Spoedlocaties door verspreidingsrisico

Spoedlocaties door verspreidingsrisico

Beverwijk

Op diverse delen van industrieterrein De Pijp te Beverwijk is grond en grondwater ernstig verontreinigd met cyanide als gevolg van voormalige bedrijfsactiviteiten van de gasfabriek en de Chemica-fabriek. In december 2016 hebben wij de ontwikkelpotentie van het gebied in relatie tot de bodemverontreiniging besproken met de projectleider van de provincie.

Het gaat hierbij om de locaties:

  • Wijkermeerweg ongenummerd (industrieterrein de Pijp);
  • voormalig gasfabriekterrein (ter hoogte van Woonplaza);
  • Parallelweg 43 (Gaaf Woonoutlet);
  • Randweg 2 (Rioolwaterzuiveringsinstallatie).

In 2017 wordt de uitwerking hiervan onder regie van de provincie opgepakt (in relatie tot gebiedsgericht grondwaterbeheer en als gedefinieerde “oranje locatie”).

Heemstede

Blekersvaartweg 41-51 te Heemstede

De provincie is op deze locatie het diepe grondwater aan het saneren middels gestimuleerde biologische afbraak gecombineerd met grondwatermonitoring. Over de afronding van deze grondwatersanering heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de provincie. De provincie heeft een beschikking op het evaluatierapport aangevraagd en verkregen.

Binnenweg 174 te Heemstede

In overleg met gemeente hebben wij vragen beantwoord en is overleg gevoerd over de aansprakelijkheidsstelling van de overkoepelende organisatie in de textielbranche Stichting Bosatex (Bodemsanering Textielreiniging). In 2016 is er een saneringsplan goedgekeurd, waardoor de verontreiniging kan worden gesaneerd middels aanpak van chemische oxidatie. Bij chemische oxidatie is het doel een stof te breken om zo een andere stof te verkrijgen. Deze techniek wordt toegepast bij stoffen die zonder oxidatie niet of nauwelijks te verwijderen zijn. De gevormde restproducten na oxidatie zijn wel te saneren. De aanvang van de sanering staat voor begin 2017 gepland en zal in opdracht van Bosatex worden uitgevoerd. De gemeente heeft hier geen verdere rol meer in.

Landsmeer

Ilperveld, deelsanering 7 te Landsmeer

Betreft een waterbodemsanering, waarbij verontreinigde baggerspecie onder saneringscondities is verwerkt als afdeklaag van voormalige stortlocaties in het Ilperveld. De saneringswerkzaamheden zijn in 2016 afgerond waarna een conceptevaluatierapport is beoordeeld en door de saneerder is ingediend bij het bevoegd gezag.

Velsen

Zuiderkruisstraat 52 te IJmuiden

Door de provincie is onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding en in 2016 is vastgesteld dat de verontreiniging niet spoedeisend is.