Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2016. Voor een uitgebreid inzicht in de balans en de staat van baten en lasten verwijzen wij u naar “De Jaarstukken”. De realisatie van de doelstellingen lichten wij elders in dit jaarverslag toe.

Algemeen
In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2016. Voor een uitgebreid inzicht in de balans en de staat van baten en lasten verwijzen wij u naar “De Jaarstukken”. De realisatie van de doelstellingen lichten wij elders in dit jaarverslag toe.

Begrotingsrechtmatigheid
De overschrijding van de totale baten in combinatie met de overschrijding van de begrote lasten ten opzichte van de begroting, leidt per saldo tot een positief saldo van baten en lasten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na begrote dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves resteert een saldo, waarvan voorgesteld wordt dit volledig te retourneren aan de GR-deelnemers. In haar vergadering van 3 juli 2015 heeft het algemeen bestuur de begroting 2016 vastgesteld. Het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen iedere vier maanden een rapportage en zijn daarmee geïnformeerd over eventuele onder- en overschrijdingen van de begroting. Het bestuur geeft met het vaststellen ook zijn instemming met de overschrijdingen. Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden.

Te bestemmen resultaat
In 2016 hebben wij een te bestemmen resultaat van € 143.788 positief gerealiseerd.
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond is bevoegd om te besluiten over de bestemming van dit resultaat. Het dagelijks bestuur stelt voor dit resultaat over 2016 volledig te retourneren aan de GR-deelnemers. Wij verwachten dat het algemeen bestuur 5 juli 2017 een besluit zal nemen over de bestemming van het resultaat 2016.

Overzicht van baten en lasten en de balans downloaden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bijdragen deelnemende gemeenten en Provincie
Deze bijdragen zijn hoger dan begroot door de niet-begrote overgekomen VTH-plustaken bodem van de Provincie Noord-Holland.

Resultaat projecten
Op de dienstverlening, buiten de takenpakketten in de GR om, is een positief resultaat gerealiseerd. De projectbaten zijn hoger dan begroot, voornamelijk door de overname van de BWT-taken van de gemeente Zandvoort en de aanwending van luchtkwaliteits- en mobiliteitsgelden. Daarnaast is sprake van de niet begrote voortzetting van de overeenkomst met gemeente Noordwijkerhout en is in lijn met voorgaande jaren wederom sprake van zowel verbreding van de dienstverlening als meerwerk op enkele dienstverleningsovereenkomsten.

Salarissen en sociale lasten
De post valt hoger uit dan begroot. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het overgekomen personeel van de Provincie en de gemeente Zandvoort voor respectievelijk de VTH plustaken bodem en de BWT-taken. In de personeelslasten is een dotatie aan de personele voorziening verantwoord vanwege een uitdiensttreding, waarna verplichtingen gelden. De doorbelasting aan projecten is hoger dan begroot door de extra projectbaten en de inzet hierop.
De overschrijding van de lonen ten behoeve van deelnemers, betreft de overgenomen medewerkers van de Provincie en wordt gedekt door de stijging van de bijdrage van de Provincie voor de overgenomen VTH plustaken bodem.

Overige personeelslagen – Inhuur derden
De post inhuur derden is hoger dan begroot. Dit voornamelijk om het minder overgekomen personeel op te vangen van de nieuw overgenomen taken voor Zandvoort en de Provincie. Daarnaast betreffen opvallende posten die van de verkenning inzake de implementatie van de Omgevingswet en de ondersteuning in het kader van de aanstaande toetreding van de externe gemeenten tot onze GR. Andere posten betreffen juridische en fiscale ondersteuning en ondersteuning op het gebied van asbest en geluidsadvisering. De overschrijding op inhuur wordt gedekt door de stijging van de bijdragen van de Provincie en de gemeente Zandvoort en de projectbaten.

Overige personeelslasten – Scholing
De overschrijding van het opleidingsbudget wordt gedekt door de nagekomen BSBM-subsidies over de jaren 2013 tot en met 2015. Deze subsidiebaten zijn verantwoord onder de nagekomen baten.

Overige bedrijfslasten
Het totaal van de overige bedrijfslasten is, zowel voor als na aftrek van de doorbelastingen aan projecten, hoger dan begroot. De overschrijdingen worden gedekt door de hogere projectbaten en bijdragen. De overschrijdingen betreffen: personeelszaken, organisatieontwikkeling, huisvesting en algemene kosten.
De kosten voor personeelszaken zijn gemaakt ten behoeve van de verdere automatisering van dit proces. De kosten voor organisatieontwikkeling zijn onder meer gemaakt voor de uitwerking en voortzetting van de wijzigingen in de structuur en de teams, onder meer in het kader van de Omgevingswet. De huisvestingskosten overschrijden de begroting onder meer door de aanschaffingen ten behoeve van de per 1 januari 2016 in dienst getreden medewerkers van gemeente Zandvoort, de Provincie en de nieuwe junioren. De toename van de algemene kosten betreffen onder andere kosten ten behoeve van de beleidsondersteuning Circulaire economie, voorbereidingen op de Omgevingswet en de nieuwe website van onze dienst.

Nagekomen baten en lasten
De nagekomen baten betreffen voornamelijk de nagekomen BSBM-subsidies over de jaren 2013 tot en met 2015 ten behoeve van opleiding en de lager uitgevallen accountantskosten voor 2015, door de overstap naar een nieuwe accountant.