Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

De gemeenten binnen ons werkgebied hebben waardevolle natuur binnen hun grenzen. Grote delen vallen onder Natuur Netwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) en grote delen zijn aangewezen als Natura2000-gebied. Ons werkgebied kent ook beschermde plant- en diersoorten. Wij adviseren gemeenten over de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998, in het bijzonder bij ruimtelijke planvorming (inclusief MER), bouwprojecten en omgevingsvergunningen en de uitvoering van onderhoud aan landschapselementen en (water)wegen.

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten: de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. In 2016 hebben wij de inhoud (ontwerpteksten) en gevolgen van deze wet voor onze advisering en afstemming met bevoegd gezag beoordeeld.

Deze wet is tamelijk ingrijpend qua wijziging van verantwoordelijkheden, zo wordt onder meer de rol van de provincie aanzienlijk versterkt. De RUD Noord-Holland Noord is per 2017, namens de provincie, het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Gemeenten blijven de spin in het web bij gemeentelijke vergunningen en ruimtelijke ontwikkeling via de Wabo. Bij Wabo-vergunningen, waaraan tevens een ontheffing van de Wet natuurbescherming is verbonden, is de gemeente ook toezichthouder voor de bepalingen die aan de ontheffing zijn verbonden.

In het najaar van 2016 hebben wij overleg gevoerd met de RUDNHN om de taken bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming op elkaar af te stemmen.

Natura 2000-gebieden

Provincie Noord-Holland heeft afgelopen jaren diverse Handhavingsplannen vastgesteld die ook betrekking hebben op gemeenten binnen ons werkgebied. Het gaat om:

  • het Handhavingsplan Natura 2000 gebieden Noord Hollandse Duinen, inclusief een Handhavingsuitvoeringsprogramma voor twee Natura2000-gebieden in regio IJmond en omstreken
  • het Handhavingsplan Laag Holland 2015-2021, inclusief een Handhavingsuitvoeringsprogramma voor vier Natura 2000 gebieden in regio Waterland en omstreken

Wij vervullen namens onze opdrachtgevers een signalerende functie in deze planperiode.

Gedragscode

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vinden het belangrijk om beschermde soorten binnen de gemeentegrenzen te behouden en te versterken. De gemeenten werken daarom met een gedragscode. Hierin staan voorzorgsmaatregelen die er, gedurende werkzaamheden, voor moeten zorgen dat beschermde soorten niet in het geding komen. De gedragscode kent twee onderdelen. Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer & onderhoud en de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. Gemeente Heemskerk heeft beide onderdelen opgenomen in haar gedragscode.

Velsen beperkt zich tot enkel het onderdeel bestendig beheer. Het uitbreiden van de bestaande gedragscode in gemeente Velsen met het aspect Ruimtelijke ontwikkeling is uitgesteld naar 2017 vanwege de nieuwe Wet natuurbescherming. In 2017 zullen wij dit traject ondersteunen.

Wij hebben in 2016 bij de gemeente Uitgeest en gemeenten in de regio Waterland voorlichting gegeven over de meerwaarde voor het opstellen van gedragscodes door de gemeenten.

Gemeente Uitgeest en gemeenten in de regio Waterland hebben we geïnformeerd over het opstellen van een gedragscode. In 2016 zullen we met deze gemeenten de behoefte afstemmen om te komen tot gedragscodes.

Donkertebeleid

Op verzoek van de gemeente Velsen hebben wij een plan van aanpak opgesteld om te komen tot donkertebeleid dat door de gemeenteraad van Velsen kan worden vastgesteld. Dit donkertebeleid kan vervolgens dienen om in de betreffende bestemmingsplannen van de groengebieden tussen duinen en Randweg/A9, buiten bebouwde gebieden, regelingen op te nemen om lichthinder te beperken. In 2016 is het Plan van Aanpak afgerond. Het opstellen van het beleid vindt gefaseerd plaats waarbij in 2016 het ambitiedocument is afgerond en in 2017 het beleid zal worden uitgewerkt.