Ontwikkelingen die leiden tot extra inzet vergunningverlening

Ontwikkelingen die leiden tot extra inzet vergunningverlening

Afgelopen jaar zorgden diverse trends en ontwikkelingen voor een stijging in het aantal vergunningsaanvragen dat wij ontvingen. Zo groeide het aantal brouwerijen in Nederland, is er een trend zichtbaar waarbij winkeliers ook alcohol willen aanbieden aan hun klanten en gaf de afschaffing van de melkquotum veehouderijen de kans om te groeien.

Brouwerijen

De afgelopen jaren is het aantal brouwerijen in Nederland behoorlijk gegroeid. Die trend zien wij ook terug in onze regio. Het gaat daarbij veelal om kleinschalige brouwerijen. Brouwerijen die zich meestal bevinden op een plek waar je dat niet verwacht, zoals in een woonomgeving. Hoewel het hier gaat om een kleinschalige activiteit, vallen de brouwerijen onder de regels van het activiteitenbesluit en is een lichte omgevingsvergunning voor milieu nodig. Wanneer wij voor de aanvraag de milieubelasting beoordelen, kijken wij of de brouwerij voldoet aan de regelgeving. Daarbij kijken we onder meer naar de wijze waarop lucht wordt afgezogen, of de afgezogen lucht eerst wordt gereinigd. Via vooroverleggen met de ondernemer zorgen borgen wij dat alles netjes wordt geregeld.

Wel zien we vanuit de omgeving van de brouwerijen bezorgdheid ontstaan. Omwonenden vrezen onder meer voor extra verkeersdrukte en geuroverlast of de groei van brouwerij naar proeflokaal. In twee gevallen in Haarlem en Purmerend leidde dit afgelopen jaar tot een hoorzitting. Onze rol tijdens deze hoorzitting richt zich op het beantwoorden van de milieuvragen.

Drank- en horecawet

Landelijk is de trend zichtbaar dat steeds meer winkeliers de activiteiten wil versterken door ook alcohol te verkopen, of voedsel voor de verkoop te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een boekenwinkel waar je bij het uitzoeken van een boek een wijntje kunt drinken, of een biertje bij de kapper. Een winkelier moet in dit geval een melding indienen bij het bevoegd gezag. Ook in onze regio was deze trend zichtbaar door een stijging van het aantal meldingen. Om te bekijken of winkeliers meer ruimte zouden moeten krijgen, is de VNG in 2016 een pilot gestart. Wanneer de pilot succesvol is en er wordt besloten om de drank- en horecawet aan te passen, verwachten wij ook binnen ons werkgebied een toename van het aantal te actualiseren vergunningen.

Veehouderijen

Sinds 1 april 2015 hebben melkveehouderijen niet meer te maken met een melkquotum. Als gevolg hiervan ontvingen wij afgelopen jaar een stijgend aantal aanvragen voor een bedrijfsuitbreiding.

In 2016 werd bekend dat Rijksoverheid met een nieuw systeem zou komen om de toename van het de hoeveelheid fosfaat van melkvee te begrenzen. Een ontwikkeling die ervoor zorgt dat bedrijven weer moeten krimpen. Dus hoewel wij een groei zagen in het aantal te actualiseren vergunningen, is het nog af te wachten of wij tijdens controles komende jaren de uitbreiding ook in de praktijk terug gaan zien.

Advisering ruimtelijke ontwikkeling

We zien in de praktijk dat wij ook steeds vaker worden gevraagd om te adviseren op ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat ruimte voor woningbouw in stedelijke gebieden schaarser wordt, gaan gemeenten vaker op zoek naar alternatieve oplossingen. Daarbinnen worden wij gevraagd mee te denken hoe woningbouw mogelijk kan worden gemaakt nabij bijvoorbeeld bestaande, gezoneerde industrieterreinen. Woningbouw binnen die geluidcontour van een industrieterrein betekent dat je de functies wonen en werken gaat mengen. Woningen zijn daardoor niet beschermd, waardoor geluidbelasting niet is tegen te gaan. In deze gevallen beoordelen wij de invloed van de bedrijven op de woningbouw, maar kijken wij ook wat het voor het bedrijventerrein betekent wanneer nabij woningbouw wordt gerealiseerd. Deze uitkomsten bespreken wij met zowel de gemeente als de ontwikkelaar. Samen wegen wij af in hoeverre de plannen toelaatbaar zijn en wat dat betekent voor mogelijk gewenste toekomstige groei van het bedrijventerrein. Een mogelijkheid is namelijk om te beoordelen binnen welke vergunning nog geluidruimte zit en samen met de ondernemer te bespreken hoe dit in maatwerk is vast te leggen. Maar dat betekent wat voor de groei van dit bedrijf. Anderzijds is het ook mogelijk om voor deze woningen hogere waarde toe te kennen. Waardoor woningbouw binnen een geluidcontour van een bedrijf mogelijk is.