Asbest

Asbest

Toezicht bij (asbest)sloop wordt in beginsel geprioriteerd aan de hand van de risicoklasse van de sloop of sanering. Alle sloopmeldingen worden administratief afgehandeld, op een deel vindt daadwerkelijk fysiek toezicht plaats. Specifieke inzet vindt plaats op illegale (niet-gemelde saneringen). Op deze wijze wordt de beschikbare capaciteit daar ingezet waar de risico’s op en van niet-naleving het grootst zijn.

ODIJ voert de toezicht- en handhavingstaak met betrekking tot (asbest)sloop uit voor alle gemeenten. Een groot aantal asbestsaneringen/-verwijderingen wordt nog niet gemeld of niet uitgevoerd conform de daarvoor geldende regelgeving. Dit kan in sommige gevallen aanzienlijke (gezondheids)risico’s opleveren. In 2017 wordt versterkt ingezet op het opsporen van niet-gemelde asbestsaneringen door malafide saneerders. Daarin wordt samengewerkt met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en worden zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke middelen ingezet.

In 2017 wordt de inventarisatie van het areaal asbestdaken in het werkgebied van ODIJ voortgezet. In 2024 gaat het verbod op asbestdaken in. Voor die tijd wordt gewerkt aan het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken, bijvoorbeeld in combinatie met subsidieregelingen.

Op landelijk en regionaal niveau trekt ODIJ ook aan het asbestdossier. Hiertoe zijn we vertegenwoordigd in de landelijke asbestkamer, de programmaraad asbest onder Omgevingsdienst NL en nemen we deel aan casusoverleggen.