Ketentoezicht en -handhaving

Ketentoezicht en -handhaving

Sinds een aantal jaar zetten wij voor bijvoorbeeld asbest- en grondstromen, afval en afvalstromen in op ketentoezicht en ketenhandhaving. Dat betekent dat we structureel samenwerken met diverse handhavende instanties, zoals andere omgevingsdiensten, de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten, provincie, politie, justitie, ILT, ISZW. Instanties die allemaal een toezichthoudende rol hebben op een deel van de keten. Door actief informatie met elkaar uit te wisselen, verbetert het toezicht binnen de gehele keten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verwijderen van asbest of schroot, dat via diverse stappen van de bron naar de verwerker gaat. Het komt voor dat verschillende stappen niet juist worden genomen. Dit bemoeilijkt het toezicht, waardoor een verontreinigingsrisico kan ontstaan. Om met elkaar informatie te kunnen uitwisselen, vindt er binnen diverse overlegstructuren regelmatig overleg plaats tussen ketenpartners. Tijdens deze overleggen worden op uitvoeringsniveau praktijkvoorbeelden besproken.

Verbod op asbestdaken

Ketenhandhaving blijft ook in de toekomst zeer belangrijk. Bijvoorbeeld door het verbod op asbestdaken in Nederland, dat naar verwachting in 2024 ingaat. Het verwijderen van asbest is niet alleen een enorme opgave, maar zal ook zorgen voor een stijging van illegale verwijdering van asbest. Om ons op deze ontwikkelingen voor te bereiden, zijn we een project gestart om illegale asbestverwijdering op te kunnen sporen. Wij werken hiervoor samen met de Inspectie SZW. Deze samenwerking leidde vorig jaar tot een aantal constateringen waartegen strafrechtelijk is opgetreden. Het betrof in alle gevallen verwijdering van asbest zonder dat daarvoor gespecialiseerde bedrijven werden ingeschakeld. Om ons verder voor te bereiden op het verbod op asbestdaken, zijn we afgelopen jaar gestart met het digitaal in kaart brengen van alle asbestdaken binnen het werkgebied en zijn we nauw betrokken bij een Landelijke Werkkamer Asbest om het toezicht op de asbestketen te versterken en adequaat te anticiperen op de asbestdaken problematiek.

Afval- en grondstromen

In het kader van administratief toezicht zijn wij een project gestart om bij metaalrecyclingbedrijven en grondbanken de registratie van in- en uitkomende stromen te analyseren. Afgelopen jaar constateerden wij bij specifiek een metaalrecyclingbedrijf in Beverwijk diverse overtredingen, die betrekking hebben op registratieverplichtingen, onjuiste inname en afgifte van bepaalde goederen of stromen en inzameling door niet geregistreerde afvalinzamelaars. Omdat het bedrijf gedurende het traject de failliet is gegaan, zijn ook de overtredingen beëindigd.

In het kader van toezicht op grondstromen houden wij toezicht op zowel bodemsaneringen als op het toepassen van grond. Waar het gaat om bodemsanering constateerden wij in enkele gevallen dat saneringen onjuist waren uitgevoerd of niet waren uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. In deze gevallen hebben wij bestuursrechtelijk opgetreden. Voor wat betreft het toepassen van grond, constateren wij helaas nog herhaaldelijk dat men verzuimd de werkzaamheden te melden, of dat de kwaliteitsgegevens van de toegepaste grond ontbreken. In eerste instantie hebben wij hiertegen waarschuwend opgetreden. In geval van herhaling handhaven wij strafrechtelijk.

In 2017 loopt de samenwerking met handhavingspartners in het ketenproject “Grondstromen” door. In het kader van dit project worden bij grondverzetbedrijven, aannemers, loonwerkers etc. controles uitgevoerd waarbij risicomomenten in de totale keten in beeld worden gebracht om daarop gerichte interventies te kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het om administratief toezicht (doorlichten boekhouding), maar ook fysiek toezicht. Met toezicht in het kader van Bbk en Wbb (o.a. BUS-meldingen) is in 2016 een verdiepingsslag gemaakt.