Overdracht uitvoering vergunningverlening Wet bodembescherming provincie Noord-Holland

Overdracht uitvoering vergunningverlening Wet bodembescherming provincie Noord-Holland

Naast de per 1 januari 2014 ingebrachte toezicht en handhavingstaken (basistaken) voeren wij sinds 1 januari 2016 ook in mandaat (van provincie Noord-Holland) de vergunningstaken Wet bodembescherming uit op het gebied van bodem. Deze plustaak is verdeeld over de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Concreet houdt deze taak in:

  • Vergunningverleningstaken Wet Bodembescherming (Wbb) inclusief aanpak spoedlocaties, meldingen Wbb en BUS-meldingen en juridische toetsing;
  • Inschrijven in het kadaster van relevante besluiten Wbb en BUS;
  • Afhandelingen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) bij provinciale inrichtingen binnen ons werkgebied;
  • Het beheren van de provinciale informatie in het bodeminformatiesysteem (BIS).

Bodeminformatie en digitalisering

Met de overgang van de taak bodemvergunningverlening is ook het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie overgekomen. Daarvoor heeft een conversie van de bodemgegevens vanuit het provinciale bodeminformatiesysteem (BIS) naar het BIS van Omgevingsdienst IJmond plaatsgevonden. Het scantraject was voor provincie Noord-Holland geen eenvoudige opgave. Door uiteenlopende redenen konden wij niet beschikken over alle documenten en bleek een aantal herstelacties nodig om de aangeleverde digitale dossiers te bewerken en aan onze systemen te koppelen. Voor de overgekomen bodeminformatie t/m 2012 is deze slag in de tweede helft van 2016 uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Een steekproef heeft laten zien dat de herstelacties vooralsnog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, waardoor aanvullende herstelacties in 2017 nodig zijn. Voor de beschikbaar gestelde informatie van de dossiers vanaf 2013 zal nog een intensieve herstelactie moeten plaatsvinden in 2017. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie.

Naast het invoeren en integreren van de bodemgegevens, hebben wij het gehele vergunningentraject webbased ingericht. Hiertoe zijn o.a. de provinciale formulieren aangepast. Initiatiefnemers kunnen nu de verplicht in te vullen formulieren via de website invullen waarna deze geautomatiseerd in ons zaaksysteem worden verwerkt.

Overige activiteiten vergunningverlening

Raamsaneringsplan wegbermen

In 2016 hebben we, onder andere in overleg met Hoogheemraadschap, gewerkt aan een uitvoeringskader voor werkzaamheden aan wegbermen waarbij sprake is van verontreinigde grond. Het uitvoeringskader moet leiden tot vermindering van administratieve procedures (minder vergunningprocedures) door het goedkeuren van een raamsaneringsplan per gemeente. Hierin zijn de civiele grondwerkzaamheden voor alle wegbermen binnen de betrokken gemeente omschreven en zijn afspraken vastgelegd over vooraf benodigd onderzoek en termijnen voor indienen van de benodigde stukken. Wij hebben hiertoe voor alle acht relevante gemeenten een beschikking opgesteld waarin is ingestemd met het raamsaneringsplan.

(Loodproblematiek in) Werkwijzer Bodemsanering

In samenwerking met andere omgevingsdiensten hebben wij het uitvoeringskader van de provincie (Werkwijzer Bodemsanering) geëvalueerd. Er zijn initiatieven voor verbetering en verduidelijking voorgesteld en er is input gegeven. Daarnaast hebben wij, in samenwerking met RUD Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, een voorstel gemaakt voor provinciaal beleid over hoe om te gaan met de diffuse loodverontreinigingen. Dit beleid wordt opgenomen in de nieuwe provinciale Werkwijzer Bodemsanering. Aanleiding van ons voorstel is de discussie over de aanpak van loodverontreiniging op basis van door de GGD gepubliceerde nieuwe inzichten en bij de discussie over het voorkomen van stoffen als PFOS en PFOA, alsook het besluit van Gedeputeerde Staten van 6 juli 2016 over loodverontreiniging.

Staalslakken

Wij hebben inhoudelijk een bijdrage geleverd aan de behandeling van Statenvragen over de toepassing van staalslakken in relatie tot de uitstroming van verontreinigd grondwater op de locatie Aagtenbelt in Beverwijk.

Locatiebeheer

Met de ingebrachte taak Vergunningverlening Wet bodembescherming per 1 januari 2016 is een achterstand locatiebeheer over de jaren 2014 en 2015 opgepakt. Het locatiebeheer bestaat eruit dat na afronding van een sanering elke melder van de bodemsanering een evaluatierapport moet indienen bij het bevoegd gezag. Uit analyse van de bodemwerkvoorraad bleek dat van de 72 ingediende saneringsplannen- en BUS-meldingen over de jaren 2014 en 2015 geen evaluatieverslagen zijn ingediend of opgevraagd. In 2016 hebben wij dit locatiebeheer opgepakt. Actiever communiceren met adviseurs en opdrachtgevers leverde de volgende resultaten:

  • 33 saneringen zijn niet doorgegaan
  • 26 evaluaties zijn alsnog ontvangen en beoordeeld,
  • 10 saneringen zijn nog niet afgerond
  • slechts bij 3 locaties wordt een handhaving-of toezichttraject doorlopen.

Ook hebben wij met de overgekomen bodemdata een overzicht gegenereerd waaruit blijkt dat voor ca. 30 gesaneerde locaties nog een monitoringsverplichting geldt waarvoor na 2014 geen gegevens zijn ingediend. Deze locaties zijn eind 2016 beoordeeld en aangeschreven. Afronding hiervan loopt door in 2017.

Vergunningaanvragen en verzoeken om beoordeling

Naast de spoedlocaties op grond van de (landelijke) spoedlocatielijst ontvangen wij, ten behoeve van geplande ruimtelijke ontwikkelingen, reguliere vergunningaanvragen of verzoek om beoordeling van evaluatierapporten of monitoringsrapporten van te saneren locaties.

Het merendeel van de aangevraagde instemmingen betreft instemming op saneringswerkzaamheden op basis van een standaardaanpak die gebruikt kan worden bij bepaalde soorten verontreinigingen, saneringsmethoden en/of grondwerkzaamheden op grond van het Besluit Uniforme Sanering (BUS). Binnen het BUS zijn drie saneringssituaties voor landbodem onderscheiden, met drie typen meldingen en drie typen evaluaties. Een van deze locaties is Polanenpark te Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hier heeft divers vooroverleg plaatsgevonden over de wijze van een fasering van de sanering. In 2017 wordt verder gegaan met de uitvoering van de deelsanering. Een andere locatie is de Poort van Wormer, een nieuwbouwwijk, waarvan in 2017 fase 4 wordt opgeleverd. Fase 1 tot en met 3 zijn reeds in 2016 opgeleverd en door ons beoordeeld. Hiertoe wordt een tussenevaluatie van de sanering ter goedkeuring bij ons ingediend. Fase 5 is op dit moment de parkeerplaats omdat er nog geen ontwikkeling is gepland op dit laatste deel van de saneringslocatie. Er ligt wel een afdeklaag.