Bodemkwaliteitskaarten en grondstromenbeleid

Bodemkwaliteitskaarten en grondstromenbeleid

Gemeente binnen ons werkgebied stimuleren het hergebruiken van grond, bouwstoffen of baggerspecie. Hergebruik betekent dat je grond opnieuw gebruikt, of verplaatst om opnieuw te gebruiken. Bijkomend voordeel is dat er minder afval ontstaat. Om hergebruik van grond binnen gestelde randvoorwaarden mogelijk te maken, hebben wij een bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer opgesteld. Voor de gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland zijn deze in 2012 vastgesteld. Voor de gemeenten in de regio’s IJmond en Kennemerland hebben wij in 2016 een nieuwe bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheernota opgesteld. In deze uitvoeringsdocumenten staat beschreven op welke wijze moet worden omgegaan met het nieuwe bodembeleid. In de nota zijn de regels en procedures voor het binnen de regiogemeenten opnieuw toepassen van (licht verontreinigde) grond en baggerspecie als bodem nader toegelicht. Afgelopen jaar hebben wij bij alle gemeenten informatiesessies gehouden over de aandachtspunten en gebruik van de kaarten en de bijbehorende grondverzetregels. Om er ook aan bij te dragen dat de Nota en de Bodemkwaliteitskaarten gebruikt gaan worden, hebben we een stappenplan ontwikkeld die eenieder kan volgen om zo te ontdekken of en wanneer de nota en de bodemkwaliteitskaarten zijn te gebruiken.

De gemeenten volgen met hun beleid het landelijke, generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op een aantal onderdelen wordt van dit generieke beleid afgeweken en is gebiedspecifiek beleid opgesteld. Dit wil zeggen dat er afwegingen zijn gemaakt tussen behoud van bodemkwaliteit enerzijds en de risico’s voor lokale verslechtering van de bodem anderzijds, om grond toch binnen de verantwoorde kaders toe te kunnen passen. Het gebiedspecifieke beleid ziet erop toe dat, op een groter gebiedsniveau, de uiteindelijke bodemkwaliteit gelijk blijft. Dit noemen we het ‘standstill-principe’.