Afvalwater

Afvalwater

Gemeenten zijn bevoegd gezag voor indirecte lozingen op grond van de Wet milieubeheer en hoort daarmee tot het takenpakket dat ODIJ voor hen uitvoert. Het lozen vanuit particuliere huishoudens is geregeld met het Besluit lozing afvalwater huishoudens en is geen onderdeel van de uitvoering van ODIJ.

In 2017 worden meldingen op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) behandeld en wordt ingezet op verdere optimalisatie van informatiestromen tussen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Noord Holland en betrokken gemeenten om zo de keten in beeld te houden.