Samenwerking tussen omgevingsdiensten in Noord-Holland

Samenwerking tussen omgevingsdiensten in Noord-Holland

In 2016 zijn twee samenwerkingsagenda’s tot stand gekomen. Een tussen de besturen van Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en een tussen de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland; ODIJ, ODNZKG, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en RUD Noord-Holland Noord.

Samenwerking ODIJ en ODNZKG

In januari 2015 zijn we gestart met de pilot ‘samenwerking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Omgevingsdienst IJmond’. De pilot liep tot einde van het jaar en was erop gericht om te verkennen waarin beide organisaties kunnen samenwerken. De pilot bestond uit twee projecten. Een project gericht op toezicht en handhaving bij bedrijven, gevestigd in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel en Uithoorn en een project gericht op vergunningverlening bij bedrijven gelegen langs het Noordzeekanaal en specifiek in gemeenten die binnen ons werkgebied vallen. Uit de pilot kwam duidelijk naar voren dat samenwerken op inhoud beide organisaties voordelen kan bieden.

Om verder vorm en structuur te gegeven aan de (intensivering van de) samenwerking tussen beide omgevingsdiensten is De Uitvoeringsagenda Noordzeekanaalgebied 2016-2017 opgesteld en door de besturen van Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vastgesteld.
Met deze Uitvoeringsagenda sluiten wij ook aan op afspraken uit het Bestuurlijk akkoord regionale uitvoeringsdiensten Noordzeekanaalgebied+.

Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma werken beide omgevingsdiensten nu samen aan de ontwikkeling van een GIS-viewer waarop data over externe veiligheid, klachten, inspecties en energie digitaal, op een geografische kaart inzichtelijk en beschikbaar worden gemaakt. Ook zal er intensief worden samengewerkt en onderling afgestemd bij ontwikkelingen rondom Tata Steel. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft hier de rol van bevoegd gezag namens provincie
Noord-Holland, wij vervullen een rol als wettelijk adviseur namens de gemeenten in ons werkgebied. Ook gaan we met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma informatie uitwisselen en oefenen met betrekking tot BRZO-inrichtingen (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en aangrenzende bedrijvigheid en (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de basisopleiding tot medewerker Omgevingsrecht valt onder het uitvoeringsprogramma. Collega’s van beide omgevingsdiensten voltooiden deze opleiding succesvol.

Samenwerking vier omgevingsdiensten Noord-Holland

De besturen van de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland stelden in 2016 de Verkenning samenwerking omgevingsdiensten en RUD provincie Noord-Holland vast. Het betreft hier de Omgevingsdiensten IJmond, Noordzeekanaalgebied en Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

De samenwerking tussen de vier omgevingsdiensten is met name gericht op kennisuitwisseling, het delen van best practices en het creëren van een level playing field. De samenwerking is verdeeld over vijf thema’s:

  • Grondstromen: het ontwikkelen van instrumenten om illegaliteit beter in kaart te brengen;
  • Energieakkoord: het uitwisselen van best practices en kennisdeling, bijvoorbeeld factsheets voor ondernemers, de datalogger en de Energy Efficiency Directive;
  • Het afstemmen over plustaken van Provincie Noord-Holland;
  • Gezamenlijke voorbereiding op calamiteiten inzake het Besluit Risico’s Zware Ongevallen;
  • Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm): het stimuleren van het gebruik van dit instrument bij de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaak.