Autoherstelbedrijven

Autoherstelbedrijven

In 2015 zijn wij gestart met het project autoherstelbedrijven. Het project is erop gericht om het bedrijvenbestand binnen ons werkgebied bij te werken en de bedrijven te controleren op de afvoer van afvalstoffen, met name afgewerkte olie, banden, oliefilters en accu’s. Aandachtspunt binnen dit project is de keten van afvalstromen binnen deze branche. We zien grote verschillen in het afgevoerde afval en het daadwerkelijke verwerkte afval. Een aantal afvalstromen levert geld op waardoor het lucratief kan zijn om deze afvalstoffen anders dan wettelijk toegestaan af te voeren.

Binnen het project autoherstelbedrijven, werken we met een zelfchecklist. Deze checklist past bij onze nieuwe manier van handhaven, waarbij we via zelftoezicht de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemers leggen en steekproefsgewijs controleren bij bedrijven. Het mes snijdt bij deze aanpak aan twee kanten. Wij kunnen onze capaciteit optimaal inzetten bij bedrijven die in het verleden niet altijd correct met de regelgeving omgingen en bedrijven die normaliter voldoen aan de regelgeving, worden minder geconfronteerd met bedrijfsbezoeken. Eind 2015 hebben we de laatste checklisten verstuurd naar de bedrijven. Het invullen van de checklist werd niet door iedereen als makkelijk ervaren. Waar dat nodig was hebben wij bedrijven extra geholpen, bijvoorbeeld met het uploaden van bestanden.

We zagen ook in 2016 binnen deze branche grote verschillen in enerzijds het afgevoerde afval en anderzijds het daadwerkelijke verwerkte afval. Een aantal afvalstromen levert geld op waardoor het lucratief kan zijn om deze afvalstoffen buiten de reguliere wegen om af te voeren. In 2016 is daartegenover wel gebleken dat in ons werkgebied het overgrote deel van de autoherstelbedrijven hun afval op orde heeft.

Uit analyse van alle checklisten kwamen naast afval nog andere belangrijke aandachtspunten naar voren:

  • Veel autospuiters hebben ongekeurde stookinstallaties.
  • Een groter aantal autospuiters heeft ongekeurde brandstofleiding naar stookinstallaties.
  • Zo’n 18 bedrijven zullen genoodzaakt zijn een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen te realiseren, gezien de hoeveelheid die geconstateerd is.
  • Bedrijven welke onder een woning gesitueerd zijn zullen extra aandacht krijgen vanwege de veiligheid.

Deze aandachtspunten krijgen in 2017 extra aandacht.