Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet zal in 2019 of 2020 in werking treden. De herziening van het stelsel van het fysieke domein staat voor integraal beleid, besluitvorming en regelgeving, grotere bestuurlijke afwegingsruimte, snellere procedures en inzichtelijkheid en voorspelbaarheid voor de burgers.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een enorme impact hebben op onze werkzaamheden, onder meer omdat

  • de Wet bodembescherming wordt gedecentraliseerd;
  • de Wet geluidhinder wordt gedecentraliseerd;
  • de nieuwe natuurbeschermingswet in de Omgevingswet wordt geïntegreerd;
  • er een nieuw activiteitenbesluit milieu is, waarin nogal wat is veranderd ten aanzien van inrichtingen en activiteiten;
  • er een nieuw besluit is omtrent bouwregelgeving, een taak die we voor verschillende gemeenten uitvoeren;
  • duurzame ontwikkeling het uitgangspunt is van de Omgevingswet. De ambities van gemeenten zijn hoog;
  • veel milieunormen straks moeten worden opgenomen in Omgevingsplannen in plaats van in vergunningen;
  • en er mogelijk op milieugebied meer afwegingsruimte gaat ontstaan waar het gaat om ontwikkelingen (woningbouw / economie), waarbij onze mensen moeten leren in milieuscenario’s te adviseren in plaats van wel of niet mogelijk.

Omgevingsdienst IJmond is ontstaan uit de samenvoeging van de milieuafdelingen van verschillende gemeenten. Als uitvoeringsdienst hebben wij kennis en kunde op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, milieuadvisering en duurzaamheid. Instrumenten als omgevingsvisie en omgevingsplan vergen een integrale afweging voor in het proces van beleidsformulering. De verwachting is dat de werkprocessen intern en ook in de keten met de gemeenten en andere partners als waterschap en veiligheidsregio verandert. Het moment van advisering verschuift van vergunningverlening naar advisering in visie en planvorming. Invulling geven aan de toekomstige bestuurlijke afwegingsruimte vraagt kennis en knowhow van de huidige fysieke leefomgeving en de beperkingen die het milieu daarin met zich meebrengt, denk hierbij aan geluid, luchtkwaliteit.

Omgevingstafel

De Omgevingswet vraagt van ons om samen met onze opdrachtgevers de gevolgen van de Omgevingswet in kaart te brengen. Daarom hebben wij in 207 de Omgevingstafel opgericht. Dit is een bovenregionale platform waar we samen met projectleiders van de 17 gemeenten, provincie, hoogheemraadschappen en veiligheidsregio’s binnen ons werkgebied aan tafel zitten. Naast het gezamenlijk verkennen van de wet- en regelgeving is dit het podium waar digitalisering en realiseren van snellere procedures in de keten behandeld worden. Ook willen we met de Omgevingstafel leren van elkaars aanpak en verkennen waar via pilots en experimenten nu al actief met elkaar kan worden samengewerkt. In 2016 vond de Omgevingstafel driemaal plaats. Tijdens de bijeenkomsten zijn naast de behandeling van casussen ook ervaringen gedeeld over ontwikkelingen binnen gemeenten, de impactanalyse, toelichting AMvB’s en invoeringsstrategieën.

De Omgevingstafel wordt gezien als voorbeeld van een succesvolle regionale samenwerking. Om die reden zijn we onderdeel van het landelijke Programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Dit programma verzorgt de ondersteuning van implementatie van de Omgevingswet bij provincies, gemeenten en waterschappen. Signalen uit de regio kunnen door de programmamanager implementatie Omgevingswet direct worden meegenomen in de landelijke aanpak van de implementatie.