Geluid

Geluid

De Wet geluidhinder vormt het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid. De Wet bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door onder meer industrie, wegverkeer en spoorwegverkeer. De Wet richt zich vooral op de bescherming van de burger in zijn woonomgeving en bevat normen voor de maximale geluidbelasting op woningen en gevoelige objecten.

Op het gebied van geluid zij de inspanningen van ODIJ met name gericht op horeca-inrichtingen. Voor een aantal gemeenten wordt tevens geadviseerd en toezicht gehouden bij evenementen. Incidenteel vinden ook metingen bij bedrijven plaats, vaak op basis van ingekomen klachten. Ook bij grote lawaaimakers (volgens de Wet geluidhinder) adviseert ODIJ. In de regio IJmond bevinden zich 2 provinciaal gezoneerde industrieterreinen. ODIJ onderhoudt contacten met de beheerder (ODNZKG namens PNH) en gebruikt de door ODNZKG verstrekte gegevens uit de zone in de advisering op ruimtelijke ontwikkelingen.