Warmtenet IJmond

Warmtenet IJmond

Om de IJmond economisch te kunnen blijven ontwikkelen, is efficiënter gebruik van bestaande grondstoffen en energie nodig. Het gebruik van warmte uit de eigen regio staat steeds vaker hoog op de agenda. Zowel in de Toekomstvisie op Velsen als in de Metropoolregio Amsterdam, als bij de Amsterdam Economic Board is er veel aandacht voor het gebruik van deze vorm van warmtevoorziening. Ook de regionale Staalagenda van Tata Steel benoemt het belang van het gebruik van restwarmte. Warmte, afkomstig van Tata Steel kan hierin een grote rol spelen.

Door warmte op het terrein van Tata Steel af te vangen en via een regionaal warmtenet naar woningen en gebouwen te transporteren is minder aardgas nodig voor de verwarming van deze gebouwen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond.

Kansenkaart en businesscase

Samen met Tata Steel, Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, netbeheerder Alliander en Veolia sloten wij op 10 maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst en hebben sindsdien de mogelijkheden en haalbaarheid in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een kansenkaart en een globale business case voor de uitkoppeling van restwarmte bij Tata Steel en de levering van warmte in Beverwijk, Velsen en Heemskerk. In de businesscase is gekeken naar woningen van woningcorporaties Pré Wonen, WOONopMAAT en Woningbedrijf Velsen. Daarom is eind 2014 met deze partijen een Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Warmtenet IJmond fase II ondertekend.

Profiteren van verduurzaming

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de optimalisatie van de businesscase en de uitdieping in scenario’s. Uitgangspunt daarbij is dat alle partijen profiteren van de verduurzaming. Dat betekent dat de woonlasten voor bewoners niet mogen stijgen en bij voorkeur zelfs zullen dalen, dat het voor corporaties de financieel meest aantrekkelijke manier is om te verduurzamen en dat in de toekomst nieuwe aanbieders en afnemers van duurzame warmte toegang krijgen tot het open warmtenet. Naar verwachting is de businesscase begin 2017 afgerond en voorzien van een sluitende begroting en is meer duidelijk over de geografische afbakening van het aan te sluiten vastgoed/gebied.

Stuurgroep

Op 28 september organiseerden wij een bestuurlijke bijeenkomst om wethouders en woningcorporaties bij te praten over de stand van zaken. Via een simulatiesessie hebben wij izicht geboden in de businesscase voor Beverwijk en Heemskerk. Daarbij is gekeken naar aantal aansluitingen, qua route van het netwerk en kostenverdeling. Doordat de partijen dit met elkaar simuleren, als aanbod en vragende partij, worden kip en ei bij elkaar gebracht.

Om een impuls te geven aan de plannen rondom het warmtenet zullen formeren wij een stuurgroep Warmtenet, met daarin bestuurders van gemeenten en woningcorporaties.