RIE-bedrijven

RIE-bedrijven

Provincie Noord-Holland heeft in 2016 de vergunningverlening, toezicht en handhaving van zes RIE-bedrijven ondergebracht bij Omgevingsdienst IJmond. RIE staat voor Richtlijn Industriële Emissies en geeft milieueisen voor de grote milieuvervuilende bedrijven. Het betreft bedrijven in de branches gemeentewerven, schrootbedrijven, autodemontage, sorteerbedrijven en brekers.

De inrichtingen die door de inwerkingtreding van de RIE in 2013 IPPC zijn geworden, maar geografisch zijn gelegen in ons werkgebied en waar de provincie branchedocumenten voor heeft opgesteld zijn bij ons ondergebracht. In 2016 hebben wij de bedrijven conform de prioriteitsstelling van het uitvoeringskader gecontroleerd. Het ging in 2016 om zes bedrijven:

  • 2x Beverwijk – Riwald / Braam
  • 1x Edam-Volendam – Kras Recycling B.V.
  • 2x Velsen – Averijhaven & Ponton MAIN B.V.
  • 1x Haarlem – Spaarnelanden NV / Treffers

De activiteiten van 1 inrichting (Grond en Reststoffen IJmond BV) in Beverwijk zijn beëindigd en verhuist naar een andere locatie in Beverwijk. Aan een inrichting in Haarlem (Treffers) is een vergunning verleend, waarbij is beoordeeld dat deze niet onder RIE valt en dus onder ons bevoegd gezag. Bij HVC in Velsen Zuid is recent geconstateerd dat de omvang niet zodanig is dat deze nog onder de RIE valt en is dus onder ons bevoegd gezag gekomen

Dit aantal kan jaarlijks fluctueren, doordat wetgeving en bedrijvigheid met de tijd kan veranderen.