Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is nauw verbonden aan het milieu. Een goede doorstroming van het verkeer in onze regio is van economisch belang, maar draagt ook bij een verbetering van de luchtkwaliteit. De vier IJmondgemeenten werken hierin samen via de Regionale Mobiliteitsvisie. Met de renovatie van de Velsertunnel kwam er veel druk te staan op het verkeer in de IJmond. Programma IJmond Bereikbaar heeft een grote bijdrage aan de verlichting hiervan geleverd door de stimulering van fietsgebruik. In dit hoofdstuk komen onder andere deze projecten aan bod.

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

De Regionale Mobiliteitsvisie is in januari 2014 vastgesteld in de gemeenteraden. In opdracht van de vier IJmondgemeenten coördineerden wij zowel het opstellen, als het uitvoeren van de visie. Samen met de gemeenten is in 2016 een uitvoeringsprogramma en een financieringsvoorstel voor de projecten en maatregelen uit de visie opgesteld, die als basis dienen voor een gezamenlijk Mobiliteitsfonds. De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben ingestemd met het voorstel voor het instellen van een Mobiliteitsfonds.

IJmond Bereikbaar

Wij verzorgen het programmamanagement voor IJmond Bereikbaar. Binnen het programma IJmond Bereikbaar werken de IJmondgemeenten en het regionale bedrijfsleven samen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2015 hebben wij samen met de IJmondgemeenten en Stichting IJmond Bereikbaar een succesvolle subsidieaanvraag ingediend voor Beter Benutten 2. Er is een subsidie van ruim € 3,6 miljoen toegekend. Met dit geld konden wij een aantal projecten in de IJmond mede financieren.

Beter Benutten 2

Met het programma Beter Benutten 2 zette het ministerie – net als bij Beter Benutten 1 – in op het verbeteren van bestaande infrastructurele voorzieningen, waardoor de doorstroming verbetert. Deze keer lag de nadruk op maatregelen die een duurzame gedragsverandering beogen op het gebied van spitsreductie. Maatregelen die gedragsverandering teweegbrengen in de keuze van de reiziger (van auto naar fiets of OV), worden met name gehonoreerd. De campagne IJmond Bereikbaar, Goed op Weg voldoet in hoge mate aan de genoemde voorwaarden, waardoor onze aanvraag werd gehonoreerd.

Renovatie Velsertunnel

Wegens renovatie is van 15 april 2016 tot 16 januari 2017 de Velsertunnel geheel afgesloten. IJmond Bereikbaar en Rijkswaterstaat werkten nauw samen om de IJmond tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Zo heeft IJmond Bereikbaar, samen met de IJmondgemeenten en het bedrijfsleven, intensief bijgedragen aan het bereikbaarheidsplan. Verschillende maatregelen uit dat plan zijn uitgevoerd door IJmond Bereikbaar en mede gefinancierd door Rijkswaterstaat. Het gaat onder meer om het ontlasten van de wegen tijdens de spits. Dit heeft IJmond Bereikbaar gerealiseerd door het gebruik van fiets en openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer te stimuleren en het bedrijfsleven te informeren over spitsontlastende maatregelen. Daarnaast werd de regio via de website van IJmond Bereikbaar goed op de hoogte gehouden over de omleidingsroutes, verkeersdrukte en mogelijke extra hinder die verband hielden met de werkzaamheden aan de tunnel.

Stimulering fietsgebruik

De campagne IJmond Bereikbaar, Goed op Weg is in 2016 zeer succesvol verlopen. Met behulp van subsidie Beter Benutten 2 en een bijdrage van Rijkswaterstaat uit het projectbudget Renovatie Velsertunnel is het mogelijk dit project in 2017 voort te zetten.

Een goed verlopen pilot met 10 bedrijven, waarbij werknemers bewust vaker de fiets gingen gebruiken voor woon-werkverkeer en een kleine financiële vergoeding per kilometer kregen, is uitgegroeid tot een volwaardig programma waarbij in totaal 170 bedrijven zich hebben aangesloten. Dit heeft geresulteerd in een actieve, enthousiaste fietscommunity van ruim 2.600 werknemers. Met de deelnemende bedrijven wordt gekeken naar mogelijkheden om het programma binnen de eigen organisatie een definitieve status te geven. IJmond Bereikbaar adviseert de bedrijven op het gebied van regelingen en de vertaling naar bijvoorbeeld vitaliteitsbeleid.

Op 16 januari 2017 wordt de tunnel heropend en per 1 april 2017 stopt de kilometervergoeding van IJmond Bereikbaar. Desondanks geeft maar liefst 96% van de fietsende werknemers aan ook dan te blijven fietsen.

Fietspont Velsen-Noord/Velsen-Zuid

In 2015 is met subsidie vanuit het NSL, tijdens de ochtend en avondspits een tweede pont ingezet. Deze tweede pont voorziet in een duidelijke behoefte van de fietsers in de IJmond. Met behulp van subsidie Beter Benutten 2 en een bijdrage van Rijkswaterstaat uit het projectbudget Renovatie Velsertunnel is de tweede pont in 2016 gefinancierd.

Door gezamenlijke inspanning van de IJmondgemeenten en van ons is het benodigde budget voor 2017 ook gedekt, waardoor het mogelijk is de extra pont nog een jaar te laten varen.

De ambitie is een duurzame financiering te realiseren voor het behoud van de tweede pont in de spits.

Shuttlediensten

Als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer is in 2016 de ambitie geweest om in de IJmond vraaggerichte shuttlediensten naar de bedrijventerreinen te realiseren. Sinds 2016 zijn er twee shuttlediensten actief in de IJmond, deze rijden van station Beverwijk naar bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer in Beverwijk. Een derde shuttle vanaf station Driehuis naar bedrijven in Velserbroek is wegens een tekort aan animo na enkele maanden weer uit dienst genomen.

Uitgangspunt van dit project is dat deelnemende bedrijven, na afloop van de campagneperiode IJmond Bereikbaar, die loopt tot 31 maart 2017, de kosten voor inzet van de shuttle overnemen.

IJmond rijdt alternatief

In het kader van het programma IJmond rijdt alternatief is door gemeentelijke organisaties een start gemaakt met de vergroening van het wagenpark. Om de vergroening van het totale wagenpark te versnellen wordt ingezet op de realisatie van e-laadpalen, zodat elektrisch rijden wordt gestimuleerd.

Actualiseren Verkeersmilieukaart

Iedere vijf jaar actualiseren we in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK). In 2016 is de RVMK volledig geactualiseerd. Hiertoe zijn er voor de IJmondgemeenten en gemeente Bloemendaal en Heemstede nieuwe verkeersgegevens gegenereerd op basis waarvan het verkeersmodel is geactualiseerd. Van Zandvoort is een beperkter update verkregen. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt als input voor de in 2017 op te stellen EU-geluidskaarten. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt als input voor de luchtkwaliteitsberekeningen.

Mirt NoWa

De IJmondgemeenten zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan de oplossingsrichtingenfase van het Mirt onderzoek Noordwestkant Amsterdam (Mirt NoWa). In een eerdere fase is, samen met de regio, de bereikbaarheidsproblematiek in de A9-corridor breed verkend en zijn oplossingsrichtingen in kaart gebracht. In de IJmond is een werkgroep geformeerd met daarin vertegenwoordiging vanuit de gemeenten en het bedrijfsleven om deze oplossingsrichtingen te vertalen naar concrete maatregelen. Wij coördineren deze werkgroep met ondersteuning vanuit het Programmateam Mirt NoWa.