Omgevingswet vraagt om verbinding milieu & gezondheid

Omgevingswet vraagt om verbinding milieu & gezondheid

Interview met Brigitte Velthuis & Femke Woltring

Vanuit het Platform Milieu en Gezondheid en de Visie Luchtkwaliteit zoeken Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland steeds meer de samenwerking met elkaar. Met name op het gebied van ruimtelijke milieuadviezen. Maar ook de effecten van luchtkwaliteit op de gezondheid van de inwoners van de IJmond komt aan bod. Zo is er in 2012 gestart met de Gezondheidsmonitor IJmond. Speciaal voor de IJmond is het reguliere onderzoek van de GGD uitgebreid en is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in de IJmond. Hierdoor ontstaat beter inzicht in hoe de inwoners van de IJmond het zwaar belaste gebied ervaren.

“Milieu en gezondheid liggen zeer dicht bij elkaar,” aldus Brigitte Velthuis, projectleider Luchtkwaliteit Omgevingsdienst IJmond. “Maar bij milieu wordt er naar de wettelijke norm gekeken en vanuit gezondheid juist naar de wenselijke norm. Dit willen we integreren, zodat we elkaar kunnen versterken.” Met de Omgevingswet voor de deur is samenwerking noodzakelijk. “Het gaat in de eerste plaats om het creëren van een andere mindset. Dit is een open proces waarbij voorop staat dat iedereen aangehaakt is blijft,” zegt Femke Woltring, Clustermanager Milieu en Hygiëne GGD Kennemerland.

Brigitte Velthuis en Femke Woltring

Het is de bedoeling dat beide partijen straks in staat zijn om het bestuur te bedienen met één integraal advies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn vervat. “Een leefomgevingsadvies,” volgens Brigitte en Femke. Zodat men een zorgvuldige afweging kan maken bij ruimtelijke planvorming. Met deze samenwerking wordt duidelijk dat er mogelijkheden zijn voor een juiste balans tussen economische ontwikkelingen, milieubelasting en gezondheid. Brigitte: “Het bestuur wil steeds vaker weten wat gevolgen zijn van bepaalde ontwikkelingen voor de gezonheid van haar inwoners en ziet graag scenario’s, zodat ze kan kiezen.”

De onderlinge samenwerking wordt door beide partijen als prettig en constructief ervaren. Inmiddels kennen ze elkaar en ondersteunen ze elkaar, wat leidt tot versterking over en weer. Femke: “Alhoewel onze perspectieven wel eens uiteen lopen en de basis van waaruit we redeneren soms een andere is, werken we steeds samen om de gezondheid van de inwoners en bezoekers van de IJmond verbeteren. Dat vraagt van alle professionals om eigen zekerheden en waarheden los te laten en zich open te stellen voor andere visies en werkwijzen. En daar zijn we nu reeds mee gestart.”