van de gegevens over het energieverbruik. In 25% van alle controles zijn deze gegevens niet bekend of beschikbaar ten tijde van de controle.

Meeste overtredingen opgelost
Bij alle tankstations waar we overtredingen constateerden, wisten er 53 (80%) de overtreding te beëindigen, voordat onze gestelde termijn was verstreken. Bij 9 tankstations loopt de termijn van de eerste aanschrijving door in 2016. Twee bedrijven vroegen een termijnverlenging aan. Ondanks het grote aantal overtredingen, was het bij maar twee bedrijven nodig om een voornemen last onder dwangsom op te leggen. De termijn om te voldoen aan deze last loopt door in 2016.

Extra aandacht in 2016
Hoewel tankstations elk jaar onze aandacht krijgen, zien we in de praktijk nog steeds een groot aantal overtredingen. Deze trend is zichtbaar door het hele land. Via het landelijke project Tankstations wordt daarom ook in 2016 extra inzet verwacht op verbetering van het naleefgedrag binnen de branche. Het landelijke karakter van het project zorgt ervoor dat we werken aan een eenduidige aanpak, met voor tankstations een level playing field.
Autoherstelbedrijven
In 2015 zijn wij gestart met het project autoherstelbedrijven. Het project is erop gericht om het bedrijvenbestand binnen ons werkgebied bij te werken en de bedrijven te controleren op de afvoer van afvalstoffen, met name afgewerkte olie, banden, oliefilters en accu’s. Aandachtspunt binnen dit project is de keten van afvalstromen binnen deze branche. We zien grote verschillen in het afgevoerde afval en het daadwerkelijke verwerkte afval. Een aantal afvalstromen levert geld op waardoor het lucratief kan zijn om deze afvalstoffen anders dan wettelijk toegestaan af te voeren.

Binnen het project autoherstelbedrijven, werken we met een zelfchecklist. Deze checklist past bij onze nieuwe manier van handhaven, waarbij we via zelftoezicht de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemers leggen en steekproefsgewijs controleren bij bedrijven. Het mes snijdt bij deze aanpak aan twee kanten. Wij kunnen onze capaciteit optimaal inzetten bij bedrijven die in het verleden niet altijd correct met de regelgeving omgingen en bedrijven die normaliter voldoen aan de regelgeving, worden minder geconfronteerd met bedrijfsbezoeken.

Afgelopen jaar nodigden wij 375 bedrijven uit om de checklist in te vullen. In totaal reageerden 125 bedrijven. Het invullen van de checklist werd niet door iedereen als makkelijk ervaren. Waar dat nodig was hebben wij bedrijven extra geholpen. Vooral het uploaden van bestanden werd als ingewikkeld beschouwd. Mede hierdoor ontbreken veel documenten. Ongeveer een driekwart van de ingevulde checklisten is niet compleet ingevuld. Dit onderdeel krijgt in 2016 onze aandacht.

Begin 2016 zullen de eerste 125 checklisten geheel verwerkt zijn. Begin 2016 nodigen we de bedrijven, die nog niet hebben gereageerd, nogmaals uit om de checklist in te vullen. De bedrijven die daarna nog steeds niet hebben gereageerd, zullen wij in ieder geval bezoeken.
Ook is er extra aandacht voor de in totaal 89 bedrijven die wij niet konden bereiken, bijvoorbeeld omdat wij niet over de juiste contactgegevens beschikten.
Supermarkten
Een deur voor wandkoeling of het vriesvak. Het is bijna niet meer weg te denken uit een supermarkt. Klanten lijken er al helemaal aan gewend. Supermarkten besparen met deze maatregel 40 tot 55% energie. Een bijkomend voordeel van de deuren is dat het minder koud is in de winkel. Omdat de maatregel zich binnen vijf jaar terugverdient, is in 2010 met supermarkten afgesproken om vóór 1 januari 2015 alle koel- en vriesmeubelen af te dekken.

Maar zo ‘gewoon’ als dat nu is, zo groot leek de uitdaging in 2005. Het afdekken van koel- en vriesmeubelen was lange tijd onderwerp van discussie tussen gemeenten en supermarkten. Voor een groot gedeelte ook ingegeven door onzekerheid over het effect van de koeldeuren. Een beslissing van de Raad van State was nodig om alsnog samen te kijken naar de gezamenlijke doelen en uitvoering, met oog voor het investeringsritme van de supermarktbranche.

Meerwaarde van het convenant
In 2010 is op initiatief van de gemeente Amsterdam en Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, IJmond en West-Holland een convenant opgesteld. Het convenant bleek een ‘superkoele’ oplossing voor alle partijen en dat was terug te zien in de animo om deel te nemen. In totaal negen supermarktconcerns (goed voor 2.100 filialen, verspreid door heel Nederland) en 148 gemeenten werkten mee. Door het ondertekenen van het convenant werd het voor supermarktconcerns mogelijk om energiebesparende maatregelen via een gefaseerde aanpak en op natuurlijke momenten te realiseren. Belangrijk, want het ging om een forse investering. Ook voor gemeenten gaf het convenant duidelijke voordelen: zij hoefden niet meer alle lokale supermarkten apart te bezoeken, maar konden zich richten op de concerns die het convenant niet ondertekenden. De negen supermarktconcerns die het convenant ondertekenden zijn Albert Heijn, Albert Heijn Franchise, Coop, Coop Franchise, EMTE Supermarkten, Vomar, Jumbo, Nettorama, Boni Supermarkt, Plus Retail, Boon Sliedrecht.

Convenant draagt bij aan naleefgedrag
In het eerste kwartaal 2015 bezochten wij binnen ons werkgebied alle 145 supermarktfilialen. Van al deze supermarkten waren er 50 aangesloten bij het convenant. Van deze 50 supermarkten zijn er slechts 7 die niet alle energiebesparende maatregelen hebben getroffen, zijnde 14%. Van de 95 supermarkten, die niet zijn aangesloten bij het convenant, hebben 35 supermarkten niet alle energiebesparende maatregelen getroffen, zijnde 33%. Deze aantallen tonen aan dat het convenant heeft bijgedragen aan het naleefgedrag. In 2015 zullen alle supermarkten die nog niet voldoen gecontroleerd worden in kader van energiebesparing bij supermarkten. Hoewel het project in de afrondende fase is, stelde de Raad van State eind december supermarktconcern Aldi in het gelijk, inzake hun argumenten over de terugverdientijden van dagafdekking. Amsterdam is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Convenant voorbeeld voor toekomst
Het convenant is een goed voorbeeld hoe rijksoverheid, omgevingsdiensten en gemeenten aankomende jaren bedrijven kunnen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de stevige doelstellingen uit het Landelijke Energieakkoord voor duurzame groei. Samengevat: waar mogelijk door samen te werken de doelen bereiken maar, indien nodig, toch overgaan op handhaving. Daarnaast draagt een convenant bij aan het creëren van een gelijk speelveld. Ook de supermarktbranche zelf kijkt positief terug op het convenant. Het uniforme beleid dat het convenant waarborgt, is voor de branche belangrijk gebleken. Aan gemeenten gaven zij wel nog mee vooral naar de toekomst toe mee te blijven denken. De samenwerking moet niet stoppen met enkel dit convenant.
Vuurwerk
Namens alle gemeenten in ons werkgebied houden wij toezicht op de opslag en verkoop van vuurwerk. Dat betekent dat wij rond de jaarwisseling, tijdens de verkoopperiode, alle 43 bedrijven bezoeken in ons werkgebied, waar vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. Wij zien dan onder andere toe op de naleving van de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit.

Verantwoordelijkheid bij ondernemers
Met het oog op de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2018 van kracht zal worden, zijn wij in 2014 gestart met een nieuwe werkwijze. Hierbij ligt de nadruk op zelftoezicht, waarbij wij geleidelijk een stap terug doen. De verantwoording wordt daarmee meer en meer teruggelegd bij de ondernemer. Bedrijven die in het verleden hebben aangetoond dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, moeten minder tijd kwijt zijn aan toezicht en handhaving. Bij bedrijven waar wij herhaald moeten waarschuwen, zullen wij eerder en strenger optreden in geval van overtredingen. Binnen het project vuurwerk controleren wij de voorzieningen bij de bedrijven in het voorseizoen steekproefsgewijs (de zgn. “reality check”) op de naleving van de geldende regelgeving. Sinds 2014 kunnen bedrijven ook zichzelf controleren door gebruik te maken van een zelfchecklist. Zo kan een ondernemer direct zien of zijn bedrijf voldoet aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit en of hij dus klaar is voor het vuurwerkseizoen.

Veel gemaakte overtredingen
In 2014 hebben wij ervaren dat deze checklist voor zowel de ondernemers als voor ons een forse tijdsbesparing opleverde. Zowel de reacties van de ondernemers, als de positieve evaluatie heeft ons doen besluiten deze werkwijze voort te zetten in 2015. Afgelopen jaar hebben we wel de focus binnen het project verschoven. Op basis van de in 2014 verzamelde ‘veel gemaakte overtredingen’, hebben we een factsheet gemaakt om ondernemers nog beter te informeren over de regelgeving. Tegelijk met het toesturen van deze fatsheet hebben we alle bedrijven in ons verzorgingsgebied erop gewezen dat we voor zaken in deze factsheet in principe niet meer waarschuwen, maar direct strafrechtelijk optreden.

Succesvolle aanpak
Onze strengere aanpak met meer verantwoordelijkheid bij de ondernemer betaalde zich afgelopen jaar uit. Wij bezochten de 43 vuurwerkverkooppunten in ons werkgebied. Dankzij goede samenwerking met bedrijven bleek bij 30 bedrijven alles in orde. In 2014 was dat nog bij slechts 14 bedrijven. Daarnaast hoefden wij dit jaar slechts 18 waarschuwingen uit te delen t.o.v. 82 vorig jaar. Dit verschil wordt naar ons idee mede veroorzaakt doordat wij bedrijven vooraf wezen op de waarschuwingen uit 2014 en hen meegaven dat wij hier extra scherp op zouden controleren en indien nodig strafrechtelijk zouden optreden.

Heemstede
Op verzoek van de gemeente Heemstede hebben we tijdens de vuurwerkverkoopdagen ook preventief alle verkooppunten bezocht waar fop- en schertsvuurwerk verkocht werd. Tijdens deze controles constateerden we geen overtredingen.
Energieakkoord
Het Nationale Energieakkoord, afgesloten in 2013, stelt stevige doelstellingen. Richting gemeenten, maatschappelijke organisaties, inwoners, maar ook richting het bedrijfsleven. Er ligt een rol weggelegd voor ons om het bedrijfsleven te bewegen invulling te geven aan deze doelstellingen. Waar onze focus voorgaande jaren lag op stimuleren, zijn we afgelopen jaar steeds meer gebruik gaan maken van de combinatie stimulering waar mogelijk, handhaving waar nodig. Bijvoorbeeld voor de maatregelen die een ondernemer binnen vijf jaar terugverdient en daarmee wettelijk verplicht zijn. Ondersteunende richtlijnen en tools, die afgelopen jaar beschikbaar zijn gekomen ondersteunen ons daarbij.

Erkende maatregellijsten
Sinds december 2015 staat in het Activiteitenbesluit beschreven dat ondernemers verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Voor een aantal branches zijn nu erkende maatregellijsten voor energiebesparing beschikbaar. Als een bedrijf een van deze maatregelen treft, geeft het zeker invulling aan de wettelijke minimale besparingsplicht. Daarmee is de lijst een gemakkelijk hulpmiddel. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn moet zorgen van een daling van 20% energieverbruik in 2020. De verplichting geldt voor zowel lidstaten als bedrijven. De richtlijn stelt dat grotere ondernemingen, die voldoen aan bepaalde criteria, een energie-audit moeten laten uitvoeren. In 2015 is een tijdelijke regeling geïmplementeerd waarmee de EED van kracht is geworden. Wij hebben bedrijven hierover geïnformeerd. Diverse bedrijven dienden reeds een onderzoek in. We verwachten dat de meeste onderzoeken in het eerste half jaar van 2016 worden ingediend.

Cursussen energiebesparing
Om het kennisniveau van onze collega’s up to date te houden, boden we afgelopen jaar diverse cursussen aan. We organiseerden de cursussen in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vanuit onze organisatie namen dertien collega’s deel aan de cursus om inzicht te krijgen in energiebesparingsrapporten. Drie medewerkers namen deel aan de cursus om energierapporten in de utiliteitsbouw te interpreteren. Eén van onze collega’s heeft een cursus gevolgd voor het specifieke onderdeel stoom. We hebben afgelopen jaar ook een cursus in-company aangeboden om bekend te raken met het toepassen van de erkende maatregelen, de relatie met bedrijfsprocessen, werking over klimaat- en verlichtingsinstallaties en om praktijkvoorbeelden te delen. Aan deze cursus namen 36 collega’s deel. Tijdens deze cursus stonden de sectoren metaalelektro en zorg centraal.
Pilot samenwerking ODNZKG en ODIJmond
In januari 2015 zijn we gestart met de pilot ‘samenwerking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Omgevingsdienst IJmond’. De pilot liep tot einde van het jaar en was erop gericht om te verkennen waarin beide organisaties kunnen samenwerken. Medewerkers van beide diensten werkten tijdens de pilot met elkaar samen, waardoor we gebruik hebben gemaakt en geleerd van elkaar kennis, expertise en werkwijzen. Einddoel van de pilot was een uniforme werkwijze bij toezicht en handhaving op ons basistakenpakket en een uniforme werkwijze bij vergunningverlening op het gebied van externe veiligheid. Een resultaat waar niet alleen beide diensten van profiteren, maar in de praktijk ook de bedrijven. De pilot bestond uit twee projecten. Een project gericht op toezicht en handhaving bij bedrijven, gevestigd in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel en Uithoorn en een project gericht op vergunningverlening bij bedrijven gelegen langs het Noordzeekanaal en specifiek in gemeenten die binnen ons werkgebied vallen. Uit de pilot komt duidelijk naar voren dat samenwerken op inhoud beide organisaties voordelen kan bieden. In 2016 wordt daarop voortgebouwd, bijvoorbeeld op vergunningverlening rondom de Zeesluis in IJmuiden.
Kwaliteit dossiers
Met de uitbreiding van ons takenpakket door de toetreding van gemeenten en het overbrengen van taken, was er afgelopen jaar, net als voorgaande jaren, extra inzet nodig op het ordenen en opschonen van overgebrachte dossiers en het maken van de nodige aanpassingen en toevoegingen in onze systemen Openwave, Nazca-i en Join. Ook hebben we extra aandacht besteed aan de nazorg bij inrichtingen die niet meer aanwezig zijn.


Gemeente specifiek projecten

Beverwijk
Stimulering en advisering duurzaamheid Beverwijkse Bazaar.
De Beverwijkse Bazaar is met een verbruik van gemiddeld 4.000.000 kWh per jaar een grootverbruiker binnen de gemeente Beverwijk. Om het energiebesparingspotentieel te achterhalen is een energierapport opgesteld. Uit het rapport blijkt dat de Bazaar een CO2-reductie kan behalen van 25%, wat gelijk staat aan 77.300 kg. Om extra inzicht te krijgen, is voor De Bazaar een tweede Energierapport opgesteld. Deze wordt in 2016 beoordeeld. Waarna er gesproken kan worden over vervolgstappen. Op basis van wetgeving kunnen wij in ieder geval de in het rapport beschreven maatregelen afdwingen, die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Inventarisatie industrieterrein De Pijp
In 2015 is de inventarisatie van industrieterrein de Pijp afgerond. Via reguliere toezichtcontroles bezochten we alle bedrijven op het terrein. Tijdens de controles kwam een aantal nieuwe bedrijven boven. Deze bedrijven zijn, waar nodig, aangeschreven en opgenomen in ons bestand, waarmee nu ook ons bedrijvenbestand is geactualiseerd.

Emplacement Beverwijk
In 2014 heeft ProRail een milieuvergunning aangevraagd voor het verlengen van het emplacement in Beverwijk. De officiële term van deze milieuvergunning is omgevingsvergunning voor het veranderen en in werkingen hebben van een inrichting. Het gaat hier om een verandering op de milieuvergunning die in 2009 is afgegeven. ProRail heeft samen met de gemeente Beverwijk belanghebbenden geïnformeerd over de wens om het emplacement te verlengen. Onder meer via een informatieavond en een bewonersbrief, waarin de procedures voor het bestemmingsplan en de milieuvergunning werden uitgelegd. Via de ter inzage leggingen konden bewoners een zienswijze indienen. Op de ontwerpbeschikking is alleen door Prorail een zienswijze ingediend en op de beschikking is geen beroep ingediend. Het gevolg is dat de milieuvergunning definitief is geworden.
Bloemendaal
Inventarisatie bedrijvenbestand
Het bedrijvenbestand van Bloemendaal is opgenomen in ons bedrijvenbestand en ingevoerd in ons systeem Openwave. Tijdens de controles die voor 2015 gepland stonden, is de actualiteit van het bedrijvenbestand meegenomen en is het bedrijvenbestand hierop aangepast. Voor de geplande controles van 2016 hanteren wij dezelfde systematiek.
Daarnaast checkten we het bedrijvenbestand ook bij andere vraagstukken (bijvoorbeeld op ruimtelijke ordening gebied) op de actualiteit.

Strandtoezicht
Nadat in 2015 alle strandpaviljoens waren opgebouwd, hebben we deze bezocht en gecontroleerd op het aspect muziekgeluid. Daarbij bekeken we of alle maatregelen waren getroffen, zoals gesteld in de geldende maatwerkvoorschriften. De frequentie van toezicht op het gebied van muziekgeluid is mede afhankelijk van de hoeveelheid geluidklachten die bij gemeente of bij ons binnenkomen. Bij een aantal strandpaviljoens houden wij op afstand toezicht op de geluidsproductie. De realiteit is dat er nagenoeg geen klachten over de strandpaviljoens zijn binnengekomen en dat er, bij de controles die zijn uitgevoerd bij de strandpaviljoens, nagenoeg geen overtredingen zijn geconstateerd.
Edam-Volendam
Controle boxen/units op bedrijventerreinen
Op diverse bedrijventerreinen in de gemeente Edam-Volendam zijn boxen/units aanwezig. Deze worden vooral gebruikt door eenmansbedrijven en hebben veelal geen meldingsplicht. Afgelopen jaar hebben we de meeste boxen en units gecontroleerd . Geconstateerde afwijkingen werden afgehandeld en wanneer er geen meldingsplicht gold voor een box of unit, hebben we dit doorgegeven aan de gemeente. Via deze werkwijze hebben wij ook ons bedrijvenbestand geactualiseerd.
Haarlem
Inventarisatie Waarderpolder
In samenwerking met andere instanties binnen de gemeente Haarlem inventariseerden we het bedrijvenbestand op bedrijventerrein Waarderpolder. Het signaaltoezicht waarmee de gemeente Haarlem werkt, speelt hierin een belangrijke rol (zie ook 2.7.2) Tussen handhavende instanties is informatie gedeeld over woonfraude, hennepteelt en illegale activiteiten. In 2015 is tijdens twee controles een situatie ontstaan, die ons aanleiding gaf om het signaal van mogelijke illegale bewoning in de Waarderpolder door te geven aan de gemeente Haarlem.

Zwerfafval binnenstad.
In Haarlem is afgelopen jaar het project ‘Gebruik van ondergrondse containers t.h.v. Spaarne 46 door bedrijven’ uitgevoerd. In het kader van dit project controleerden wij alle bedrijven in de omgeving van het Spaarne 46 op het aspect afval. Een aantal bedrijven kon in eerste instantie geen bewijs overleggen van afgifte afvalstoffen. Nadat wij deze ondernemers hebben aangeschreven, konden uiteindelijk ook deze bedrijven aantonen dat zij hun afval door een erkende inzamelaar laten inzamelen.
Heemstede
Hoogdrempelige horeca centrum
Cafés en restaurants vallen onder de noemer hoogdrempelige horeca. Dit type horeca vraagt om gericht toezicht. Bijvoorbeeld vanwege gebruik terras of geluidsoverlast. Vanuit nog de werklijst uit 2014 controleerden wij in Heemstede alle hoogdrempelige horeca in het centrum. Tijdens deze controles constateerden wij geen overtredingen. Voor één horecagelegenheid is met de gemeente afgesproken dat na elke ontheffing van de geluidsnormen, de begrenzer van de specifieke horecagelegenheid door ons wordt gecheckt en verzegeld.

Duurzaamheid via MVO Heemstede
Duurzaamheid bij bedrijven wordt niet ingebed door middel van handhaving, maar via maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hiervoor is een vereniging opgericht. Wij schuiven, op verzoek van de gemeente, aan wanneer nodig.
Landsmeer
Update inventarisatie en overzicht bedrijventerreinen.
We zijn gestart met de inventarisatie van de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen in Landsmeer. Daarbij kijken we of de gemelde en vergunde bedrijven nog aanwezig waren. Waar nodig actualiseerden we de bij ons bekende gegevens. Bedrijven die niet bij ons bekend waren, hebben we aangeschreven. In 2016 bezoeken wij het restant van de bedrijven.
Uitgeest
Inventarisatie bedrijventerrein Molenwerf.
We zijn gestart met de inventarisatie van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein Molenwerf. Het ging hier om integrale controles, waarbij we controleerden op meerdere aspecten. In 2016 controleren we het restant van de bedrijven.
Velsen
Herontwikkeling Grote Hout/NAM-kade
De gemeente Velsen heeft opdracht gegeven voor herstructureringswerkzaamheden aan de NAM-kade. In de voorbereiding zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een asbestinventarisatie type A van een kade, gelegen aan Concordiastraat te Velsen-Noord. Verder is een Verkennend bodem- en asbestonderzoek Grote Hout Distriport te Velsen-Noord uitgevoerd en een Nader asbestonderzoek deelgebied kade Grote Hout Distriport te Velsen-Noord. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat er geen asbesthoudende materialen in of op de kade zijn aangetroffen. Voor uitvoerende werkzaamheden ontvingen wij een melding. Tijdens het toezicht, naar aanleiding van deze melding, zijn geen overtredingen waargenomen. Ook in 2016 krijgt dit project onze aandacht.

Verdere inventarisatie havengebied.
In de laatste drie maanden van 2015 hebben we alle bedrijven aan de Halkade geïnventariseerd.
Waterland
Stankklacht bedrijventerrein
De gemeenten heeft diverse stankklachten ontvangen over het bedrijventerrein naast Monnickendam. Op de locatie is onderzoek gedaan naar de herkomst en zijn maatregelen getroffen om de overlast voor de omgeving (tot een acceptabel niveau) te beperken. Een eindonderzoek moet aantonen dat maatregelen goed werken. Deze resultaten volgen in 2016.
Wormerland
Quick scan bedrijventerreinen.
In 2015 hebben wij een quick scan uitgevoerd van alle bedrijven op het bedrijventerrein in Wormerland. We hebben gekeken of de gemelde en vergunde bedrijven nog aanwezig waren en waar nodig de bij ons bekende gegevens geactualiseerd. Bedrijven die niet bij ons bekend waren, hebben we aangeschreven.
Zandvoort
Scan bedrijventerrein Nieuw-Noord.
Afgelopen jaar hebben wij ons bedrijvenbestand vergeleken met de lijst ‘retro perspectieve toets’ van de gemeente. We hebben aangegeven welke bedrijven/adressen niet op beide lijsten voorkomen. Gemeente Zandvoort is hierover geïnformeerd. Het is aan de gemeente Zandvoort nu om het vervolg te bepalen.

Circuit Park Zandvoort
Met de overdracht van de taken vanuit de gemeente Zandvoort, vindt er vanuit Omgevingsdienst IJmond ook toezicht plaats op het Circuit Park Zandvoort. Afgelopen jaar zijn er diverse controles uitgevoerd. Tijdens de controles zijn verschillende kleine overtredingen/strijdigheden/verbeterpunten geconstateerd. Circuit Park Zandvoort heeft deze adequaat opgepakt.

Onderdeel van deze controles was ook de controle op de opgelegde preventieve last onder dwangsom, voor het jaar 2015. De dwangsom was opgelegd omdat het Circuit Park zich in 2014 niet heeft gehouden aan het aantal dagen waarvoor een hogere geluidsnorm gold. Het ging hier over een extra UBO-dag (UBO staat voor Uitzonderlijke Bedrijfs Omstandigheden, tot 12 maal per kalenderjaar). De preventieve dwangsom had betrekking op evenementen in 2015. Op basis van onze meetgegevens en eigen waarnemingen is er geen overschrijding van de opgelegde last geconstateerd. Met deze conclusie is de preventieve last van rechtswege vervallen per 1 januari 2016.

Afgelopen jaar dienden 17 verschillende personen samen 54 meldingen in over geluidsoverlast. Alle klachten zijn geregistreerd en voor alle klachten is nagegaan of er sprake was van een overschrijding van de geluidnormen. Het merendeel van de meldingen was gerelateerd aan UBO-dagen en/of evenementen. Met alle klagers is contact geweest om terug te koppelen wat wij hebben gedaan met de klacht. Daarnaast is er vaak naar aanleiding van meldingen contact geweest met het Circuit Park. Jaarlijks vindt er een overleg plaats waarin de aantallen en aard van klachten wordt besproken. Dit jaarlijks overleg is met het bevoegde gezag, de gemeente Zandvoort, Omgevingsdienst IJmond, het Circuit Park Zandvoort en de milieufederatie.
Provincie Noord-Holland
Milieucontrole provinciale bedrijven
Met de decentralisatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is het aantal bedrijven waarvoor de Provincie Noord-Holland bevoegd is en die zijn ondergebracht bij ons teruggebracht tot vijf bedrijven. Dit zijn bedrijven met zware milieubelasting, die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Deze bedrijven zijn al bij ons ondergebracht sinds 2014. De actualisering van vergunningen en de daarbij horende handhaving zorgen bij deze bedrijven voor langere handhavingstrajecten. De bedrijven waarbij de actualisatie is afgerond, zullen conform het opgestelde handhavingsbeleid worden gecontroleerd.


Ketentoezicht en –handhaving
Sinds een aantal jaar zetten wij voor bijvoorbeeld asbest- en grondstromen, afval en afvalstromen in op ketentoezicht en ketenhandhaving. Dat betekent dat we structureel samenwerken met diverse handhavende instanties, zoals andere omgevingsdiensten, de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten, provincie, politie, justitie, ILT, ISZW. Instanties die allemaal een toezichthoudende rol hebben op een deel van de keten. Door actief informatie met elkaar uit te wisselen, verbetert het toezicht binnen de gehele keten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verwijderen van asbest of schroot, dat via diverse stappen van de bron naar de verwerker gaat. Het komt voor dat verschillende stappen niet juist worden genomen. Dit bemoeilijkt het toezicht, waardoor een verontreinigingsrisico kan ontstaan.

Overlegstructuren
Om met elkaar informatie te kunnen uitwisselen, vindt er binnen diverse overlegstructuren regelmatig overleg plaats tussen ketenpartners. Tijdens deze overleggen worden op uitvoeringsniveau praktijkvoorbeelden besproken.

Ketentoezicht in de praktijk
De aanpak van afgelopen jaren betaalt zich steeds meer uit. In de praktijk zien we dat asbest steeds vaker correct wordt verwijderd. Hierdoor is er ook ruimte om onze focus te verschuiven. In 2016 ligt deze op illegale asbestsaneringen.
In 2015 controleerden we projectmatig met partners een aantal grondbanken. Bij een grondbank is een diepgaand administratief onderzoek uitgevoerd, waarbij uit analyse van partijregistraties diverse structurele overtredingen werden geconstateerd.
Binnen de gehele provincie Noord-Holland is een groot aantal verdachte grondstromen gecontroleerd. Grondstromen die vooraf uit stortgegevens van stortplaatsen waren geanalyseerd. In ons werkgebied ging het om acht stromen.
We voerden een administratief onderzoek uit bij een metaalrecyclingbedrijf. Behalve dat we bij het betreffende bedrijf overtredingen constateerden, leverde de controle ons ook informatie op over een leverancier die nog niet als erkend afvalinzamelaar was geregistreerd.
Het ketentoezicht afvalstromen kwam dit jaar ook terug binnen het project autoherstelbedrijven. Autoherstelbedrijven hebben te maken met veel afval, dat moet worden afgegeven aan een erkend inzamelaar. Denk hierbij aan banden, olie en accu’s.
Bij een asbestsaneringsbedrijf hebben we een administratief onderzoek uitgevoerd. Op gebied van scheepsafvalstoffen hebben we via ketentoezicht en –handhaving onderzoek gedaan naar het ontdoen van waswater.
Daarnaast zijn er drie locaties binnen ons werkgebied waar op grote schaal grond of bouwstoffen worden toegepast. Denk daarbij aan CAIJ-Aagtenpark, Groene Schip en ActionPlanet. Wie houden intensief toezicht op de voortgang van deze projecten.

Toezicht bodemsaneringen ernstige verontreiniging
Onderdeel van het basistakenpakket voor regionale uitvoeringsdiensten is het milieutoezicht bij bodemsaneringen. Toezicht bij bodemsanering van gevallen van ernstige bodemverontreiniging is een bevoegdheid van Provincie Noord-Holland en voor het grondgebied van Haarlem de gemeente Haarlem. Wij hebben afgelopen jaar geen verzoek ontvangen voor de uitvoering van een handhavingstraject binnen de gemeente Haarlem.

In mei 2015 is de pilot bodemtaken Provincie Noord-Holland afgerond. De pilot bestond onder meer uit:

 • Inzichtelijk krijgen van inhoud en omvang van de opgedragen bodemtaken
 • Voorstellen van een wijze van prioritering binnen het takenpakket
 • Inzichtelijk maken van de uitvoeringscapaciteit die nodig is om een adequate uitvoering van de taken te kunnen garanderen
 • Adviseren over de stroomlijning van de informatie
 • Adviseren over automatisering en systemen

Belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat, om de overgedragen bodemtaken adequaat uit te kunnen voeren, meer capaciteit vereist is dan het aantal mensen dat met de taak is overgekomen bij de toetreding van Provincie Noord-Holland tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. Naar aanleiding van de evaluatie zijn we in gesprek gegaan met de provincie. Afstemming vindt verder plaats in 2016.

Gesloten bodemenergiesystemen
Gesloten bodemenergiesystemen, zoals bodemwarmtewisselaars, zijn systemen waarbij warmte en koude wordt uitgewisseld via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond. Er bestaan ook open bodemenergiesystemen, zoals bijvoorbeeld een warmtekoude-opslag. Hier wordt grondwater onttrokken en vervolgens na gebruik voor verwarming en verkoeling weer terug in de bodem gebracht. Dit gaat in beide gevallen om duurzame vormen van energie, die bijdragen aan besparing van fossiele brandstoffen en op de uitstoot van CO2. Het bevoegd gezag rondom bodemenergiesystemen is verdeeld. De provincie is bevoegd gezag voor open systemen. Wij, namens onze gemeenten, voor de gesloten systemen.

In 2015 behandelden wij tien meldingen. Vijfmaal behandelden wij een verzoek om informatie met betrekking tot het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Meldingen voor een particuliere woning of een bedrijf, komen binnen via of het Omgevingsloket Online of via de Activiteiten Internetmodule. Alle binnengekomen en afgehandelde meldingen registreren wij in het Landelijk Grondwater Register.