Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018

Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018

In 2014-2015 hebben de colleges, van de gemeenten en provincie Noord-Holland waar Omgevingsdienst IJmond de VTH-taken op het gebied van het basistakenpakket en milieu voor uitvoert, het Uitvoeringskader 2015-2018 vastgesteld. Daarmee is een meerjarige prioritering aangebracht in onze taken.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn geen doelen op zich, maar middelen tot een doel. Uiteindelijk gaat het er bij de uitvoering van wettelijke taken op dit gebied om wat het resultaat daarvan is in de buitenwereld (outcome). Dit betekent minder sturing op aantallen en producten, en meer op kwaliteit en effect. Om dit meetbaar te maken dienen de concrete prestaties die geleverd worden om de gewenste resultaten te realiseren geduid te worden (outputcriteria).

Hierna volgt de stand van zaken ten aanzien van de geformuleerde doelen uit het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018. De stand van zaken is een kwalitatieve stand van zaken, hetgeen volgt uit de wijze waarop de doelen zijn geformuleerd. Jaarlijks wordt bijgestuurd op het behalen van deze doelen.

De voortgang van deze doelen staan beschreven in onderstaande tabellen.

Omgevingsdienst IJmond zorgt voor een gevoel van veiligheid met betrekking tot de fysieke leefomgeving, vertrouwen in de overheid en een hoge mate van klanttevredenheid.
IndicatorToelichting
Omgevingsdienst IJmond is helder, direct en proactief in de communicatie en de bereikbaarheid en reactiesnelheid van Omgevingsdienst IJmond worden als zeer goed ervaren.

Omgevingsdienst IJmond is een betrouwbare dienst.

De afhandeling door Omgevingsdienst IJmond wordt als correct, duidelijk en rechtsgelijk ervaren.

De medewerkers van Omgevingsdienst IJmond worden als deskundig op hun vakgebied getypeerd.
In het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018 is opgenomen dat wij, zowel richting burgers als bedrijven, monitoren in welke mate de dienst de gewenste output realiseert. Dit monitoren wordt gedaan middels klanttevredenheidsenquêtes. Uit alle, voor 2016 geplande, controles is er per toezichthouders willekeurig één bedrijf geselecteerd. Dit bedrijf is door één van onze medewerkers telefonisch benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Van de 23 geselecteerde bedrijven werkten 14 bedrijven mee aan de enquête. Van deze 14 bedrijven betrof het 9 keer een controle waarbij geen overtredingen werden geconstateerd en 5 keer een controle waarbij dit wel het geval was.
Van de 5 bedrijven waarbij er overtredingen werden geconstateerd gaf de ondernemer in 3 gevallen aan dat dit begrijpelijk was. In 2 gevallen bleek de overtreding voor de ondernemer niet geheel duidelijk te zijn; één ondernemer gaf aan niet te begrijpen waarom dit zo in de wetgeving geregeld is en één ondernemer gaf aan alleen bij het begin van de controle aanwezig te zijn geweest en de verdere controle met iemand anders is uitgevoerd waardoor hij niet op de hoogte was.
Verder is uit het KTO gebleken dat men tevreden is over de inspecteur en onze werkwijze:
·       86% van de ondernemers geeft aan voor de controle geïnformeerd te zijn over de naleving van de voorschriften.
·       93% geeft aan dat de communicatie gedurende het controletraject goed verlopen is.
·       93% geeft aan de inhoudelijke kennis van de inspecteur en de uitleg van het doel van de milieucontrole voldoende te vinden.
Tevens bleek uit de antwoorden dat de inspecteurs over het algemeen deskundig en zakelijk overkwamen, de brief die n.a.v. de betreffende controle is verstuurd duidelijk was en de ondernemer zelf al van voor zijn bedrijf geldende voorschriften op de hoogte was.
Bovenstaande is een eerste aanzet geweest. Nu zal worden gekeken hoe het KTO verbreed en verdiept kan worden door de gestelde vragen te evalueren, te experimenteren met de wijze van uitvoeren (telefonisch/schriftelijk of een combinatie daarvan) en de mogelijkheid het KTO intercollegiaal uit te voeren te onderzoeken. Op deze wijze wordt het KTO steeds verder geoptimaliseerd.
Omgevingsdienst IJmond levert vergunningen en maatwerk van hoog (adequaat) niveau, op basis van een zorgvuldige en transparante afweging van belangen met als resultaat beperking -en waar mogelijk terugdringing- van de milieudruk op de omgeving.
IndicatorVoortgangToelichting
90% van de verleende vergunningen en afgegeven maatwerkvoorschriften houden stand in een evt. bezwaar- of beroepsprocedure.

+

Het aantal bezwaar- en beroepsprocedures is in de periode 2015 tot heden beperkt geweest. Een reden hiervoor is waarschijnlijk dat een concept van het besluit met de aanvrager wordt besproken en toegelicht. In de gevallen waarin het toch tot een bezwaar of beroep komt, houdt het merendeel van de vergunningen en maatwerkvoorschriften (>90%) stand.
Alle besluiten in het kader van een vergunningprocedure worden tijdig (binnen de maximale wettelijke termijn) genomen.

+/-

Het is in de periode 2015 tot heden nog niet volledig gelukt alle besluiten in het kader van een vergunningprocedure binnen de wettelijk gestelde termijn te nemen. Dit heeft vaak te maken met verschil van inzicht met de aanvrager over de typering van activiteiten, soms met het onvoldoende betrokken worden aan de voorkant van de procedure (indienen aanvraag zonder vooroverleg) en regelmatig omdat aanvragen rijkelijk laat worden doorgezonden vanuit het loket waar de aanvraag initieel is ingediend.

Aangezien voor nagenoeg alle procedures die wij voeren geen lex silencio positivo geldt, leidt het uit de termijn lopen van een aanvraag niet tot een van rechtwege verleende vergunning. De inzet blijft erop gericht in de voorfase van een vergunningprocedure afstemming te zoeken en zo de procedure soepel te kunnen doorlopen. Indien zicht op legalisatie bestaat, wordt gekeken of voor de periode tot aan vergunningverlening een gedoogbeschikking tot de mogelijkheden behoort. Op die wijze kunnen de aangevraagde activiteiten gereguleerd plaatsvinden.
Het vergunningenbestand is actueel (inclusief BBT).

+/-

Vrijwel de meeste vergunningen voor de inrichtingen waarop wij toezien zijn actueel. Het aantal vergunningen dat ouder is dan tien jaar is inzichtelijk. Van deze vergunning heeft actualisatie geen spoed in verband met de milieurelevantie van de activiteit of de ontwikkelingen binnen het betreffende bedrijf. Deze vergunningen worden geactualiseerd op het moment dat de noodzaak zich daartoe aandient, of ruimte bestaat binnen het werkpakket. Dit is overeenkomstig de vergunningstrategie.
Omgevingsdienst IJmond bereikt met het toezicht dat zij uitvoert bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving, vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.
IndicatorVoortgangToelichting
Binnen 2 weken na datum toezichtscontrole gaat een brief uit naar degene op wie het toezicht zich richt.

+/-

Nog niet in alle gevallen wordt de toezichtbrief binnen twee weken na de controle uitgedaan. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat vaak nog documentatie moet worden nagezonden, of ruimte wordt gegeven overtredingen op te lossen alvorens een uitgebreide brief uit gaat.

Inmiddels ontwikkelen wij door naar de mogelijkheid direct na de controle het toezichtsrapport digitaal ter beschikking te stellen aan de gecontroleerde, zodat diegene direct inzichtelijk heeft of hij voldoet, danwel waar niet conform de regelgeving wordt gehandeld. Dit maakt op termijn het uitdoen van een papieren brief overbodig.
Omgevingsdienst IJmond heeft inzicht in de verschillende doelgroepen binnen de geprioriteerde ketens en het risico van niet-naleving bij die betreffende doelgroepen.

+

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inrichting van een branchegerichte bibliotheek voor digitale checklisten. De doelgroepen waarop wij toezien zijn onderverdeeld in branches, waarna per doelgroep een digitale checklist is opgesteld. Op basis van het gebruik van deze checklisten wordt een zich steeds verder verdiepend inzicht verkregen in hoe het naleefgedrag zich ontwikkelt. Een mooi voorbeeld van de toepassing van deze methodiek is het project autoherstelbedrijven. Ook in de ketenaanpak asbest, bodem en afval wordt op deze wijze gewerkt.
De doelen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden geformuleerd volgens de methodiek van programmatisch en risicogestuurd handhaven. De dienst rapporteert over de voortgang en het resultaat hierop.

+

Inmiddels wordt een groot deel van onze toezichtstaak programmatisch en risico-gestuurd ingericht. Dit betekent dat we, voorafgaand aan een de uitvoering, eerst een grondige analyse maken van een branche of problematiek. In die analyse kijken we waar de kans op niet-naleving het grootst is en welke oorzaken aan niet-naleving ten grondslag liggen. Op basis van die analyse bepalen we waar het toezicht zich op toespitst en van welk instrumentarium gebruik wordt gemaakt. Een goed voorbeeld hier is de wijze waarop toezicht wordt gehouden op vuurwerkbedrijven.
Inmiddels is duidelijk dat dataverzamelingen onmisbaar worden bij een efficiënte en effectieve wijze van het voeren van toezicht. Dat betekent dat vooraf goed bedacht moet worden welke data noodzakelijk is om de juiste analyses te kunnen maken om een probleem inzichtelijk te krijgen. Steeds belangrijker daarbij is ook het visueel en ruimtelijk op de kaart inzichtelijk maken van die data. Daarom zijn we al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een GISviewer waarop verschillende data inzichtelijk worden gemaakt. Richting de Omgevingswet biedt dit een schat van kennis.
Omgevingsdienst IJmond handhaaft daar waar overtredingen plaatsvinden op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt daarmee voor een verhoogd gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.
IndicatorVoortgangToelichting
Het percentage inrichtingen dat haar overtredingen voor de eerste hercontrole beëindigt bedraagt 75%.

+

Het percentage inrichtingen dat haar overtredingen voor de eerste hercontrole beëindigde bedroeg 76% over 2016 over het gehele werkgebied. Daarmee wordt de doelstelling van 75% nipt gehaald. Na de eerste hercontrole is ruim 95% van alle geconstateerde overtredingen opgelost. In een kleine 5% van de gevallen is een vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang noodzakelijk.
Minimaal 90% van de afgegeven handhavingsbeschikkingen houdt stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

+

In een klein aantal gevallen, van het toch al lage (in 2016 ongeveer 80 op ruim 2000 controles) aantal handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom of bestuursdwang), dat wij opleggen wordt bezwaar en soms ook beroep ingesteld. Meer dan 90% hiervan houdt stand in een dergelijke procedure.
In 90% van de handhavingsbesluiten die wordt verzonden wordt geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld.

+

Het aantal handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom of bestuursdwang) dat wij jaarlijks opleggen is minimaal. Het merendeel van de geconstateerde overtredingen wordt opgelost voor de eerste hercontrole en een deel vervolgens voor de tweede hercontrole. Van de 81 handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd, is tegen minder dan 10% bezwaar of beroep ingesteld.
Omgevingsdienst IJmond is een toonaangevende dienst op het gebied van informatie-uitwisseling, samenwerking met de handhavingspartners en afgestemd handelen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarmee draagt Omgevingsdienst IJmond bij aan level playing field op regionaal en landelijk niveau, ontwikkelt zij een volledig beeld van de problematiek die speelt en realiseert zij een efficiënte inzet van toezichthouders en handhavers.
IndicatorVoortgangToelichting
Omgevingsdienst IJmond fungeert voor haar handhavingspartners als informatieknooppunt met betrekking tot regionale en regio-overschrijdende milieu- en gerelateerde problematiek.

+

Wij zijn op verschillende niveaus actief om invulling te geven aan het fungeren als informatieknooppunt voor onze partners. Wij bekleden op landelijk niveau het voorzitterschap van het vakberaad handhaving onder OmgevingsdienstNL, waarin alle omgevingsdiensten van Nederland vertegenwoordigd zijn. Op provinciaal niveau bekleden wij het voorzitterschap van het provinciaal MilieuInformatieOverleg waarin informatiemakelaars van omgevingsdiensten, provincie, andere inspectiediensten en politie en justitie informatie uitwisselen en het voorzitterschap van het casusoverleg Noord-Holland en Utrecht op de keten asbest en nemen deel aan het selectieoverleg (hoofden handhaving OM, politie, justitie). Daarnaast nemen wij actief deel aan de ontwikkeling van Kennisnet onder OmgevingsdienstNL.
Omgevingsdienst IJmond initieert, ontwikkelt en trekt toezicht- en handhavingsprojecten in regionaal en bovenregionaal verband, steeds met oog voor de lokale problematiek.

+

Vanuit de landelijke overleggen worden projecten naar de uitvoering gebracht. Wij zijn landelijk trekker voor de branche-aanpak LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en autoherstelbedrijven. De uitvoering en afwegingen vinden daarbij steeds op regionaal en lokaal niveau plaats.
Omgevingsdienst IJmond maakt concrete afspraken met het OM, politie, ketenpartners en andere omgevingsdiensten over informatieuitwisseling, samenwerking en afgestemd handelen en geeft hier uitvoering aan.

+

In 2015 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de drie andere omgevingsdienten in Noord-Hollandse. Met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben wij een samenwerkingsagenda afgesloten. Met andere handhavingspartners maken wij afspraken en wisselen wij informatie uit via de bestaande overleggen (o.a. selectie-overleg met OM en politie). Daarnaast werken wij actief samen met het RIEC in het kader van integrale gebiedsgerichte aanpak van criminaliteit in de brede zin, inclusief milieucriminaliteit.
Door integraal toezicht en handhaving kan Omgevingsdienst IJmond haar toezicht- en handhavingsapparaat efficiënter inzetten en realiseert zij op effectiever wijze op meerdere terreinen een verhoogd gevoel van integrale veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.
IndicatorVoortgangToelichting
Door het voeren van integraal toezicht verkrijgt Omgevingsdienst IJmond een beter inzicht in de uitgangssituatie en worden problemen in het veld sneller duidelijk. De oog- en oorfunctie van de verschillende taakvelden levert hiervoor input.

Integrale handhaving, waarbij een bepaald thema of gebied vanuit verschillende invalshoeken geïntegreerd wordt opgepakt, leidt uiteindelijk tot verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen; concreet betekent dit een beter nalevingsgedrag.

+

De hiervoor beschreven wijze van toezicht met op een doelgroep toegespitste instrumenten, uitgebreide informatiedeling en kennisuitwisseling en regelmatig afstemmen met handhavingspartners maakt dat de problematiek in een regio vanuit verschillende invalshoeken steeds beter geadresseerd kan worden.
Omgevingsdienst IJmond realiseert een vermindering van de toezichtslast bij bedrijven door het voeren van integraal toezicht en vergroot hiermee zowel het vertrouwen in de overheid met betrekking tot haar deskundigheid als het vertrouwen met betrekking tot handhaving van de naleving van voorschriften.

+

Door de bank genomen zien we dat een klein deel van de onder toezichtstaanden verantwoordelijk is voor het merendeel van de overtredingen. Dat betekent dat je slimmer moet omgaan met de grote populatie zodat je capacitair kunt inzetten op het kleine deel dat niet voldoet en soms diepgaand onderzoek verlangt. De ontwikkeling van toezicht is daarbij van enkel milieutoezicht, monistisch op aantallen controles gericht, gegaan naar het duiden van een groter probleem in de buitenwereld en dat als geheel adresseren, mede gevoed door de mogelijkheden die informatisering en automatisering ons bieden. Naar de toekomst toe zal toezicht zich meer en meer richten op de (negatieve) uitschieters in een gebied.