Spoed- en nazorglocaties

Spoed- en nazorglocaties

In ons werkgebied bevinden zich diverse spoedlocaties. Een aantal locaties valt onder onze regie en begeleiding. Bij saneringslocaties moeten in veel gevallen bepaalde maatregelen in stand worden gehouden (leeflaag, isolatie), gelden gebruiksbeperkingen (ontgraven, grondwateronttrekking) of rapportageverplichtingen (monitoring). Wij adviseren over en begeleiden bij deze werkzaamheden. Met de, per 1 januari 2016 in mandaat van provincie Noord-Holland overgekomen, taak van vergunningverlening Bodem beoordelen wij (vergunningverlening/ afgeven van beschikkingen) ook deze locaties. De verantwoording en regie op de afronding van de doelstellingen met betrekking tot alle spoedlocaties ligt bij de provincie. Om de provincie hierin te ondersteunen houden wij een digitale module (shortlist) bij over de voortgang van de spoedlocaties.

Beverwijk

Zeestraat 50 e.o. (spoedlocatie)

In 2013 is een in-situ (in de bodem) sanering gestart door het toevoegen van diverse stoffen waaronder een bacteriemassa aan de bodem. Hiermee wordt de natuurlijke afbraak van de verontreiniging gestimuleerd en geoptimaliseerd. Via monitoring van het grondwater wordt de voortgang van de afbraak jaarlijks gecontroleerd. De in-situ sanering is geraamd op 15 jaar. In december 2015 is een grondwatermonitoring uitgevoerd, hieruit kwam naar voren dat de afbraak van de vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen voorspoedig verloopt. Om na te gaan of er sprake is van uitdamprisico’s is in juni en december binnenluchtonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is de lucht in winkelpanden aan de Zeestraat en enkele woningen aan de Prinsesselaan gemeten op verontreiniging. Deze metingen gaven geen gezondheidsrisico aan, als gevolg van het (mogelijk) uitdampen van vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen vanuit de bodem.

Breestraat 89/Meerplein (spoedlocatie)

De sanering vindt plaats via een gecontroleerde verspreiding. Gedurende een periode van tien jaar vindt jaarlijks een grondwatermonitoring plaats. In maart is de tweede grondwatermonitoring uitgevoerd en ter beoordeling bij bevoegd gezag ingediend. In verband met herhaaldelijk aantreffen van verhoogde gehalten aan de oostzijde van de verontreinigingscontour is in augustus en december 2016 een aanvullende monitoringsronde uitgevoerd. Ook hebben we ervoor gekozen om het meetnet uit te breiden.

CAIJ-Aagtenbelt (nazorglocatie)

De sanering van de CAIJ-Aagtenbelt vindt plaats via een gecontroleerde verspreiding van de verontreiniging. Gedurende een periode van acht jaar vindt jaarlijks een grondwatermonitoring plaats. In maart is de tweede grondwatermonitoring uitgevoerd en ter beoordeling bij bevoegd gezag ingediend. Op verzoek van het gemeentebestuur heeft in september nog een aanvullende grondwatermonitoring plaatsgevonden. Uit de monitoringsrapportages komt naar voren dat de grondwaterverontreiniging zich verspreidt, conform de voorspelling.

Landsmeer

Noordeinde 113

Afgelopen jaar hebben wij getracht om , in goed overleg met de opdrachtgever en de saneerder, te komen tot een overeenstemming over het behaalde saneringsresultaat. Na een uitblijvende reactie van de saneerder is in overleg met RUDNHN (waarvandaan de handhaving van de spoedlocaties plaatsvindt) en de spoed-jurist van Provincie Noord-Holland een voornemen tot last onder dwangsom opgesteld.

Kanaalweg 29

Voor de locatie Kanaalweg 29 is een ambtshalve motivatie opgesteld op basis waarvan kan worden vastgesteld dat op de locatie geen sprake is van onaanvaardbare risico’s als gevolg van de aanwezige bodemverontreiniging. De beoordeling voor vervolgaanpak ligt bij de provincie.

Oostzaan

Doktersbuurt (spoedlocatie)

In maart en september zijn drainageonderhoud werkzaamheden uitgevoerd. In november is een grondwatermonitoring uitgevoerd en een rapportage ter beoordeling ingediend bij het bevoegd gezag. Wij zijn in afstemming met de provincie over de afwikkeling van de eerder overeengekomen afspraak tot overname van de nazorg van deze locatie door de provincie. Dit loopt door in 2017. Onderdeel van de nazorg is het laten uitvoeren van binnenluchtonderzoeken.

Noordeinde 68

Door de saneerder is een beschikking op het evaluatierapport aangevraagd en verkregen. Vanuit de spoedlocaties is deze locatie afgerond.

Velsen

Beoogde ontwikkellocaties Woningbedrijf Velsen

Voor de ontwikkeling van negen locaties door Woningbedrijf Velsen, hebben wij een historisch onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat vervolgonderzoek naar de noodzaak van bodemsanering niet aan de orde is.

Zeeweg 263 te IJmuiden (spoedlocatie)

Op en ten noorden van de Zeeweg 263 is een grondwaterverontreiniging met oplosmiddelen aanwezig. Deze verontreiniging is veroorzaakt door een chemische wasserij. In april is een saneringsbestek opgesteld waarbij de bron wordt gesaneerd. Na een aanbestedingsprocedure is in oktober opdracht gegeven aan een aannemer om de bronsanering voor te bereiden en uit te voeren. De voorbereiding omvat onder andere het verrichten van meldingen en een vergunningsaanvraag waardoor de bronsanering begin 2017 zal starten.

Rivierenbuurt IJmuiden (spoedlocatie)

De actieve saneringsfase is afgerond. In 2015 is de sanering voortgezet via monitoring, voor een duur van circa 30 jaar. In april is de twee grondwatermonitoring uitgevoerd en, conform beschikking, ter kennisname aan Rijkswaterstaat verstuurd.

Waterland

Havenbuurt 28-29 Marken

Er is een ambtshalve beschikking ‘ernstig niet spoedeisend’ afgegeven. Vanuit de spoedlocaties is deze locatie afgerond.

Wormerland

Bartelsluisbuurt te Wormer (potentiële spoedlocatie)

Voor het realiseren van een nieuwe oeververbinding (specifiek een brug) is een Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) ingediend en is de saneringslocatie ontdaan van groen. De sanering van verontreinigde grond is gepland voor begin 2017.

Poelweg te Wormer (Uitvoeringsregeling Bodemsanering)

In april en mei is de laatste fase van de saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Het opgestelde evaluatierapport is in september ter beoordeling ingediend bij het bevoegd gezag.

Zandvoort

Grote Krocht 21/Louis Davidsstraat (spoedlocatie)

In 2015/2016 is een (particuliere) deelsanering uitgevoerd in verband met de aanleg van een parkeerkelder. Na instemming met de resultaten van fase 1 laat de gemeente nu aanvullend onderzoek verrichten op basis waarvan een saneringsaanpak voor de totale verontreiniging kan worden bepaald. Namens de gemeente begeleiden wij de monitoringswerkzaamheden en zien wij toe dat wordt voorkomen dat de grondwaterverontreiniging verplaatst als gevolg van het tijdelijke verlagen van de grondwaterstand ten behoeve van rioleringswerkzaamheden in C. Slegerstraat en Louis Davidsstraat. In 2016 is dit voorbereid, waarna in 2017 onderzoek en uitwerking van de sanering zal plaatsvinden.

Spoed- en nazorglocaties onder regie van provincie Noord-Holland

Koningsplein 24 te IJmuiden

In verband met bouwkundige risico’s bij sloop van het pand wordt de aanpak van de saneringswerkzaamheden heroverwogen. Op verzoek van de provincie adviseren wij hierover.