Gemeentespecifieke projecten vergunningverlening

Gemeentespecifieke projecten vergunningverlening

Beverwijk

Extra inzet vergunningverlening

Afgelopen jaar was extra inzet nodig voor de vergunningsaanvraag als gevolg van een overname van een schrootbedrijf in Beverwijk. Met de overname waren de bedrijfsactiviteiten, het materieel en de voorraad gemoeid. In aanloop naar de concept vergunningsaanvraag hebben wij intensief overleg gevoerd en meegedacht in het proces. Door de samenwerking en doordat het bedrijf kon laten zien invulling te geven aan onze afspraken, konden wij het bedrijf ruimte geven om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.

Spoorwegemplacement

In 2014 heeft ProRail een milieuvergunning aangevraagd voor het verlengen van het emplacement in Beverwijk. De officiële term van deze milieuvergunning is omgevingsvergunning voor het veranderen en in werkingen hebben van een inrichting. Het gaat hier om een verandering op de milieuvergunning die in 2009 is afgegeven. ProRail heeft samen met de gemeente Beverwijk belanghebbenden geïnformeerd over de wens om het emplacement te verlengen. Onder meer via een informatieavond en een bewonersbrief, waarin de procedures voor het bestemmingsplan en de milieuvergunning werden uitgelegd. Via de ter inzage leggingen konden bewoners een zienswijze indienen. Op de ontwerpbeschikking is alleen door Prorail een zienswijze ingediend en op de beschikking is geen beroep ingediend. Het gevolg is dat de milieuvergunning definitief is geworden. Tegelijkertijd liep de bestemmingsplanprocedure. Daartegen was bezwaar ingediend. De zitting vond plaats in 2016. Wij hebben de gemeente Beverwijk hierin geadviseerd inzake het milieugedeelte. Het bestemmingsplan is nu definitief geworden. ProRail heeft in 2016 het kopspoor 120 meter doorgetrokken in de richting van Uitgeest. In 2017 zal deze in gebruik worden genomen. Om geluidoverlast tegen te gaan zijn bronmaatregelen getroffen, zoals het voegloos maken van het rangeerspoor en is de maximum rangeersnelheid vastgesteld op 20 km/u. Tevens is aan beide zijde een geluidscherm geplaatst.

Haarlem

Voor de gemeente Haarlem hebben wij een aantal langlopende vergunningstrajecten afgerond. Het gaat hier om een aantal grote bedrijven waarbij onder meer de opslag van gevaarlijke stoffen een rol speelde. Komende jaren wordt tijdens onze controlebezoeken gekeken of deze bedrijven voldoen aan de afgegeven vergunning.

Purmerend

In 2016 hebben wij extra aandacht besteed aan de verhuizing van een afvalverwerkingsbedrijf in de gemeente Purmerend. Een aantal andere bedrijven had interesse om de vrijgekomen ruimte op het bedrijventerrein op te vullen. Een snelle verhuizing van de afvalverwerker was daarbij gewenst. We hebben het bedrijf geadviseerd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen en tegelijkertijd via intensief overleg en met oog voor een ieders belangen gefaciliteerd bij een gefaseerde verhuizing van de bedrijven. Op deze wijze bleef het voor de bedrijven aantrekkelijk om binnen de gemeente te blijven. Iets waar de gemeente veel waarde aan hechtte.

Een van de bedrijven die gebruik wil maken van de vrijgekomen locatie is een bedrijf dat op de nieuwe locatie gevaarlijke stoffen wil opslaan. Het gaat hier om een uitbreiding van de huidige vergunning. Het bedrijf valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Dat betekent dat wij, om de vergunning te kunnen verlenen, de aanvraag toetsen aan een aantal specifieke normen en grenswaarden inzake de ruimtelijke ordening. Daarbij kijken we of een bepaalde risicovolle activiteit op een bepaalde plaats mag plaatsvinden, wat dat betekent voor de direct omgeving en motiveren wij welk risico de gemeente daarmee in de omgeving accepteert.

Velsen

Lichteren in de Averijhaven

De Averijhaven in de gemeente Velsen had oorspronkelijk de functie van vluchthaven voor schepen met averij, wachtend op reparatie, maar is als zodanig nauwelijks gebruikt. Tot januari 2012 fungeerde de haven als baggerdepot voor baggerslib. Het gaat om zwaar vervuilde bagger. Omdat het depot niet meer actief is, is een vergunning aangevraagd door Rijkswaterstaat voor ontmanteling van het opslagterrein. Daartoe is een aanvraag ingediend met een plan van aanpak voor ontmanteling. De aanvraag is verleend onder voorwaarden. De voorwaarden gaan in op bijvoorbeeld beperking van stof en geluidoverlast en het juist afvoeren van afvalstoffen.

Wanneer de ontmanteling is afgerond, is de Averijhaven beschikbaar voor andere doeleinden. Daartoe lopen op dit moment gesprekken met diverse partijen. Een van de initiatieven is erop gericht om de Averijhaven te gebruiken voor het lichteren van schepen. Bij het lichteren wordt de vracht van zeeschepen met als bestemming de Haven van Amsterdam overgeladen op binnenschepen. Het lichteren gebeurt op dit moment bij de IJ-palen, langs de noordoever van het Noorderbuitenkanaal en gedeeltelijk in de vaargeul van/naar de Noordersluis, maar wordt op deze locatie gezien als nautisch veiligheidsknelpunt, zeker met de komst van de nieuwe zeesluis, omdat daarmee de vaarroute iets meer in noordelijke richting wordt verschoven.

De gemeente Velsen heeft op verzoek van Rijkswaterstaat de verplaatsing van de activiteiten naar de Averijhaven is in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De volgende stap is het aanvragen van een milieuvergunning door Havenbedrijf Amsterdam als vergunninghouder van de activiteit lichteren. Omdat de huidige lichtercapaciteit is doorgevoerd in het nieuwe bestemmingsplan zal de milieubelasting door de verplaatsing niet verslechteren. Maar niet alleen Rijkswaterstaat heeft plannen voor de Averijhaven. Ook een initiatiefgroep van Haven Amsterdam NV, Tata Steel B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en AYOP heeft een alternatief plan voor de Averijhaven gepresenteerd om in de Averijhaven ook overslagactiviteiten voor de windturbines op zee onder te brengen.

Bij beide plannen denken wij actief mee over de toekomstige invulling van de Averijhaven zonder dat deze invulling het milieu extra belast. We kijken daarbij niet alleen naar de randvoorwaarden en de milieucompartimenten externe veiligheid, geluid, lucht, maar denken ook mee over slimme oplossingen om binnen de vastgestelde normen toch uit te kunnen breiden.

Zandvoort

VTH Circuit Park Zandvoort

Sinds enkele jaren voeren wij voor de gemeente Zandvoort een breed takenpakket uit. Binnen dit takenpakket vallen onder meer de klachtafhandeling, maar ook toezicht, handhaving en vergunningverlening. Een van de pijlers binnen de gemeente is het Circuitpark. Het Circuitpark Zandvoort is een belangrijke toeristische trekpleister. Jaarlijks vindt er een overleg plaats waarin de aantallen en aard van klachten wordt besproken met het Circuitpark Zandvoort, het bevoegde gezag, de gemeente Zandvoort en de milieufederatie. Omdat wij in 2015 een groot aantal klachten ontvingen, 17 verschillende personen dienden samen 54 meldingen in over geluidsoverlast, gaven wij het circuit in 2016 extra aandacht, onder meer door aanwezig te zijn bij vrijwel alle grote evenementen. Daarbij hebben wij ook beoordeeld of het nodig was om in overleg met het Circuitpark de vergunning te actualiseren. Omdat we constateerden dat de milieuaspecten nog steeds goed zijn geborgd in de vergunning en de vergunning ook nog steeds ingaat op de best beschikbare technieken, hebben we hierin verder geen stappen ondernomen. Toezicht blijft wel belangrijk, ook voor 2017.