Milieuklachten

Milieuklachten

Samen met andere instanties houden wij toezicht op de kwaliteit van het milieu in ons werkgebied. Hoewel onze medewerkers regelmatig controleren of bedrijven zich aan de milieuwetgeving houden, kan soms een situatie ontstaan waar inwoners hinder van ondervinden. Zij kunnen dit bij ons melden. Zowel via onze website, als telefonisch. Via onze website en via factsheets informeren wij inwoners waar zij terecht kunnen met welke milieuklacht.

Procedure

Sinds 2015 werken wij via een vastomlijnde procedure rondom afhandeling van klachten, om op die wijze snel en efficiënt op klachten te kunnen reageren. Klachten komen bij ons binnen via ons post- en registratiesysteem, bijvoorbeeld omdat de klager ons online klachtenformulier invult, die gekoppeld is aan dit post- en registratiesysteem, of omdat onze receptioniste de klacht telefonisch opneemt en deze direct registreert. Elke klacht krijgt een zaaknummer en wordt gekoppeld aan de klachtencoördinator. Voor de afhandeling van de klacht maakt de klachtcoördinator gebruik van een digitale klachtenchecklist. Hierdoor kunnen wij een uniforme klachtenbehandeling en een goede registratie van klachten garanderen. Het gebruik van digitale checklisten zorgt er ook voor dat wij op een duidelijke manier inzicht krijgen in de aard, omvang en locaties van klachten. Via deze procedure kunnen wij klachten goed volgen, trends in klachten herkennen en er op toezien dat klachten tijdig worden afgehandeld.

Totalen

In 2016 registreerden wij in totaal 677 klachten. Dat waren er exact 100 meer dan het voorgaande jaar. Meer dan de helft van de klachten, 53%, betrof geluidsoverlast. Nog eens een kwart betrof geuroverlast. Verder kwamen klachten binnen over afval, water, stof, openbare orde, bodem, asbest, licht en bouwgerelateerde zaken. Voor 70% van de binnengekomen klachten waren wij ook daadwerkelijk het bevoegd gezag. De overige 30% van de klachten hebben wij doorgestuurd naar de bevoegde instantie. Van alle klachten bleek ongeveer 40% na onderzoek gegrond te zijn. De belangrijkste oorzaken van de klachten waren bedrijven (456 klachten) en evenementen (56).

Verdeling klachten per gemeente

Wij behandelen milieuklachten voor alle gemeenten in ons werkgebied. Wanneer wij kijken naar de verdeling per gemeente, zien we dat 59% van de klachten afkomstig is uit de regio Zuid-Kennemerland. Binnen de regio Zuid-Kennemerland komen de meeste klachten uit Haarlem en dan specifiek het centrum. Het gaat hier om 187 klachten, waarvan er 107 gingen over geluid en 66 over geur. Voornaamste oorzaken zijn muziek en het bereiden van voedingsmiddelen. Gemeente Zandvoort komt met 129 klachten op de tweede plaats. Vanuit de IJmond ontvingen wij 182 klachten, 28% van het totaal. Vanuit de regio Waterland ontvingen wij 85 klachten, 12% van het totaal. Van 1% van alle klachten is de herkomst onduidelijk.

Verdeling klachten over het jaar

Het aantal klachten dat wij ontvangen en behandelen ligt in de zomerperiode (juli, augustus en september) aanzienlijk hoger dan in de rest van het jaar. Maar liefst 38% van de klachten is binnengekomen in deze drie maanden. Opvallend is bovendien het verschil tussen de maanden: kwamen er in januari 33 klachten binnen, in september was dit aantal nagenoeg verdrievoudigd naar 98 klachten. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is het mooie (na)zomer weer, waardoor ramen en deuren van woningen sneller en langer openstaan en men zodoende meer in aanraking komt met geur en geluid vanuit de omgeving. Een tweede verklaring zijn de evenementen, die veelal in de zomermaanden plaatsvinden.

Verdeling klachten per aspect

Veruit de meeste klachten die wij ontvangen gaan over geluidsoverlast en geuroverlast. Naast autoraces en muziekgeluid kwamen ook geluidsklachten over installaties voor koeling of ventilatie binnen. Maar ook over laden en lossen, machines of over bepaalde werkzaamheden werd geklaagd. Naast het bereiden van voedingsmiddelen kwamen geurklachten over vreemde, meestal chemische geuren binnen. We ontvingen 17 klachten over rookoverlast, veroorzaakt door een houtkachel. Dat waren er 12 meer dan voorgaand jaar. In de meeste gevallen kunnen wij hier niets aan doen, omdat deze klachten niet worden veroorzaakt door een bedrijf en er ook geen emissie-eisen gelden voor houtkachels. Vanuit de regionale visie luchtkwaliteit 2017-2021 zullen wij komende jaren wel extra aandacht besteden in het voorkomen van houtrookoverlast.

Klachten gemeente Zandvoort

Voor de gemeente Zandvoort behandelden wij afgelopen jaar meer klachten dan het jaar daarvoor. Dit komt voort uit het feit dat we niet meer enkel de milieuklachten behandelen, maar ook klachten betreffende Bouwtoezicht. De klachten zijn nu Wabo-breed, waarbij het gaat om klachten over vergunningplichtige en vergunningvrije bouwwerken, verhuur aan recreanten of voor recreantengebruik, overlast door bouwwerkzaamheden en erfafscheidingen. Betreffende de milieuklachten van 2016 ging het vooral om geluid/geur overlast en overlast van afval bij bedrijven. De geluidsklachten kunnen wij onderscheiden in muziekoverlast afkomstig van de horeca en overlast van Circuit Park Zandvoort.

Van de gemeenten behandelden wij 129 klachten. Daarvan gingen er 94 over geluid, onder meer ook door de autoraces op het circuit, die zorgen voor in totaal 76 klachten. Opgemerkt dient te worden dat 68 van deze klachten door dezelfde burger zijn ingediend. Met deze klager hebben wij aparte afspraken gemaakt. Het totale aantal klachten over autoraces uit ons hele werkgebied bedraagt 94. Daarnaast ontvingen wij nog 14 klachten in andere categorieën, zoals trillingen, stemgeluid en bouwwerkzaamheden. Wij hebben alle klachten geregistreerd en zijn in alle gevallen nagegaan of er sprake was van een overschrijding van de geluidsnormen. Het merendeel van de meldingen zijn gerelateerd aan UBO-dagen en/of evenementen. Een drietal meldingen waren afkomstig vanaf nabijgelegen campings en enkele meldingen waren afkomstig van recreanten uit de nabijgelegen duingebieden. In 2016 kwam tevens een melding dat er, tijdens een weekend met UBO dagen, vroeg in de ochtend een alarminstallatie afging die hoorbaar was op de camping. Met alle klagers is contact geweest en zij hebben telefonisch, per post of per mail een terugkoppeling gekregen.