Circulaire economie

Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Eind 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ gepubliceerd door de Rijksoverheid. In dit programma zijn alle programma’s die zich richten op het beter omgaan met grondstoffen gebundeld, waaronder Van Afval Naar Grondstof (VANG), Groene Groei en Biobased Economy. In toezicht en handhaving vormt de verruimde reikwijdte, naast energie, ook voor zuinig gebruik van grondstoffen het belangrijkste wettelijke kader. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het onderwerp circulaire economie in 2017 extra aandacht krijgt. Om daar in 2016 al op voor te sorteren, organiseerden wij op donderdag 8 december een groot congres. Het congres was gericht op ondernemers en bestuurders uit de IJmond, maar kon ook rekenen op veel animo buiten de IJmondregio en zelfs buiten ons werkgebied. Het congres telde in totaal 221 deelnemers. Naast het congres hebben wij ook onderzoeksbureau Metabolic gevraagd onderzoek te doen naar de transitie naar een circulaire economie.

IJmond Circulair

Voor het congres hebben wij Dolf Jansen gevraagd als dagvoorzitter. Naast een aansprekende voorzitter, konden wij ook rekenen op een aantal keynote-speakers. Bijvoorbeeld Michael Braungart, een voortrekker op het gebied van recyclage en groene productietechnieken en co-auteur van het boek Cradle tot Cradle; Remaking the way we make things, en Marjan Minnisma, directeur van de Stichting Urgenda die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken. Braungart ziet de oplossing in de Cradle to Cradle-gedachte, waarbij producten worden ontwikkeld die, in een gesloten systeem, eraan bijdragen dat er geen afval ontstaat. Minnisma benadrukte vooral het proces: “Wat ondernemers alleen niet durven of kunnen, kan samen of samen met de overheid wel! Zo ontstaat slagkracht in de keten en kun je werken aan concrete successen.”

De dag werd verder ingevuld door workshops en inspiratiesessies die gericht waren op de dagelijkse praktijk. Deze gaven de deelnemers verder inzicht in het thema. De workshops gingen in op afval, grondstoffen, circulair groen, regionale kansen, circulaire grond, weg en water en circulair inkopen. De inspiratiesessies gingen in op de beste cases van Nederland, afvalvrij en energiearm bouwen, van ambitie naar realiteit, duurzaam vervoer in de IJmond, Tata Steel 100% circulair. Alle sessies hadden tot doel om bezoekers inzicht te geven in de kernprincipes van de circulaire economie en uit te dagen om na te denken over hoe het lokaal (verder) vorm te geven. Zowel vanuit perspectief van het bedrijfsleven als vanuit (lokale) overheden, maar vooral in samenwerking.

Onderzoekbureau Metabolic

Wij hebben het onderzoeksbureau Metabolic de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe wij de bedrijven in de IJmond in hun transitie naar een circulaire economie het beste zouden kunnen ondersteunen. In oktober 2016 zijn zij gestart met grondstofstromen-analyse voor de sectoren Haven en visserij, Metaal, en Transport en logistiek.

Door middel van deskresearch is gekeken hoe op andere plekken wordt omgegaan met de meest voorkomende stofstromen uit deze regio. Metabolic heeft daaropvolgend interviews met diverse lokale MKB bedrijven in voornoemde sectoren uitgevoerd. Uit de analyses is een kansenverkenning gedaan op het gebied van vervaardiging en uitwisseling van reststromen en het verkennen van nieuwe circulaire verdienmodellen en productieketens.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt het onderzoek afgerond en zullen de resultaten gepresenteerd worden.