Externe veiligheid

Externe veiligheid

In ons werkgebied wordt bij veel bedrijven gevaarlijke stoffen verwerkt en opgeslagen. Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) houden wij intensief toezicht op deze inrichtingen. Uitgangspunt is dat wij ieder jaar een controle uitvoeren bij de bedrijven waarop dit besluit van toepassing is.

Impuls Omgevingsveiligheid

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 is een instrument dat bijdraagt aan een kwaliteitsimpuls in de omgevingsveiligheid. Het programma IOV is opgesteld in samenwerking met de gezamenlijke provincies, de VNG, IPO, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Brandweer Nederland. De uitvoering ligt bij omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies. De IOV bestaat uit vier deelprogramma’s op het gebied van omgevingsveiligheid, waar externe veiligheid een onderdeel van is. ODIJ verzorgt de regiocoördinatie voor deze subsidie. Wij houden ons bezig met twee van de vier deelprogramma’s; Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en ondersteuning lokaal externe veiligheid (EV) beleid.

De IOV heeft in 2016 onder anderen geleid tot een hoger kwaliteitsniveau in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, een actueel Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), verdere digitaliseringsslag van het proces EV, goed inzicht in EV risico’s en ruimtelijke plannen die up to date zijn.

Structuurvisie

De uitgevoerde werkzaamheden houden nauw verband met de invoering van de Omgevingswet. Op basis van een pilot zijn de huidige structuurvisies getoetst aan de Omgevingswet. Dit om de uiteindelijke ambities te kunnen bepalen. Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet zorgt ervoor dat er tijd is om de pilots ook daadwerkelijk uit te voeren. In 2017 wordt het opstellen van de structuurvisies verder opgepakt.

Tankstations

De benzine- en LPG-tankstations zijn in 2016 door middel van de uniforme landelijke checklist, welke door ons is gedigitaliseerd, gecontroleerd. Alle controlegegevens worden op uniforme wijze in ons bedrijvenprocessensysteem vastgelegd.

Naast de bovengenoemde checklist hebben we in 2016 een start gemaakt met het vastleggen van de interne en externe afstanden van geselecteerde LPG tankstations. De medewerkers omgevingsrecht die de taak hebben toezicht te houden op LPG tankstations hebben de geografische gegevens van de aanwezige opslagen in kaart gebracht. De afstanden worden vastgesteld en verwerkt zodat wij de locaties kunnen vergelijken met de vergunde situatie.

Ook is de jaarlijkse doorzet van LPG van de tankstations vergeleken met de vergunde doorzet. In de gevallen waaruit bleek dat de doorzet lager lag dan de vergunde doorzet hebben wij een start gemaakt met het ambtshalve wijzingen van de vergunning. Deze vergunningstrajecten hebben een doorloop in 2017.

Omdat bij planvorming een goede afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu van belang is, voerden we zowel in 2015 als in 2016 contact met de gemeente Beverwijk en een projectontwikkelaar. Gebleken is dat een plan niet inpasbaar is op de beschikbare kavel omdat de contour van een naastgelegen LPG tankstation over deze kavel ligt. Als de cirkel zou worden verkleind, door de doorzet te beperken en de vergunning daarop aan te passen, is het plan wel inpasbaar. Echter is er één partij in bezwaar gegaan tegen bovengenoemde optie waardoor deze afstemming doorloopt in 2017.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Om gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven te kunnen transporteren, wordt gebruik gemaakt van (verplicht) aangewezen routes. Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben wij deze routes in 2016 geëvalueerd, geactualiseerd en ter vaststelling aan de colleges aangeboden. Mocht een transporteur willen afwijken van de vastgestelde route, dan dient hij daarvoor een ontheffing aan te vragen. Afgelopen jaar ontvingen en verleenden wij zes ontheffingen in Velsen (een m.b.t. vuurwerk/zes m.b.t. propaan) en drie ontheffingen in Beverwijk (allen m.b.t. propaan).

Vorig jaar mandateerden de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest ook het verlenen van toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op voor publiek toegankelijke plaatsen aan ons. Dit jaar is daar het mandaat van gemeente Haarlem bijgekomen. In totaal hebben wij hier 34 besluit voor afgegeven.

Kwantitatieve risico analyses

Een Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. Daarbij wordt gekeken naar zowel de kansen op als de effecten van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Wij hebben opdracht gegeven een QRA op te stellen. Het betreft een risicoanalyse voor een bedrijf in Haarlem, namelijk een bedrijf in de betonreparatie branche en spoorbouw. Middels de QRA is het risico van de bedrijfsactiviteiten in kaart gebracht. Dit is onderdeel van het traject om te komen tot een nieuwe vergunning voor het bedrijf.

Summer School

Vanuit het Kennislab voor Urbanisme is een Summer School met als thema Omgevingswet-testrit georganiseerd in Wijk aan Zee. Een groep van 24 studenten en young professionals gingen, ondersteund door experts, aan de slag om een omgevingsvisie voor Wijk aan Zee te schrijven. Wij hebben voor deze Summer School een milieuexpert geleverd en zijn als stakeholder geïnterviewd. Aan het eind van drie dagen vol theorie over omgevingsveiligheid, omgevingswet, de milieukundige situatie en de opgave in de leefomgeving van Wijk aan Zee moesten de studenten en young professionals hun omgevingsvisie presenteren aan een jury. Directeur Bert Pannekeet was een van de juryleden en heeft als bonus twee traineeplaatsen aangeboden aan de deelnemers. Inmiddels is één Summer School deelnemer bij ons aan de slag gegaan.