Advisering ruimtelijke plannen en bouwplannen

Omgevingsdienst IJmond en gemeente Beverwijk zijn in 2016 gestart met een pilot. Samen ontwikkelen ze op basis van de Crisis- en herstelwet een omgevingsplan voor Wijk aan Zee om te anticiperen op de Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden. ODIJ en de gemeente hebben een bijzonder bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld, met daarin ook nog eens een ontwikkelingsplan. Om de integratie omtrent het thema Milieu goed te laten verlopen, is vanuit de gemeente intensieve samenwerking nodig met onder andere ODIJ. Ook zet deze pilot gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond als koploper in het anticiperen op de Omgevingswet op de kaart.

Bart van de Bovenkamp en Adriaan Rensen

SAMENWERKING BELANGRIJK VOOR GOEDE INTEGRATIE THEMA MILIEU

"We werken nauw samen bij het opstellen van het omgevingsplan, hierin ondersteunen we elkaar. Ook bij de overleggen met de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,” geeft Bart van de Bovenkamp van Omgevingsdienst IJmond aan. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise ligt er een goed plan en lopen overleggen met externe partijen soepeler dan wanneer het ieder voor zich zou zijn."

Lees meer

Milieu speelt een grote rol bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen, of te verbeteren is het belangrijk om bij planvorming een goede balans te vinden tussen diverse functies (zoals wonen, werken en recreëren). Milieu is een van de aspecten die bij het zoeken naar deze balans aan de orde komt. Voor een deel is een goed milieu geborgd via wet- en regelgeving, maar ook gemeentelijke ambities op milieugebied hebben invloed op ontwikkelingen. Voor het nemen van een ruimtelijk besluit (zoals een bestemmingsplan of een afwijking van het bestemminsplan) moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Wij adviseren gemeenten hierin en toetsen op verschillende aspecten, zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodem, geluid, milieuzonering, ecologie en duurzaamheid.

In principe stelt de initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing op en toetst het bevoegd gezag deze op volledigheid en juistheid. Op verzoek van de gemeenten toetsen wij de milieuparagraaf. In gevallen waarbij de gemeente initiatiefnemer is, stellen wij de milieuparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing op. Waar dat nodig is, zetten wij namens de gemeenten onderzoeken uit, zoals bodemonderzoek en akoestisch onderzoek.