Zonebeheer industrieterreinen

Zonebeheer industrieterreinen

Als een industrieterrein de mogelijkheid biedt om zogenaamde grote lawaaimakers in het kader van de Wet geluidhinder te vestigen, moet deze beschikken over een geluidzone. De bedrijven op een gezoneerd industrieterrein mogen tezamen op de zonegrens en op de woningen bepaalde geluidbelastingen niet overschrijden. Een geluidzone zorgt ervoor dat, voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen deze zone, de geluidbelasting moet worden bepaald en getoetst aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Hiermee wordt een goede ruimtelijke ordening geborgd. Wij voeren voor gemeente Beverwijk het zonebeheer uit van het Gascompressorstation. Namens de gemeente Wormerland voeren wij het zonebeheer uit voor industrieterrein Nieuweweg, Zuidwest en Croklaan.

In 2016 hebben wij, in samenwerking met gemeente Wormerland, industrieterrein Nieuweweg, Zuidwest en Croklaan aangepast. De terreingrens is in een ruimtelijke procedure aangepast zodat woningbouw, gelegen op het industrieterrein, nu buiten de terreingrens ligt. Daarnaast is het zonebeheermodel geactualiseerd waarbij de bedrijven die niet langer op het industrieterrein liggen als bron verwijderd zijn en de geluidsbelastingen van de bedrijven op het industrieterrein is geactualiseerd.