Geluidkaarten en Actieplan omgevingsgeluid

Geluidkaarten en Actieplan omgevingsgeluid

Voor de regio IJmond en Kennemerland hebben wij in 2012 geluidbelastingkaarten laten vaststellen en zijn in 2013 de Actieplannen Geluid vastgesteld. De geluidbelastingkaarten en het Actieplan omgevingsgeluid vloeien voort uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die gericht is op de evaluatie en de beheersing van geluid van (spoor)wegen, industrie en luchtvaart. Door een goede beheersing van het omgevingslawaai kan het aantal geluidgehinderden in drukke regio’s worden beperkt. Hoge geluidsniveaus kunnen namelijk op langere termijn schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van de mens.

In 2017 worden voor de derde keer (na 2007 en 2012) geluidsbelastingkaarten (vijfjaarlijks) opgesteld voor de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Deze kaarten beschrijven de geluidssituatie in het jaar 2016 vanwege de volgende geluidsbronnen: verkeerswegen, railverkeer, grootschalige industriele activiteiten en luchtvaart. Hiervoor zijn in 2016 de voorbereidingen gestart waarbij tevens een kwaliteitsslag van de bronmodellen is voorzien. Ook de in 2016 geactualiseerde Regionale Verkeersmilieukaart geldt als input voor de nieuwe geluidsbelastingkaarten. Dit model wordt ook gebruikt voor het berekenen van geluidbelastingen voor ruimtelijke plannen. Dit doen wij zelf, of wij verstrekken de gegevens uit dit geluidmodel aan adviesbureaus voor hun akoestische onderzoeken.

In het Actieplan geluid geeft het college vervolgens aan hoe zij de geluidshinder van met name wegverkeerslawaai in de komende periode wil beperken. Deze wordt in 2018 geactualiseerd waar mogelijk rekening houdend met kaders vanuit de (nieuwe) Omgevingswet. Het opstellen van de geluidbelastingkaarten wordt aangegrepen om ook het geluidmodel voor wegverkeer (GeoMilieu) te actualiseren.