Vergunningverlening

Vergunningverlening

Wanneer iemand een bedrijf wil oprichten, of een bedrijf haar activiteiten wil uitbreiden of beëindigen, vragen zij bij ons een omgevingsvergunning milieu aan. Voor de afhandeling van de aanvraag werken wij altijd samen met de gemeente. Daarnaast adviseren wij ook op meervoudige vergunningaanvragen, waarbij dus ook andere aspecten dan milieu een rol spelen. Sinds 1 januari 2016 coördineren wij de gehele procedure omgevingsvergunning voor de gemeente Zandvoort. Dat betekent dat wanneer bedrijven, of inwoners van plan zijn iets te bouwen of slopen zij, wanneer nodig, bij ons een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Onder de vergunningverleningstaken verstaan we:

  • voeren van vooroverleg;
  • beoordelen aanvragen/meldingen;
  • opstellen voorschriften inclusief considerans;
  • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
  • doorlopen van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
  • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
  • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
  • adviseren bestuur;
  • adviseren gemeentelijke afdelingen, met name RO.