Integraal toezicht

Integraal toezicht

Voor diverse gemeenten in ons werkgebied voeren wij ook andere taken uit dan alleen milieutoezicht en-handhaving bij inrichtingen en op ketens (zgn. basis- en milieutakenpakket), maar kijken wij ook naar andere aspecten, zoals brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en Drank- en Horecawet. Daarbinnen gaat handhaving altijd hand in hand met het informeren over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en de ondernemer ook te stimuleren hiermee aan de slag te gaan. Door tijdens een bedrijfsbezoek aan diverse aspecten aandacht te geven, behalen wij efficiencywinst. Ook de ondernemer profiteert hiervan. Integrale controles vragen minder tijd van de ondernemer, maar zorgt er ook voor dat de ondernemer te maken heeft met slechts één contactpersoon.

In de gemeente Uitgeest is integraal toezicht en handhaving zeer ver gevorderd. Jaarlijks stellen wij voor deze gemeente een integraal uitvoeringsprogramma op voor toezicht en handhaving op het gebied van bouwactiviteiten, Drank- en Horecawet, brandveiligheid, BAG, Wmo en APV. Voor Uitgeest verrichten wij ook een groot gedeelte van de technische bouwplantoetsing, inclusief het preventieadvies.

Net als voor Uitgeest, controleren wij ook voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland bedrijven op brandveiligheid. Voor de gemeenten Oostzaan en Wormerland voeren wij daarnaast de bouw- en woningtoezichtstaak uit. Ook voor de gemeente Haarlem werken wij op

basis van integraal toezicht en handhaving, doordat wij tijdens bedrijfsbezoeken kijken naar de aspecten bouwen, milieu, brandveiligheid, drank en horeca, bestemmingsplan.

Drank- en horecawet

Heemskerk

Om geluidsoverlast door de horeca in de gemeente Heemskerk te verminderen hebben partijen de handen ineengeslagen. In 2016 voerden wij samen met de politie, Veiligheidsregio Kennemerland, en de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de Drank- en Horecawet en Bouw- en Woningtoezicht diverse integrale controles uit. De controles bestonden uit een avond- of daginspecties. Avondinspecties waren gericht op geluid, het aantal personen in de horecagelegenheid en het verbod op schenken van alcoholhoudende dranken onder de 18 jaar. Daginspectie waren gericht op verwerking van afvalstoffen, verbruik van energie, Drank- en Horecavergunning, de Inrichtingseisen en de brandveiligheidsaspecten. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

We voerden 13 gezamenlijke controles uit, verdeeld over twee dagen en twee avonden. Het was een succesvolle samenwerking tussen alle handhavingspartners en ook voor de ondernemers, die door het integrale element nu slechts één keer van alle partners bezoek kregen.

Landsmeer

Voor de gemeente Landsmeer hebben we een pilot gedaan in het kader van vergunningverlening met betrekking tot de Drank- en horecawet. Hiervoor hebben wij alle aanvragen, screenings en controles uitgevoerd om tot een volledige en werkbare Drank- en horecavergunning te komen. De gemeente Landsmeer heeft de vergunningen gepubliceerd en verleend. De pilot leidde afgelopen jaar tot de verlening van negen Drank- en horecavergunningen, in totaal controleerden wij in Landsmeer 31 horecalokaliteiten.

De controles vonden plaats via een integrale inspecties, waar de aspecten brandveiligheid, Drank- en Horecawet en milieu in eenzelfde controle worden meegenomen. Voor wat betrof de Drank- en horecawetgeving keken wij naar het aantal personen in de horecagelegenheid en het verbod op schenken van alcoholhoudende dranken onder de 18 jaar, verwerking van afvalstoffen, verbruik van energie, Drank- en Horecavergunning, de Inrichtingseisen en de brandveiligheidsaspecten.

Bij 2 van de 31 horecagelegenheden constateerden wij dat er niet aan de Drank- en horeca wetgeving werd voldaan. Eén van de bedrijven kon niet aantonen dat de mechanische ventilatie voldoende was gedimensioneerd. Bij het andere bedrijf was de leeftijdsaanduiding voor de verkoop van alcohol niet aanwezig. De overtredingen zijn binnen de termijnen verholpen.

De pilot is geslaagd en wordt in 2017 gecontinueerd.

Brandveiligheid

Landsmeer

In 2016 hebben wij in de gemeenten Landsmeer de verbouwing en realisatie van een verzorgingshuis begeleid in het kader van bouwtoezicht. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het inrichten van de bouwplaats in het kader van brandveiligheid, omdat het midden in het centrum plaatsvindt. Daarnaast hebben wij nauwe contacten met de eigenaar/gebruiker van het object om loze meldingen voor de brandweer te voorkomen. Dit doen we door de brandmeldcentrale op gezette tijden uit te schakelen. Daarnaast zijn wij in een vroegtijdig stadium betrokken bij het werk van de installateur. Hierdoor kunnen wij meewerken aan het verkrijgen van een goede en adequate installatie in het bouwwerk, om in de toekomst ongewenste en onechte meldingen zo veel mogelijk te voorkomen.