Inleiding

Inleiding

Interview met Bert Pannekeet

Ons jaarverslag verscheen al een aantal jaar nog enkel digitaal. Dat past bij onze ambitie om zoveel als mogelijk papierloos te werken. Dit jaar is ons jaarverslag verschenen in een nieuwe jas, maar met de vertrouwde indeling. Voor een viertal belangrijke thema’s blikken onze teamleiders terug en kijken zij tegelijkertijd vooruit. Vanuit deze thema’s informeren wij u ook over onze uitvoering. Ik vertrouw erop dat wij u, ook met deze nieuwe opzet, zo volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden van afgelopen jaar.

Ontwikkelingen
In 2016 is de Wet Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in werking getreden. De wet VTH formaliseert het landelijk stelsel van omgevingsdiensten en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van deze omgevingsdiensten. In 2016 staat bij ons ook de toekomstige Omgevingswet centraal. Deze wet treedt naar verwachting in 2018 in werking. Het raamwerk van de Omgevingswet is reeds bekend. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat er voor ons veel gaat veranderen. Veranderingen waarop wij ons goed moeten voorbereiden.

Milieu, duurzaamheid en bouwen
De Omgevingswet knoopt onder andere sectorale wetgeving op het gebied van omgevingsrecht aan elkaar. Bouwregelgeving, regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu zullen naar de toekomst toe gaan integreren. Voor een aantal gemeenten voeren wij reeds integraal (toezicht) taken uit. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Per 1 januari 2016 voeren wij bijvoorbeeld, naast de milieutaken, nu ook de complete bouw en woningtoezichttaak voor de gemeente Zandvoort uit. Een mooi voorbeeld waarin milieu, duurzaamheid en bouwen samenkomen en waarbij op voorhand al duidelijk is dat een dergelijke aanpak voor de gemeente ook kostenbesparend werkt.

Beroep op onze know-how
Het stimuleren van duurzame ontwikkeling, energiebesparing en circulaire economie zijn thema’s die de komende jaren prominent op de beleidsagenda van de gemeenten staan en voor een deel worden verankerd in de Omgevingswet. Gemeenten formuleren steeds vaker stevige ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid. Ambities waarvan de uitvoering bij ons is ondergebracht. Onze know-how op deze thema’s is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat resulteert erin dat dat burgers en bedrijven steeds vaker een beroep op ons doen voor ondersteuning en advies.

Maatwerk en kwaliteit
Ook voor wat gebiedsontwikkeling betreft, wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze kennis en expertise. Via onze adviezen leveren wij gemeenten maatwerk en kwaliteit in het vraagstuk om ontwikkelingen te kunnen realiseren binnen het spanningsveld van wonen en werken. Wij zien het als een grote uitdaging om met de komst van de Omgevingswet, waarbij veel spelregels nog onzeker zijn, onze kennis en dienstverlening aan onze opdrachtgevers op een excellent niveau te houden.

Waar stonden wij in 2015?
Om ons goed voor te kunnen bereiden op deze aanstaande ontwikkelingen, heeft ons Dagelijks Bestuur Twijnstra & Gudde gevraagd te onderzoeken waar onze dienst staat, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De centrale vraag binnen dit onderzoek was: Waar staat Omgevingsdienst IJmond in 2015 ten aanzien van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid?

Positieve waardering
Het onderzoek is in het najaar van 2015 afgerond. De bevindingen zijn overwegend positief. Twijnstra & Gudde komt tot de conclusie dat wij als, een van de weinige omgevingsdiensten in Nederland, op dit moment kunnen rekenen op een zeer positieve waardering vanuit de klantomgeving. Deze waardering geldt voor zowel de gemeenten die wij bedienen vanuit de Gemeenschappelijke Regeling, als de gemeenten die wij bedienen op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Ook concludeert Twijnstra & Gudde dat wij, qua kosten en uitvoering ten opzichte van andere omgevingsdiensten zeer goed presteren. Een prachtige conclusie waar wij natuurlijk trots op zijn.

Blijven werken aan optimale dienstverlening
Maar ook een conclusie die ons energie geeft om te blijven werken aan verdere ontwikkeling van onze medewerkers en een optimale dienstverlening naar onze opdrachtgevers. Mede daarom zijn wij in 2016 gestart met het opstellen van een middellange termijnvisie, uiteraard met de komst van de Omgevingswet centraal. Een visie waarin een intensieve samenwerking met onze collega’s in de gemeenten en provincies een nadrukkelijke plek zal krijgen om onze taken zo optimaal mogelijk en goed afgestemd uit te kunnen voeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit komende jaren gaan realiseren.