Vergunningverlening

Vergunningverlening

Bedrijven, of inwoners die van plan zijn iets te bouwen of slopen, moeten in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Voor de gemeenten in ons werkgebied behandelen wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en werken wij, voor de afhandeling van de aanvraag, samen met de gemeente. Daarnaast adviseren wij ook op meervoudige complexe vergunningaanvragen, waarbij dus ook andere aspecten dan milieu een rol spelen. Vanaf 1 januari 2016 coördineren wij de gehele procedure omgevingsvergunning voor de gemeente Zandvoort.

Onder de vergunningverleningstaken verstaan we:

  • voeren van vooroverleg;
  • beoordelen aanvragen/meldingen;
  • opstellen voorschriften inclusief considerans;
  • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
  • doorlopen van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
  • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
  • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
  • adviseren bestuur;
  • adviseren gemeentelijke afdelingen, met name RO.

Extra taken
Afgelopen jaren is met de toetreding van nieuwe gemeenten ook ons bedrijvenbestand uitgebreid. Wanneer wij een bedrijven toevoegen aan ons bedrijvenbestand beoordelen we altijd eerst of de vergunning nog actueel is. Een aantal vergunningen, maar ook maatwerk en/of meldingen vroeg om actualisatie, ook passend bij onze werkwijze. Dat zorgde afgelopen jaar voor extra inzet die naar verwachting, door langer lopende procedures ook aankomende jaren nog nodig zal zijn.

In 2014 trad de provincie toe tot onze Gemeenschappelijke Regeling. Met deze toetreding hebben we ook nieuwe soorten bedrijven aan ons bestand kunnen toevoegen. Het gaat hier om bedrijven als gemeentewerven, rioolwaterzuiveringsinstallaties, transformatorstations, baggerdepots, asbestbedrijven, scheepswerven en afvalbedrijven/schroot. Voor een klein aantal bedrijven moesten wij een vergunningprocedures opstarten. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf afgelopen jaren was veranderd, bleek de vergunde situatie anders dan werkelijke situatie.

Ook wanneer wij tijdens een bedrijfsbezoek bij ons vaste bedrijvenbestand constateerden dat de bedrijfsactiviteit was veranderd of uitgebreid of dat de vergunning niet meer de best beschikbare techniek voorschreef, hebben wij een vergunningprocedure opgestart.

Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande vergunningen is lastig en vraagt veel tijd in de afstemming met het bedrijf. Dat komt niet alleen door de complexe materie (medicijnen, gevaarlijke stoffen, enz.), maar ook omdat we bestaande afspraken en rechten opnieuw moeten gaan bekijken. Daarbij hebben we soms te maken met verschillen in wensen en belangen van ondernemers en van ons als bevoegd gezag.

Externe veiligheid
In Haarlem voeren wij relatief veel procedures bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Een deel van deze procedures was reeds opgestart bij de overdracht van de dossiers vanuit de gemeente Haarlem. Bij een aantal bedrijven bleek er ingewikkelde inhoudelijke discussie aan de orde, waarbij het er vooral over ging of het BEVI (Besluit externe veiligheid inrichtingen) van toepassing was of niet. Hierover is overleg nodig met de ondernemer, de brandweer en de wetgever. Mede omdat de wetgeving of de interpretatie van de wet- en regelgeving niet eenduidig is. Al met al hebben dit soort procedures in 2014 en 2015 veel tijd gekost. Ook voor 2016 zal dit nog het geval zijn.

In Velsen zijn de vergunning van twee bedrijven, die explosieven opslaan voor toepassing in de offshore, geactualiseerd en is een vergunning voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen verleend en na een faillissement direct weer ingetrokken. Tevens is er een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de omgevingsvergunning van een verkooppunt voor consumentenvuurwerk dat tot voorkort onder het bevoegd gezag van de provincie viel. Deze aanpassing van de vergunning is noodzakelijk om de huidige bedrijfsvoering en de vergunde bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen.

In Beverwijk is de vergunning van een bedrijf waar meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen zijn opslagen, in procedure genomen omdat de best beschikbare techniek voor die betreffende opslagvoorziening was gewijzigd.

Bekijk voor meer informatie ook het hoofdstuk Externe Veiligheid

Toekomstige ontwikkelingen
Vanuit het Rijk wordt ingezet om steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder de algemene regels vallen en dus kunnen volstaan met het indienen van een melding. In de praktijk verschuift onze inzet hierdoor naar meer maatwerk bij bedrijven via aanvullende maatregelen. Dit wordt extra zichtbaar met de inwerkingtreding van de Vierde Tranche van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2016. Om ons voor te bereiden op deze Vierde Tranche hebben we afgelopen jaar een aandachtspuntenlijst gemaakt. De circa vijftig bedrijven op deze lijst zullen wij in 2016 bezoeken om te beoordelen of de bedrijven nog vergunningplichtig zijn, of dat aanvullend maatwerk nodig is.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

 MeldingenVergunningenMaatwerkVragen van
derden
Gemeentengeplandgerealiseerdgeplandgerealiseerdgeplandgerealiseerd
Beemster1026132312
Beverwijk25102563813
Bloemendaal1512122211
Edam/Volendam1841005
Haarlem5013191553060
Haarlemmerliede1111006
Heemskerk2031222112
Heemstede1015111312
Landsmeer51211036
Noordwijkerhout101301123
Oostzaan71511007
Purmerend31327015
Uitgeest101110578
Velsen507051251290
Waterland101512129
Wormerland1013371210
Zandvoort153310117
Zeevang0410006
totaal25252540622977282

Toelichting tabel
De tabel laat zien dat over het afgelopen jaar meer is gerealiseerd, dan we hadden gepland. Daar zijn algemene verklaringen voor, maar ook een aantal gemeente specifieke verklaringen. Voor alle gemeenten geldt dat het verschil mede te verklaren is doordat het werkaanbod vergunningverlening sterk afhankelijk is van het ondernemersklimaat in Nederland. In 2015 blijkt dat door het aantrekken van de markt er meer bedrijven zijn gaan investeren, waardoor wij (in vergelijking met voorgaande jaren) ook meer aanvragen ontvingen voor een omgevingsvergunning milieu en meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor gemeenten met veel agrarische inrichtingen, zoals Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, en Wormerland, geldt dat het opheffen van de melkquota afgelopen jaar leidde tot uitbreidingen bij agrarische bedrijven. Wij merkten dat weer in het aantal ingediende meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afgelopen jaren zijn de gemeenten Beemster, Haarlem en Purmerend bij ons aangesloten. Zij brachten de VTH-taken voor milieu bij ons onder. Wij zien dat we, voor gemeenten die nieuw bij ons aansluiten, de eerste drie tot vier jaar relatief meer produceren. Dat komt voornamelijk omdat we diverse vergunningen, meldingen en maatwerk moesten actualiseren.

Ook de wens vanuit het Rijk om steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te laten vallen, zorgde ervoor dat steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn voor het onderdeel milieu en dus kunnen volstaan met een melding. Waardoor dit aantal hoger uitvalt. Dit geldt onder meer voor Edam-Volendam.

Naast bovenstaande verklaringen kennen de gemeente Beverwijk, Haarlem, Velsen en Zandvoort nog een specifieke verklaring.
De verschillen voor Beverwijk zijn ontstaan omdat we een inhaalslag hebben gemaakt met het melden van rioolgemalen en gasdrukmeet- en regelstation. Het gaat hier om ongeveer 60 stuks.
De verschillen voor Haarlem zijn ontstaan doordat wij zijn aangesloten bij het horecaoverleg. Er zijn hierdoor relatief veel meldingen van horeca-inrichtingen en sportscholen ingediend en afgehandeld. Hetgeen we ook terug zien in het aantal maatwerk producten. Bij horeca-inrichtingen wordt vanwege lozen van afvalwater en produceren van geluid vaak maatwerk opgesteld.
De verschillen voor Velsen zijn ontstaan doordat vier tankstations met objecten binnen 20 meter onbemand zijn geworden, waardoor een vergunning noodzakelijk was. Meer hierover in het hoofdstuk Externe Veiligheid.
De verschillen in Zandvoort zijn ontstaan omdat op verzoek van de gemeente ook wisselingen in eigendom of van huurders bij horeca-inrichtingen moeten worden gemeld voor het Activiteitenbesluit, ondanks dat de bedrijfsvoering ongewijzigd blijft.