Schoolgebouwen

Schoolgebouwen

Om energiebesparing bij scholen stimuleren, is een Green Deal Scholen afgesloten. Doelstelling van de Green Deal is het verduurzamen van schoolgebouwen en het verbeteren van het binnenklimaat in scholen. Wij hebben deze Green Deal aangegrepen om extra aandacht te vragen voor energiebesparing bij scholen binnen ons werkgebied. Zo hebben wij onder meer presentaties gehouden voor schoolbesturen en/of -directeuren in Bloemendaal, Velsen, Haarlem, Wormer en Heemskerk. Tijdens deze bijeenkomsten gaf het Klimaatverbond uitleg over de Green Deal. Wij hebben de erkende maatregelenlijst voor scholen toegelicht, informatie gegeven over beschikbare subsidies en uitleg gegeven over het inzetten van de warmtecamera en de datalogger om inzicht te krijgen het energieverbruik.

Toetsing erkende maatregelen

Energiebesparing is echter niet altijd vrijblijvend. Zo zijn er wettelijke maatregelen waar een school aan moet voldoen. Het gaat hier veelal om maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Deze maatregen staan in een lijst met erkende maatregelen. Deze lijst is eind 2015, met de wijziging van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit, van kracht geworden voor zeven bedrijfstakken waaronder scholen. De erkende maatregelen zijn besparingsverplichtingen die gelden voor iedere bedrijfsmatige activiteit waarbij jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas wordt verbruikt. Tegelijkertijd met het spoor van stimulering, hebben wij ook, met deze erkende maatregelenlijst in de hand, ingezet op bedrijfscontroles.

Warmtecamera en datalogger

Vooruitlopend op de controles zijn nagenoeg alle basisscholen bezocht met de warmtebeeldcamera. Door middel van deze camera worden eventuele warmtelekken zichtbaar gemaakt. De resultaten zijn meegenomen in de controles. Op verzoek van enkele stichtingsbesturen hebben wij ook gebruik gemaakt van de inzet van de datalogger. Deze datalogger registreert gedurende ruim een week de werking van de koeling en de verwarming. Ook deze resultaten zijn meegenomen in de controles. Wat opviel uit de resultaten was dat de verwarmingstijden van de scholen zelden overeenkwam met de gebruikstijden van de school, waardoor er veel verspilling is. Dat benadrukte eens temeer de besparingskansen bij basisscholen.

Bedrijfscontrole

Wij hebben de energieverbruiksgegevens opgevraagd van de 32 basisscholen binnen ons werkgebied. Van deze 32 scholen, hebben wij er 20 bezocht. De overige basisscholen kwamen niet boven de eerder genoemde drempelwaarden uit, waardoor zij niet verplicht gecontroleerd hoefden te worden. Bij slechts drie van de twintig basisscholen waren alle verplichte maatregelen getroffen. Uit de controles bleek dat bij basisscholen, waar een conciërge in dienst was, de zaken meer op orde waren dan scholen zonder conciërge. Stichtingsbesturen zitten vaak op afstand en weten niet hoe de energiehuishouding geregeld. Bij één basisschool is, door de inzet van een conciërge die installaties zo optimaal mogelijk inregelde, het energieverbruik met 100.000 kWh verminderd.

Besparingspotentieel

Vanuit de controles is vastgesteld dat bij 17 van de 20 gecontroleerde basisscholen niet alle energiebesparende maatregelen genomen zijn en dat er energiebesparingspotentieel aanwezig is. Bij basisscholen waar wij de datalogger hebben geplaatst, is het aanwezige besparingspotentieel nog duidelijker te zien.  Bij één basisschool is vastgesteld dat zowel op de verwarming als op de ventilatie alle regelingen, die een zuinig verbruik moeten bewerkstelligen, ontbreken. Deze basisschool verbruikt tweemaal zoveel elektriciteit en gas als nodig is. In dit specifieke geval is het besparingspotentieel 48.000 kWh en 10.550 m3 gas.

Een voorzichtige schatting over het besparingspotentieel dat is opgedaan bij alle controles in dit project is 150.000 kWh en 45.000 m3 gas.

Meeste overtredingen

Helaas constateerden we, naast successen, ook overtredingen. Bij de meeste scholen ging het mis bij de verwarming. Bij 10 basisscholen ontbrak de isolatie om verwarmingsleidingen, op plaatsen waar geen warmtebehoefte nodig is, zoals bijvoorbeeld in een kruipruimte. Ook bij de ventilatie constateerden we overtredingen. Bij 8 basisscholen werkte de ventilatie niet correct. Bij 1 basisschool constateerden we dat de ventilatie 24/7 in werking was. Bij 6 basisscholen hebben wij vastgesteld dat de verlichting in de lokalen tijdens de pauzes bleef branden of dat bij toiletgroepen geen aanwezigheidsdetectie was waardoor het licht veelal onnodig brandde.