Vierde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer

Vierde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanuit het Rijk wordt ingezet om steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder de algemene regels vallen en dus kunnen volstaan met het indienen van een melding. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit de vergunningen, onder meer voor emissie naar de lucht, de komende periode van rechtswege vervallen. Het gaat hier om onder andere ziekenhuizen, gieterijen, asbestverwijderingsbedrijven en hondenkennels. Het doel is om via deze wijzigingen de milieuregelgeving te vereenvoudigen, te uniformeren en om de administratieve lasten voor bedrijven verder te verlagen.

Na de inwerkingtreding van de Vierde Tranche Activiteitenbesluit milieubeheer op 1 januari 2016 zijn wij nagegaan wat de gevolgen waren voor de bescherming van de leefomgeving en of maatwerk nodig was om minimaal dezelfde bescherming voor de leefomgeving te bieden. Hiertoe bezochten wij een groot deel van de bedrijven, die met de wijziging te maken kregen, om te beoordelen in hoeverre de bedrijven nog vergunningplichtig zijn, of dat aanvullend maatwerk nodig was. Het ging hier in veel gevallen om maatwerkvoorschriften voor geluid. Dat betekent dat het maatwerk dat opgenomen stond in de vergunning en binnen die procedure door iedereen was afgewogen en goedgekeurd, alsnog terugkomt in de nieuwe melding.

Hoewel de wijziging een overgangstermijn kent van drie jaar, werken wij eraan om nieuwe afspraken en maatwerkvoorschriften zo snel mogelijk vast te leggen. Doordat wij deze ‘zwaardere’ bedrijven jaarlijks controleren, kunnen wij deze inzet meenemen binnen de huidige processen, zonder dat extra middelen of capaciteit nodig is. Het restant van de bedrijven bezoeken wij in 2017.