Verplichte energiebesparing bij bedrijfsleven

Verplichte energiebesparing bij bedrijfsleven

Het landelijke Energieakkoord kent stevige doelstellingen voor onder meer het bedrijfsleven. Om die doelstellingen te realiseren wordt door heel Nederland steviger ingezet op de handhaving van energiebesparende maatregelen bij bedrijven.

Erkende maatregelenlijsten

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Om bedrijven hierbij te ondersteunen zijn in 2016 erkende maatregelenlijsten gepubliceerd. Op de lijst staan maatregelen zoals dubbel glas, hr-ketels en energiezuinige verlichting. De lijsten hebben betrekking op onder meer onderwijsinstellingen, kantoren, zorginstellingen, bedrijfshallen en garagebedrijven. Als een bedrijf maatregelen van deze lijst treft, geeft het zeker invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel voor zowel het bedrijfsleven, als voor ons als toezichthoudende partij omdat wij eenvoudiger kunnen toezien op de naleving van de besparingsverplichting. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing.

EED (Energie Audits)

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. De richtlijn bevat ook verplichtingen voor bedrijven. Bijvoorbeeld de verplichting voor grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren.

Met een energie-audit wordt via een systematische aanpak informatie verzameld over het actuele energieverbruik van een onderneming. Het uiteindelijke doel van de audit is om bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden te creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Ondernemers binnen ons werkgebied, dienen het verslag van de audit aan ons toe te sturen. Op grond van de Wet milieubeheer zien wij toe of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan. Het beoordelen van deze audits vraagt om expertise, daarom hebben drie van onze medewerkers opleidingen en training gevolgd. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van een energieadviesbureau voor de beoordeling van een aantal audits. Nadat wij de audit hebben beoordeeld, schrijven wij het bedrijf aan over de verdere afhandeling. Bij de eerstvolgende keer dat wij een bedrijfsbezoek afleggen bij het specifieke bedrijf, controleren wij of de geïnventariseerde en geplande maatregelen uit de audit ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Omdat sommige bedrijven bestaan uit meerdere vestigingen, die in sommige gevallen buiten ons werkgebied vallen, werken we samen met alle omgevingsdiensten in Noord-Holland.

Scholing eigen medewerkers

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent het Energieakkoord en de implementatie van de EED volgden onze medewerkers afgelopen jaar diverse trainingen en namen zij deel aan (landelijke) informatiebijeenkomsten van VNG en RVO. De trainingen waaraan wij deelnamen moet ons inzicht geven in het beoordelen van energiebesparingsrapporten en EED-audits die bij ons ter beoordeling binnenkomen. Dit betreft het proces en de diverse stappen, van het moment van binnenkomen van een audit, beoordelen van de audit tot en met de goedkeuring/afwijzing of het aanschrijven van bedrijven/organisaties die geen audit indienen.

Via deze trainingen willen wij bedrijven nog meer van dienst zijn met onze adviezen.

Daarnaast werken wij intensief samen met de drie andere omgevingsdiensten in Noord-Holland. Door deze samenwerking zijn wij goed in staat om kennis te delen en samen op te trekken op het gebied van opleidingen.