Kansen voor LNG in de IJmond

Kansen voor LNG in de IJmond

De uitstoot van scheepvaart levert een nadrukkelijke bijdrage aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Maar er zijn alternatieven. Net als bij het wegverkeer bestaan er ook voor scheepvaart schone brandstoffen, zoals bijvoorbeeld LNG. Naar aanleiding van een oriënterende vraag hebben wij afgelopen jaar de mogelijkheden bekeken voor het bunkeren van LNG in de haven van Velsen, maar ook onderzocht in hoeverre er vanuit het bedrijfsleven interesse is om een LNG-bunkerstation te realiseren in het havengebied. Daarin werkte wij samen met het Zeehaven IJmuiden en havenbedrijf Amsterdam, onder meer voor kennisuitwisseling.

Als een van de eerste stappen hebben wij de Havenverordening aangepast, om LNG-bunkering onder voorwaarden mogelijk te maken. Verder heeft het Havenbedrijf Amsterdam opdracht gegeven om kansen en mogelijkheden te onderzoeken door de betreffende kades een kleur te geven waaruit blijkt of het bunkeren van LNG via via truck-to-ship op die locatie mogelijk is of niet. In 2017 zal dit ook gebeuren voor de kades in Velsen. Via een kwantitatieve risicoanalyse moet inzichtelijk worden of LNG bunkering op de betreffende locaties kan plaatsvinden, binnen aanvaardbare externe veiligheidsrisico’s.

Truck to ship

Voor het leveren van LNG zijn er twee voorkomende alternatieven voorhanden. Truck-to-ship en ship-to-ship. Truck-to-ship wordt op dit moment het meest toegepast. Schepen worden via tankwagens aan de kade met LG bijgeladen. Ship-to-ship is tot nu toe de meest flexibele oplossing, maar er komt steeds meer vraag vanuit grotere schepen die niet gemakkelijk aan de wal kunnen bunkeren. Een alternatief hiervoor is een LNG bunker-ponton dat kan dienen als een vaste bunkerlocatie voor binnenvaart schepen, maar ook kan aanleggen bij grotere schepen om LNG te leveren terwijl zij hun cargo laden of lossen. In 2016 heeft een bedrijf gewerkt aan de ontwikkeling van een dergelijk bunker-ponton voor de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Dit zal ook voor onze regio kansen gaan bieden.