Bodem

Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan en er geen nieuwe verontreinigingen ontstaan en bestaande verontreinigingen worden beheerst of gesaneerd, heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast is het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2015) belangrijk. Via dit convenant zijn landelijke afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van spoedlocaties.

Gemeenten zijn bevoegd gezag voor de droge toepassing van grond en bagger. Deze taken hebben zij ondergebracht bij ons. Dat betekent dat wij onder meer meldingen van grondverzet afhandelen, handhaving en gemeenten adviseren. Ook stellen wij bodemkwaliteitskaarten en bodembeheernota’s op voor onze opdrachtgevers Gemeenten zijn ook bevoegd gezag bij de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging en niet-ernstige bodemverontreiniging. Provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor sanering van oude gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Sinds 1 januari 2016 heeft de provincie deze taak ondergebracht bij ons.