Belangrijkste veranderingen nieuwe Wet VTH

Belangrijkste veranderingen nieuwe Wet VTH

Op 14 april 2016 is de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft ook gevolgen voor ons.

  • De Wet VTH stelt dat gemeenten verplicht zijn zich aan te sluiten bij de omgevingsdienst die werkzaam is in de (veiligheids)regio waartoe zij behoren en daar het zogenoemde basistakenpakket (complexe milieutoezichttaken) te beleggen. Met deze wijziging is de positie van de omgevingsdiensten wettelijk geborgd.
  • De Wet VTH stelt ook dat gemeenteraden verplicht zijn regels vast te stellen met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het fysieke domein (milieu, bouw, ruimtelijke ordening).

Verplichte toetreding DVO-gemeenten

Wij voerden voor negen gemeenten in de regio’s Waterland en Zuid-Kennemerland taken uit op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Als gevolg van de nieuwe Wet VTH, zijn deze gemeenten verplicht toe te treden tot een gemeenschappelijke regeling van een omgevingsdienst. Om dit traject te begeleiden, hebben wij het bureau Arena Consulting BV opdracht gegeven een verkenning uit te voeren van mogelijke toetredingsvarianten voor deze gemeenten. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning heeft ons algemeen bestuur in november 2016 een toetredingsvoorstel aangeboden aan de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Het voorstel bestaat uit toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond voor alleen het wettelijk verplichte basistakenpakket. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude fuseert op korte termijn met de gemeente Haarlemmermeer en hebben wij om die reden buiten het toetredingstraject gelaten. In 2017 ligt het toetredingsvoorstel bij de colleges en raden/staten van de huidige en beoogde deelnemers. Naar verwachting kan de toetreding op 1 april 2017 definitief worden.

Borgen van kwaliteitscriteria

In 2016 hebben wij, op verzoek van het Bestuurlijk Platform, een voorstel uitgewerkt voor een verordening kwaliteit VTH-taken. Wij hebben onze gemeenten voorgesteld om in ieder geval voor wat betreft de taken die wij voor hen uitvoeren de modelverordening van VNG en IPO aan te houden. Deze modelverordening gaat uit van de landelijk bekende kwaliteitscriteria 2.1, zoals ontwikkeld onder het Programma Uitvoering met Ambitie. Een deel van de gemeenten in ons werkgebied heeft de verordening in 2016 al vastgesteld. De overige gemeenten volgen in 2017. Daarna voldoen wij, wat betreft de bij ons belegde taken, aan de kwaliteitscriteria. In 2017 ontwikkelen wij een format om de verantwoording over deze criteria richting de raad vorm te geven.