Advisering Bodem bij gemeentelijke werken

Advisering Bodem bij gemeentelijke werken

Gemeenten zijn aan- of verkopende partij en zijn als (professionele) contractpartij kwetsbaar. Er is geen expliciete verplichting tot uitvoeren van bodemonderzoek bij transacties, maar er zijn wel (verregaande) consequenties als blijkt dat bodem verontreinigd is. Voor alle werken waarbij de gemeente opdrachtgever is (en waarvoor wij het volledige milieutakenpakket uitvoeren), zoals civiele werken, herontwikkeling en reconstructie, aan- en verkoop van percelen, calamiteiten, begeleiden wij het benodigd onderzoek, eventuele sanering, vertaling van onderzoeksresultaten in de (besteks)voorbereiding, afvoer, (tijdelijke) opslag en/of hergebruik van grond. Concreet begeleiden wij diverse bodemonderzoeks- en saneringsprojecten door het voorbereiden en afstemmen van procedures met gemeenten en (sinds 1 januari in mandaat van provincie), het opstellen van collegenota’s, het aanbesteden en begeleiden van en adviseren over bodemonderzoek, BUS-meldingen en saneringen en juridische ondersteuning bij procedures, klachten en claims. Daarnaast faciliteren wij adviesbureaus in het uitvoeren van historisch onderzoek. Dit betreft onderzoek naar de verdenking ten aanzien van bodemverontreiniging op een locatie. Op basis van deze gegevens kan een onderzoeksstrategie passend bij het doel en de aanleiding van het te realiseren werk worden vastgesteld.