Programmatisch en informatiegestuurd

Programmatisch en informatiegestuurd

Wij streven ernaar om inrichtinggebonden milieucontroles en ketentoezicht- en handhaving waar mogelijk projectmatig en volgens de methodiek van programmatisch en informatiegestuurd handhaven uit te voeren. Dit betekent dat wij niet meer uitgaan van het afwerken van bedrijvenlijsten, maar dat wij onze uren daar inzetten, waar de grootste risico’s op niet-naleving zich voordoen. Ook kunnen wij zo bepalen welke aanpak passend is voor de doelgroep en welke inzet gewenst is. Deze werkwijze vereist dat wij, voorafgaand aan de daadwerkelijke inspectie, een goede analyse maken van de resultaten uit het verleden, doelgroep, naleefgedrag en risico’s. Dit gebeurt in samenwerking met andere handhavingspartners, maar bijvoorbeeld ook met brancheverenigingen.

Deze aanpak zorgt voor goede analyses en daardoor de mogelijkheid om, op basis van deze analyse, heldere keuzes te kunnen maken. Door deze aanpak zijn wij in staat om proactief te reageren in plaats van reactief. Daarnaast zijn wij in staat om richting ons bestuur en de maatschappij te verantwoorden wat het resultaat is van onze handhavingsinspanningen.

Informatie-uitwisseling

Informatiegestuurde handhaving vraagt om intensieve kennisuitwisseling en afstemming tussen handhavingspartners als andere uitvoeringsdiensten, OM, politie, waterschappen, Inspectie Leefomgeving en Transport en ISZW. Overleg en afstemming vindt binnen deze organisaties op verschillende niveaus plaats. Dit varieert van casusoverleggen waar concrete zaken op operationeel niveau worden besproken, tot selectieoverleggen waar we op tactisch niveau informatie uitwisselen en tactieken bepalen, alsook bestuurlijke overleggen waar op strategisch niveau afspraken worden gemaakt.

Bij de projecten Autoherstelbedrijven, Natte koeltorens, Ammoniakkoelinstallaties, LPG-tankstations en Vuurwerk is de IGH methodiek toegepast, waaruit nieuwe informatie is gegenereerd die bepalend zal zijn voor het toezicht in de aankomende jaren bij deze bedrijven.