Geluid

Geluid

Ons werkgebied kent rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Er is lichte en zware industrie aanwezig, een spoorlijn en het gebied ligt onder aanvliegroutes van Schiphol. Al deze factoren dragen bij aan de geluidbelasting op de leefomgeving. Op diverse manieren controleren wij of deze geluidbelasting past binnen de regels uit de Wet geluidhinder, Wet Milieubeheer en het Bouwbesluit.

De Wet geluidhinder moet ertoe bijdragen dat de burger zo min mogelijk geluidoverlast ervaart. Daarom zijn er in de wet geluidnormen opgenomen waaraan woningen en gevoelige objecten mogen worden blootgesteld. Wanneer deze normen worden overschreden dan moeten (geluidsisolerende) maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting omlaag te brengen. Wij toetsen nieuwe plannen van de gemeente voor woning- of wegenbouw en nieuwe plannen van bedrijven aan de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit en begeleiden eventuele geluidsaneringen.